افغانستان

اخبار افغانستان

  • پایانی بر حاکمیت ملی تا 2024

    جای تردیدی وجود ندارد که افغانستان 2014 تا 2024 کمترین تغییر مثبت و موجهی نسبت به افغانستان 2001 تا 2014 نخواهند داشت با این وصف، چنین میهن فروشی، چنین خیانت یکپارچه و چنین همبستگی برای رسمیت دادن به اشغال افغانستان توسط یانکی ها در تاریخ کشور بی سابقه است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار