افغانستان

اخبار افغانستان

  • وطنــدار…؟ نمی شــنوی بانــگ بلنــد اشــرف غنــی را…؟

    وطنــدار…؟ نمی شــنوی بانــگ بلنــد اشــرف غنــی راکــه تکــرار در تکــرار میگــوید (تمــام خــرده هویت هــا «بایــد»تحت نــام «افغــان»گــردآیند). این روز ها نامزد های ریاست جمهوری و سخنوران شان،حکمیانه سر تکان می دهند و مشفقانه اظهارمی دارند که ما گرفتار«بحران های متعدد اجتماعی،اقتصادی…»هستیم که ایجاب می کند برای…

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار