- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی/ سیستمی که از ابتدا معیوب بود

سیستمی که از ابتدا معیوب است و برای سرپوش گذاشتن بر دیگ تقلب و تخطی و تخلف انتخاباتی و خندیدن به ریش مردم ملکی بوجود آمده است نمی تواند با تغییر کارمندان خود تغییر کاربری بدهد بلکه افراد بیشتری را مسموم و آلوده می کند مگر اینکه

 

اخیرا عبدالستار سعادت رییس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، از آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی با تغییر کمیشنران دم زده است؛ این موضع گیری از چند منظر قابل بحث و بررسی است:

 

اول اینکه: کسی که خود در مظان اتهام باشد نمی تواند توپ را به زمین حریف بیاندازد و کمیشنران را مسوول مستقیم تقلب ها و رفع شفافیت ها بداند؛ چرا که این یک اقدام دفاعی بیش نیست.

 

دوم اینکه: چرا وی در سمت مستقیم خود که مسوولیت نظارت بر رسیدگی به شکایات انتخاباتی را دارد تاکنون سکوت اختیار کرده است و اگر با برکناری کسی یا گماشتن کسی دیگر گره ای از این معضل گشوده می شد؛ پیش از این سکوت اختیار کرده است؟

سوم اینکه: سیستمی که از ابتدا معیوب است و برای سرپوش گذاشتن بر دیگ تقلب و تخطی و تخلف انتخاباتی و خندیدن به ریش مردم ملکی بوجود آمده است نمی تواند با تغییر کارمندان خود تغییر کاربری بدهد بلکه افراد بیشتری را مسموم و آلوده می کند مگر اینکه…

 

مگر اینکه منافع مورد نظر و وعده های داده شده به کمیشنران انتخاباتی در کمیسیون های مرتبط، تامین نشود و آنان به چوکی و موتر و بلندمنزل و دالری که با فروش آرای مردم خوابش را می دیدند نرسند تا درصورت اخراج، لب به گلایه بگشایند و رازها برملا شود.

 

در حکومتی که نام مضحک وحدت ملی را یدک می کشد ولی نمونه کامل کثرت گرایی و چنددستگی است و در آن چوکی ها و معاشات نه بر اساس کفایت و لیاقت که برمبنای قومیت و مذهب و نژاد تقسیم می شود؛ برملا شدن رازهای درو آرای عمومی به معنای خودکشی است.

 

اینک با زنجیره های درهم تنیده و به هم متصل تخلف و تقلب و تخطی و سرپوش گذاشتن بر چگونگی بر سر کار آمدن ارگ نشینان کنونی، این اظهارات سعادت و اعضای سابق مجلس نمایندگان صرفا خوراک خبری و مایه شهرت اینان خواهد بود و بس. چرا که به اجرا و انجام اخراج کمیشنران با گذشت بیش از یک سال از انتخابات امیدی نیست.