- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پيامد هاي موافقت نامه امنيتي آمريكا و افغانستان

در اين روزها كه بحث پيرامون موافقتنامهء امنيتي ميان دولت دست نشانده كابل و امريكاي متجاوز بسيار داغ است، رسانه هاي خارجي وداخلي دلائل گوناگون و توجيهاتي را براي قانون مند كردن اين سند به نشر ميرسانند كه از هر بابت در خور تامل وتعمق است.

در يك نگاه ساده ميتوان فهميد كه مسوده ابتدايي اين سند آن چنان يكجانبه و خارج  از اصول و حقوق بين المللي تحرير يافته است كه حتي صاحبنظران و تحليل گران امور سياسي و نظامي  كه يك دهه وظيفهء دروغ گوئي و پنهان كاري جنايات متجاوزگران در افغانستان را انجام داده و به پيش مي بردند، نمي توانند نقاب استتار بر روي مطامع و خواست هاي امپرياليستي اربابان خود بكشند و حقايق را وارونه تحليل وارزيابي نمايند. چراكه اهداف بلند مدت  واستراتيژيك  تهاجمي  آمريكا چنان ازسروپاي اين مسوده بيرون زده است كه توجيهات و دلائل مزدوران دست نشاندهء رژيم و اربابان اشغالگر، نميتواند عملكرد ننگين و بردگي آشكار مزدوران در اين معامله را پنهان نمايد.
از لابلاي اين موافقتنامه و به عبارت واقعي  ( سند فروش استقلال كشور ) بخوبي بر مي آيد كه  كشور تجاوزگر آمريكا  كه خواب جنگهاي بزرگ استراتيژيك را در برابر كشور هايي مانند روسيه، هند، چين مي بيند موقعيت  جيوپوليتيكي افغانستان و استقامت سوق الجيشي آن برايش فوق العاده دلچسپ  بوده، در نظر دارد تا اين منطقه كوهستاني كه مرتفع ترين  نقطه در بين آسياي ميانه  وخاور ميانه است را در صورت وقوع جنگهاي منطقه اي و فرا منطقه اي كه وقوع آن اجتناب ناپذير است به ميدان كارزار اتمي مبدل سازد.
علاوه بر اينكه  امريكا ميخواهد از موقعيت جيوپوليتيكي و استقامت سوق الجيشي افغانستان براي فشار بر كشورهاي منطقه استفاده نمايد، موضوع عمدهء ديگر براي  امريكا عبارت از چور و چپاول منابع زير زميني دست نخوردهء افغانستان است. زيرا در شرايط كنوني افغانستان از غني ترين كشورهاي منطقه بشمار ميرود.
طبق سروي كه در افغانستان صورت گرفته منابع زيرزميني دست نخورده آن، بالغ بر صدها تريليارد دالر ميباشد، اين سروي باعث گرديده كه امريكا ديوانه وار براي ايجاد پايگاه دائمي نظامي نقشه بكشد و وطنفروشان اين مرز و بوم بخاطر حفظ منافع ارباب شان به دفاع از ايجاد چنين پايگاهي برخيزند.
آمريكا با حضور دراز مدت در افغانستان، تلاش دارد تا اين كشور را از نظر اقتصادي وابسته سازد. اين پايگاه‌ها وظيفه دارند تا كشورهايي كه خطر بالقوه اي براي آمريكا به شمار مي روند را نظارت كنند و در صورت لزوم توانايي‌هاي نظامي آمريكا را نيز نشان دهند. آهنگ توسعه اقتصادي و اشتياق كنترل بر منابع و ذخاير زير زميني منطقه، آمريكا را به اين منطقه كشانده است.
چنانچه تجارب پايگاه هاي نظامي دولت هاي  استعماري درجهان نشان ميدهد كه اين پايگاه ها اثرات منفي ناگواري را برتمام گوشه هاي حيات جامعه مي گستراند. درعرصهء سياسي دولت ميزبان با هرج ومرج سياسي وكودتاها مواجه بوده از تبارز قيادت ملي محروم مي شود.
در موجوديت فقدان استقلال كامل، بيگانه ها بصورت مسلسل درتحميل زعامت مورد نظرشان برمردم مي كوشند. عناصر و دسته هاي مزدور صفت و وابسته، به كرسي هاي بلند حكومتي تكيه زده وعناصر مخلص، مؤمن و وطندوست از اريكهء قدرت دورخواهند ماند.
استعمار بخاطرحفظ امنيت پايگاه هاي نظامي خويش جاسوسي ومخبري به نفع اجنبي را درميان مردم پرورش مي دهد، درتلاش ايجاد بي اتفاقي و بي اعتمادي درميان اقشار مختلف مردم خواهد افتاد. انواع و اقسام فساد اداري بشمول رشوه خواري  در حكومت  پرورش يافته  ادارهء كشور را فاقد اعتبار و ارزشها خواهد ساخت. حضورنظامي امريكا دركشور به معناي ضربه خوردن بيشتر وحدت ملي در كشور خواهد بود زيرا كشور متجاوز بخاطرمهار كردن كشورميزبان راهي جز تطبيق فورمول تفرقه بيانداز حكومت كن ندارد عملكردي كه طي دوازده سال گذشته نيز از آن استفاده كافي صورت گرفته است. خلاصه اينكه پايگاه هاي نظامي امريكا به هيچ صورت درحفاظت افغانستان از خطرات داخلي و خارجي نقش مثبت بازي نكرده و بالعكس چنين خطرات را بيشترمي سازد.
از جانب ديگرافراد نظامي اين پايگاه ها جهت دفع آتش شهوت خود و بخاطر هوسرانيشان به جنايات و تهاجمات جنسي وشراب نوشي محتاج خواهند بود كه كشور ميزبان مجبوراست درتهيهء جو مساعد با كشورمهمان همكاري نمايد. مراجعه به داستانهاي تجاوز جنسي سربازان امريكايي بركودكان و زنان كشورهاي ميزبان در جاپان، كوريا، فيليپين، المان, تايلند وديگركشورها بخاطر درك ابعاد خطرناك اخلاقي قضيه كافي خواهد بود.