- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نگاه به افق فرداي افغانستان از وراي تاريكي ها!

اگر عملكرد دولت و جامعه جهاني در يك دهه گذشته مثبت بوده، آينده افغانستان نيز قابل تشويش نيست ولي در صورتي كه عملكرد گذشته درست نبوده و يا كاستي هاي و نواقص داشته، مطمئنا در آينده نتيجه آن را خواهيم ديد.

گرچه بسيار رنج آور است كه بعد از دوازده سال از سقوط حكومت طالبان و حضور جامعه جهاني و سرازير شدن ميلياردها دالر كمك هاي جهاني، ظن و گمان و بيم و هراس از آينده افغانستان مطرح شود، ولي امروزه آينده افغانستان موضوعي است كه هم بازيگران عرصه سياست در افغانستان و هم در خارج از كشور نگران آن هستند.
موافقان و مخالفان در يك چيز با هم اشتراك دارند و آن هم نگراني از آينده افغانستان است. كساني كه به آينده افغانستان خوشبين هستند و كساني كه از آن نگراني و بيم دارند، همه نمي خواهند افغانستان به عقب برگردد. برگشت به گذشته براي همه غير قابل قبول است.
اما اين مسئله سئوال برانگيز است كه چرا دولتمردان و سياستمداران در داخل و خارج كشور بر سر اين مسئله بحث و مناظره مي كنند؟ جواب اين مسئله مشخص است. وضعيت فرداي افغانستان بستگي به عملكرد دولت افغانستان و جامعه جهاني در گذشته دارد.
اگر عملكرد دولت و جامعه جهاني در يك دهه گذشته مثبت بوده، آينده افغانستان نيز قابل تشويش نيست ولي در صورتي كه عملكرد گذشته درست نبوده و يا كاستي هاي و نواقص داشته، مطمئنا در آينده نتيجه آن را خواهيم ديد.
البته زاويه هاي ديد و توقعات نيز در تحليل ها موثر است. عده اي خوشبينانه به مسايل مي نگرند و شماري نيز بدبينانه به هر موضوعي مي پردازند. توقعات نيز متفاوت است. كساني هستند كه افغانستان را بعد از يك دهه مبارزه عليه تروريزم و حضور جامعه جهاني مي خواهند متفاوت از گذشته ببينند و افرادي نيز به حد اقل بسنده مي كنند.
ولي در كل، افغانستان دوره هاي متفاوتي را در تاريخ خود تجربه كرده است. گاه شباهت ها به گذشته و دوره هاي تاريخي تلخ افغانستان باعث مي شود تا ارزيابي ها به سوي بيم و نگراني از آينده افغانستان سوق پيدا كند.
بنا بر اين بهترين است تا بازيگران قدرت و سياست در افغانستان و جامعه جهاني به جاي اينكه بر ارايه تحليل ها و گمانه هاي خوشبينانه و بدبينانه اصرار بورزند، راه حل منطقي حل بحران را در پيش بگيرند.
ضعف هاي و كاستي هايي كه در قواي امنيتي افغانستان ديده مي شود، و حوادثي كه در چند ماه و سال گذشته اتفاق افتاده، را نمي شود ناديده گرفت و در عين حال نمي شود تمام امنيت افغانستان را با همين حوادث مقايسه نمود. آيا مي توان در جلوگيري از تكرار حوادث و برنامه ريزي براي بهبود وضعيت امنيتي و ارتقاي ظرفيت نهادهاي امنيتي برنامه ريزي و تلاش نمو؟.
با نقص ها و عيوبي كه در چند انتخابات رياست جمهوري و پارلماني گذشته وجود داشت، مي توان برنامه ريزي براي انتخابات آينده را پيش بيني نمود. همين گونه مبارزه با فساد اداري كه منشاء بسياري از نگراني ها درباره آينده افغانستان است بايد با عزم جدي و كار موثر از بين برداشته شود.
و مسايل ديگري نظير اينها، همچون مسئله انتخابات و راهكارهاي فايق آمدن بر مشكلات در پروسه انتخابات امروزه با مشاركت سياسي گسترده همه نهادهاي دولتي و غير دولتي به عنوان يك مسئله ملي نگريسته نمي شود و موضوعاتي كه در حال حاضر باعث نگراني و جنجال برانگيز شده با در نظر داشت منافع ملي حل نمي شود. بلكه همه چيز با صلاح ديد سياست آمريكا محك مي خورد.
به هر صورت آينده افغانستان حتما آنگونه كه تحليلگران سياسي و نظامي مي گويند نيست، آينده افغانستان اولا به عملكرد بازيگران قدرت و سياست بستگي دارد و تصوري از آينده افغانستان نيز بيشتر از هر كسي در نزد مردم افغانستان روشن تر و آشكار تر است. لذا بايد به نگراني مردم افغانستان نيز پاسخ قانع كننده داده شود.