افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 30 دسامبر , 2013 لینک کوتاه خبر :

قرارداد همكاري هاي امنيتي و دفاعي ميان افغانستان و امريكا

مقدمه جمهوري اسلامي افغانستان (كه در متن اين قرارداد افغانستان) و ايالات متحده امريكا كه (در متن اين قرارداد ايالات متحده)، بطور جمع “طرفين” و به طور مفرد (طرف) ياد مي گردند:

–    با تائيد موافقتنامه همكاري هاي دراز مدت استراتژيك ميان ايالات متحده امريكا و جمهوري اسلامي افغانستان (موافقتنامه همكاري هاي استراتژيك) كه در دوم ماه مي سال 2012 ميلادي امضأ شده است و با تاكيد مجدد بر تعهد طرفين طوريكه در اين موافقتنامه پذيرفته شده است و طرفين متعهد شده اند تا همكاري دراز مدت استراتژيك در مناطق مورد نظرشان كه شامل تحكيم صلح، امنيت و ثبات، تقويت نهاد هاي دولتي، حمايت از توسعه دراز مدت اقتصادي و اجتماعي افغانستان؛ و تشويق همكاري هاي منطقه اي است را تقويت نمايند؛

 –    با تائيد مفاد موافقتنامه همكاري هاي استراتژيك مبني بر اينكه همكاري ميان طرفين بر مبناي احترام متقابل و منافع مشترك استوار مي باشد؛
–    همچنان با تأكيد بر مفاد موافقتنامه همكاري هاي استراتژيك مبني بر اينكه طرفين به همكاري و تعهدشان جهت تحقق آينده اي مبتني بر عدالت، صلح، امنيت و ايجاد فرصت هاي لازم براي مردم افغانستان با اطمينان ادامه داده و يكبار ديگر با تعهد به حاكميت ملي، استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي افغانستان تاكيد ميكنند؛

–     با درنظرداشت همكاري دوامدار ميان ايالات متحده و افغانستان و تاكيد بر اراده مشترك طرفين براي گسترش، رشد، حمايت و ارتقاي سطح همكاري هاي امنيتي و دفاعي بر مبناي اين قرارداد؛

 –     با علاقه مندي بر ادامه تحكيم همكاري هاي نزديك دفاعي و امنيتي به منظور تقويت امنيت و ثبات در افغانستان، سهم گيري در صلح و ثبات منطقه اي و جهاني، مبارزه با تروريزم، دست يابي به منطقه اي كه ديگر پناهگاه امن براي القاعده و گروه هاي وابسته به آن نباشد و افزايش توانمندي افغانستان براي دفع تهديدات عليه حاكميت ملي، امنيت و تماميت ارضي اش و با درنظرداشتن اينكه ايالات متحده در پي دستيابي به تأسيسات دائمي نظامي در افغانستان نبوده و خواهان حضوري نيست كه تهديدي براي همسايگان افغانستان باشد؛ و همچنان با درنظرداشتن تعهد ايالات متحده مبني بر اينكه از قلمرو افغانستان و يا از تأسيساتش در اين كشور با هدف راه اندازي حملات عليه كشورهاي ديگر استفاده نمي كند؛

–     با يادآوري مواد اعلاميه نشست شيكاگو، مورخ 21 مي 2012 در رابطه با افغانستان كه توسط سران افغانستان و كشور هايي كه با مأموريت كمك به امنيت در افغانستان (آيساف) تحت رهبري ناتو همكاري مي كنند، و به ويژه تعهد مجدد اين كشور ها به يك افغانستان داراي حاكميت، امنيت و دموكراتيك و نيز با درنظرداشتن اينكه مأموريت آيساف در اواخر سال 2014 ميلادي به پايان مي رسد و پس از تكميل روند انتقال، همكاري هاي نزديك ميان اين كشورها از طريق تعهد متقابل ميان ناتو و افغانستان براي ايجاد يك ماموريت جديد تحت رهبري ناتو با هدف آموزش، مشورت و كمك به نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي افغان همچنان ادامه مي يابد و با در نظرداشتن اين كه اين مأموريت نياز به مبناي قانوني، و توافق روي چگونگي و تعيين صلاحيت هاي اين حضور نيز دارد؛
–    با تاكيد مجدد بر حمايت دوامدار طرفين براي ايجاد مكانيزم هاي همكاري و هماهنگي منطقه اي با هدف تحكيم امنيت و ثبات از طريق رفع تنش ها، ابهامات و سوء تفاهمات؛
–    با توجه به تصويب لويه جرگه مشورتي 1392 مبني بر اهميت اين قرارداد همكاري هاي امنيتي و دفاعي براي امنيت افغانستان؛
–     به منظور تقويت هرچه بيشتر زمينه هاي همكاري دفاعي و امنيتي ميان طرفين بر مبناي اصول احترام كامل به استقلال، حاكميت و تماميت ارضي شان و عدم مداخله در امورداخلي يكديگر و براي گسترش امنيت و ثبات در منطقه و مبارزه با تروريزم؛
–     با توافق بر اهميت همكاري مبتني بر احترام متقابل، عدم مداخله در روابط ميان افغانستان و همسايه هاي آن و نيز با درخواست از همه كشورها تا به حاكميت و تماميت ارضي افغانستان احترام گذاشته و از مداخله در امور داخلي و پروسه هاي دموكراتيك اين كشور خود داري نمايند؛ و همچنان،
–    با تاكيد بر همكاري هاي طرفين بر مبناي احترام كامل به حاكميت هر دو طرف، رعايت اهداف منشور سازمان ملل متحد و خواست مشترك طرفين براي تدوين يك چارچوب همكاري دفاعي و امنيتي ميان آنها و با تاكيد مجدد بر تعهداتتشان به حاكميت، استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي افغانستان و نيز احترام به قوانين، عرف و رسوم افغانستان؛ چنين توافق ميكنند:
ماده اول
اصطلاحات
1-   “نيروهاي ايالات متحده”، به نهاد متشكل از اعضاي نيروهاي نظامي، بخش محلي و همچنان تمامي اموال، تجهيزات و مواد مربوط به نيرو هاي مسلح ايالات متحده در قلمرو افغانستان اطلاق مي شود؛
2- عضو نيروي نظامي” به افراد متعلق به بخش زميني، دريايي يا هوايي قواي مسلح ايالات متحده در افغانستان اطلاق ميشود؛
3- عضو بخش محلي” عبارت است از فردي كه توسط وزارت دفاع امريكا استخدام شده ولي عضو نيروي نظامي آن كشور نيست. هرچند، “عضو بخش محلي”به افرادي اطلاق نمي شود كه در افغانستان اقامت دايمي داشته و يا داراي تابعيت افغانستان بوده و به گونه عادي در اين كشور سكونت دارند؛
4- نماينده اجرايي” عبارت از وزارت دفاع ايالات متحده و وزارت دفاع ملي افغانستان مي باشد. نمايندۀ اجرايي به عنوان طرف اصلي ارتباطي در تطبيق اين قرارداد، از كشور متبوع اش نمايندگي مي كند.
5- قراردادي هاي ايالات متحده” به اشخاص حقيقي و حقوقي گفته ميشود كه بر اساس قرارداد اصلي يا قرارداد فرعي مسئوليت تكميل و ارائه خدمات را به نيروهاي ايالات متحده و يا به نمايندگي از آنها در افغانستان انجام ميدهند.
6- كارمند قراردادي ايالات متحده” به كارمنداني اطلاق ميشود كه توسط قراردادي هاي ايالات متحده استخدام ميشوند؛
7- تأسيسات و مناطق توافق شده ” به تأسيسات و مناطقي گفته ميشود كه توسط افغانستان در موقعيت هاي مندرج ضميمه الف فراهم ميگردد. اين تعريف شامل ساير تاسيسات و مناطقي نيز ميگردد كه ميتواند در آينده از جانب افغانستان طبق توافق دو جانبه فراهم گرديده و نيرو هاي ايالات متحده، قراردادي هاي ايالات متحده، كارمندان اين قرارداد ها و يا ديگران، حق دسترسي و استفاده از آنها را در مطابقت با اين قرارداد داشته باشند.
8- نيرو هاي دفاعي و امنيتي ملي افغان” عبارت اند از اعضاي نيرو هاي امنيتي و دفاعي تحت فرمان وزارت دفاع و وزارت امور داخله و در صورت لزوم، رياست عمومي امنيت ملي و ساير نهاد هايي كه از جانب طرفين در مورد شان توافق صورت گيرد.
9- ماليات” عبارت از كليه انواع ماليات و عوارضي كه شامل عوارض گمركي، حق الزحمه و هرگونه اجرت مشابه ديگري است كه از جانب دولت افغانستان يا به عبارت ديگر از جانب نهاد هاي ذيصلاح دولتي افغانستان در تمام سطوح به شمول ولايات و ولسوالي ها و يا از جانب ساير ارگان ها به نمايندگي از دولت افغانستان، وضع ميگردد.

ماده دوم
مقاصد و ابعاد
1-   طرفين براي تقويت امنيت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروريزم، سهم گيري در صلح و ثبات منطقه اي و بين المللي و ارتقاي توانمندي افغانستان براي دفع تهديدات داخلي و خارجي عليه حاكميت، امنيت، تماميت ارضي، وحدت ملي و نظام مبتني بر قانون اساسي اين كشور، به تقويت همكاري هاي نزديك با يكديگر ادامه ميدهند. نيروهاي ايالات متحده هيچ گونه عمليات محاربوي را در افغانستان اجرا نمي كنند، مگر اينكه طرفين طوري ديگري توافق كنند.
2-     ايالات متحده در همكاري و هماهنگي نزديك و بر اساس توافق افغانستان، به هدف كمك به توسعه ظرفيت هاي نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي افغان و تامين امنيت تمام مردم افغانستان، طبق توافق مشترك، به انجام فعاليت هاي حمايتي زير مي پردازد:
مشورت، آموزش، تجهيز، حمايت و تقويت پايدار نيرو هاي دفاعي و امنيتي ملي افغان شامل بخش هاي مهندسي، خنثي سازي بمب هاي كنار جاده و ساير مواد منفجره؛ ايجاد و ارتقاي سيستم لجستيكي و حمل و نقل نيرو هاي دفاعي و امنيتي افغان؛ گسترش ظرفيت هاي تشريك اطلاعات جاسوسي؛ تقويت توانائي نيروهاي هوائي افغانستان؛ راه اندازي تــــمرينات مشترك نظامي و ساير فعاليت هاي مورد توافق دو طرف.
طرفين روي جزئيات توسعه نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي افغان بر مبناي برنامه موسوم به “برنامه ريكارد افغانستان” مصوب نشست شيكاگو سال 2012 ميلادي و در مطابقت با “مجمع مشورتي امنيت” به كار شان ادامه ميدهند.
3-    طرفين بر اين باورند كه تامين امنيت مردم و قلمرو افغانستان وظيفه نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي افغان مي باشد. طرفين براي افزايش سطح قابليت هاي نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي افغان به منظور دفع و پاسخ به تهديدات داخلي و خارجي باهم كار مي كنند.
برحسب تقاضاي افغانستان، ايالات متحده فوراً حمايتي كه آمادگي ارايه آن را دارد به نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي افغان با هدف پاسخ دهي به تهديدات عليه امنيت اين كشور، فرآهم مي آورد.
4-  طرفين تصديق مي دارند كه عمليات نظامي ايالات متحده براي شكست القاعده و وابستگان آن ميتواند در چارچوب مبارزه مشترك با تروريزم قابل قبول باشد. طرفين توافق دارند تا با هدف حفظ منافع ملي ايالات متحده و افغانستان، به همكاري و هماهنگي نزديك باهم بدون توسل به عمليات يكجانبه نظامي ايالات متحده عليه تروريزم، ادامه دهند. منظور از عمليات نظامي ايالات متحده بر ضد تروريزم، عبارت از عمليات متمم در حمايت از عمليات نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي افغان بر ضد تروريزم است كه از سوي نيروهاي ملي دفاعي و امنيتي اين كشور رهبري شده و مبتني بر احترام كامل به حاكميت افغانستان و توجه جدي به مصئونيت و امنيت مردم اين كشور و توجه جدي به مصؤنيت و امنيت آنها در خانه هاي شان انجام ميشود.
5-  براي پيشبرد فعاليت ها و عمليات مندرج اين ماده و ساير اهداف و ماموريت هاي مورد توافق طرفين و در مطابقت با اهداف اين قرارداد، نيروهاي ايالات متحده ميتوانند به فعاليت هايي مانند ترانزيت، حمايت نيروها و ساير اقدامات حمايتي مورد نياز حضورشان در افغانستان مطابق مفاد اين سند و ساير فعاليت هاي مندرج در اين قرارداد و يا فعاليت هاي مورد توافق طرفين بپردازند.
6- اين قرارداد شامل ضمايم، توافقات، و يا اقدامات اجرايي ديگر مربوط به آن، مجوز مورد نياز را براي حضور و فعاليت هاي نيروهاي ايالات متحده در افغانستان فراهم كرده، شرايط و چگونگي اين حضور و فعاليت ها را تنظيم و همچنان در موارد خاص مطابق با اين قرارداد، حضور و فعاليت قراردادي هاي ايالات متحده و كارمندان آنها در افغانستان را نيز تنظيم مي كند.
ماده سوم
قوانين
1-    تمامي اعضاي نيروهاي نظامي و بخش غيرنظامي ايالات متحده وظيفه دارند تا به قانون اساسي و ساير قوانين نافذه افغانستان احترام گذاشته و از هر گونه فعاليت مغاير روحيه اين قرارداد بخصوص فعاليت هاي سياسي در قلمرو افغانستان، خود داري نمايند. مقامات نيرو هاي ايالات متحده مسئول اند تا اقدامات لازم را در اين زمينه اتخاذ كنند.
2- تكاليف طرفين در اين قرارداد و توافقات بعدي، بدون هيچگونه تعارض با حق حاكميت افغانستان و حق دفاع مشروع هر يك از طرفين مطابق حقوق بين‎المللي، تنظيم ميگردد. همكاري و فعاليت‎هاي مربوط به تطبيق اين قرارداد در مطابقت با تعهدات و تكاليف طرفين طبق موازين حقوق بين‎المللي صورت ميگيرد.

ماده چهارم
توسعه و تقويت پايدار توانايي هاي دفاعي و امنيتي افغانستان
1-    با احترام كامل به حاكميت افغانستان، طرفين نياز كنوني اين كشور را به ادامه كمك هاي بين المللي در بخش امنيت درك كرده و در اين زمينه كه افغانستان به گونه روزافزون و در نهايت به صورت كامل، مسئوليت تأمين نيازهاي دفاعي و امنيتي و همچنان تقويت پايدار نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي خويش را بر عهده بگيرد، داراي هدف مشترك مي باشند.
2- افغانستان با درنظرداشتن شرايط ثبات سياسي و اقتصادي و نيز سازگار با وضعيت عمومي اقتصادي اش، سهم كامل خود را آنگونه كه نيروي بشري، منابع، و امكانات آن ايجاب مي كند به منظور تقويت و حفظ نيرو هاي دفاعي و امنيتي خويش، ايفا مي نمايد. افغانستان تمامي اقدامات لازم را براي توسعه و تقويت پايدار ظرفيت نيروهاي دفاعي و امنيتي افغان، اتخاذ مي كند.
3-  طبق احكام موافقتنامه همكاري هاي استراتژيك و با درنظرداشتن تعهدات مصوب نشست 2012 شيكاگو، ايالات متحده مكلف است تا تأمين وجوه پولي را به شكل سالانه براي حمايت از آموزش، تجهيز، مشورت و تقويت پايدار نيرو هاي دفاعي و امنيتي ملي افغان جستجو كند تا اينكه اين كشور بتواند مستقلانه امنيت خود را تامين و از خود در برابر تهديدات داخلي و خارجي دفاع نموده و نگذارد تا تروريستان بار ديگر به خاك اين كشور رخنه كرده و امنيت افغانستان، منطقه و جهان را تهديد كنند. ايالات متحده با درنظرداشتن تعهدات مصوب نشست شيكاگو، در مورد مقدار وجوه مالي براي تامين و اجراي مفاد اين قرارداد با افغانستان مشورت نموده و نتايج اين مشورت ها را براي تحقق اين تكاليف مورد توجه قرار مي دهد. با در نظر داشتن اولويت هاي سالانه افغانستان، ايالات متحده كمك هاي مناسب مالي را از طريق مجاري بودجه اي حكومت افغانستان تحت مديريت نهادهاي ذيربط افغان فراهم مي سازد.
4- طرفين اهميت برخورداري نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي افغان را از تجهيزات و اسلحه مورد نياز تامين امنيت اين كشور تصديق مي دارند. براي دست يابي به اين مهم، ايالات متحده در همكاري با افغانستان تهيه و تدارك تجهيزات و اسلحه براي نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي اين كشور را، ادامه ميدهد.
5- افغانستان و ايالات متحده با ساير كشور ها در رابطه با تقويت نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي افغان، شامل تجهيز اين نيروها، مي توانند طبق توافق دوجانبه همكاري و هماهنگي نمايند.
6-  به منظور سهم گيري مؤثر در زمينه امنيت افغانستان و منطقه، ايالات متحده توافق ميكند تا در توسعه توانايي هاي نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي افغان، به همكاري هايش با افغانستان، به عنوان متحد عمده غيرناتو ادامه دهد.
7- طرفين تصديق مي كنند كه ارتقاي ظرفيت‎ و سيستم هاي دفاعي افغانستان، مطابق با معيارهاي سازمان ناتو به منفعت اين كشور بوده و قابليت هاي تعامل پذيري افغانستان را با سيستم هاي ناتو گسترش مي دهد. طرفين بر حسب تقاضاي دولت افغانستان اقدامات شان را در راستاي توسعه نيرو هاي امنيتي و دفاعي اين كشور، تأمين تجهيزات، تسليحات، تدوين دكترين عملياتي و دستيابي نهادهاي آن به انطباق پذيري با ناتو، به منظور ارتقاي استفاده مؤثر و نگهباني از كمك هاي دفاعي و امنيتي فراهم شده براي افغانستان و افزايش بهره وري همكاري ها ميان نيرو هاي امنيتي و دفاعي ملي اين كشور با نيرو هاي ايالات متحده، هما هنگ مي كنند. اين همكاري نمي تواند مانع افغانستان براي تدارك مستقل تجهيزات و اسلحه براي نيرو هاي دفاعي و امنيتي ملي افغان از كشور هاي غير ناتو كه از منابع مالي افغان تامين مي شود، گردد.
ماده پنجم
مكانيزم هاي همكاري امنيتي و دفاعي
1-   طرفين توافق دارند تا گروه كاري همكاري هاي امنيتي و دفاعي افغانستان- ايالات متحده را كه طبق توافقنامه همكاري هاي استراتژيك ايجاد گرديده است، براي نيل به اهداف زير مشخص نمايند:
الف: اتخاذ تدابير مناسب و مؤثر به منظور ارزيابي و تقويت استفاده از منابع موجود امنيتي و دفاعي افغانستان، طبق اهداف و ابعاد اين قرارداد؛
ب: انجام ارزيابي هاي شش ماهه از اقداماتي كه در پيوند با تحقق تدابير اتخاذ شده انجام يافته است تا طرفين از تصاميم گرفته شده در رابطه با تخصيص منابع و نحوه همكاري در راستاي توسعه و رشد پايدار ظرفيت هاي دفاعي افغانستان، آگاه شوند.
ج: ايجاد يك روند مشخص ارزيابي مشترك، طبق اهداف و ابعاد اين قرارداد، به منظور انجام بررسي به موقع، دقيق و مؤثر از تهديدات داخلي و خارجي عليه افغانستان؛
د: ارائه توصيه هاي مشخص براي ارتقاي تشريك مساعي و ارزيابي اطلاعاتي.
2-     طرفين در راستاي تقويت توانايي هاي شان به منظور مشورت درباره تهديدها كه شامل صحبت روي ايجاد مجراهاي ارتباط اختصاصي است، داراي هدف مشترك مي باشند.
ماده ششم
تجاوز خارجي
1-  برخلاف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان همواره دستخوش تجاوزات كشورهاي بيگانه و استفاده نيرو توسط دولت هاي خارجي و گروه هاي مسلحي شده است كه در بيرون از مرزهاي اين كشور داراي پايگاه بوده و يا مورد حمايت اين دولت ها قرار داشته اند. مطابق اين قرارداد، طرفين با هرگونه استفاده از نيروي مسلح يا تهديد عليه تماميت ارضي، استقلال سياسي افغانستان، شامل حمايت از گروههاي مسلح از جمله تأمين پناهگاه و يا تسليحات از سوي يك كشور خارجي و يا گروه هاي مسلح ديگر، قوياً مقابله مي كنند. طرفين توافق مي كنند تا در زمينه تحكيم قابليت هاي دفاعي افغانستان در برابر تهديدات عليه حاكميت ملي، تماميت ارضي يا استقلال سياسي اين كشور، با هم همكاري كنند.
2- ايالات متحده هر گونه تجاوز خارجي يا تهديد به تجاوز عليه حاكميت، استقلال و تماميت ارضي افغانستان را موجب نگراني شديد خود پنداشته و باور دارد كه چنين تجاوزي ميتواند منافع مشترك طرفين را در رابطه با ثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهديد كند.
3-  در صورت وقوع چنين تجاوزي و يا تهديد به چنين تجاوزي عليه افغانستان، طرفين به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سياسي، ديپلماتيك، نظامي و اقتصادي‎ براي تشخيص پاسخ مناسب، باهم به گونه منظم مشورت ميكنند. اين مشورت ها با هدف ايجاد فهرستي از اقدامات لازم سياسي، ديپلماتيك، نظامي و اقتصادي صورت ميگيرد.
4-  در صورت وقوع چنين تجاوز خارجي و يا تهديد به تجاوز خارجي عليه افغانستان، طرفين با توافق با يكديگر و به گونه فوري روي اتخاذ و انجام واكنش مناسب كه شامل اقدامات سياسي، ديپلماتيك، نظامي و اقتصادي است كه فهرست آن در فقره سوم ذكر شده و مطابق با راهكار‎هاي مندرج قوانين اساسي هر دو طرف، به مشورت ‎مي پردازند.

5-     طرفين راهكار هاي جامع را به منظور تحقق موثر چنين مشورت هاي منظم و فوري، ترتيب مي دهند:
الف:  مطابق به اين راهكار هاي جامع، وزراي خارجه، و دفاع افغانستان و ايالات متحده و سفراي هر دو كشور در كابل و واشنگتن به عنوان مجرا هاي اصلي وظيفه دارند تا در صورت وقوع تجاوز خارجي و يا تهديد به چنين تجاوزي، به مشورت هاي فوري باهم بپردازند؛
ب: در صورتيكه اهميت و فوريت موضوع ايجاب كند، اين راهكار‎هاي جامع نمي تواند توانايي طرفين براي مشورت با يكديگر را از ساير طرق و مكانيزم‎ ها محدود و متاثر ‎سازد.
6-    طرفين توافق دارند كه گروه كاري همكاري‎هاي امنيتي و دفاعي افغانستان- ايالات متحده وظيفه دارد تا زمينه تطبيق موثر اين ماده، شامل ترتيب راهكار‎هاي جامع ياد شده و بازنگري فهرست اقدامات مندرج فقرۀ (3)اين ماده را افزايش دهند.

ماده هفتم
استفاده از تأسيسات و مناطق توافق شده
1- افغانستان بدينوسيله دسترسي و استفاده از تأسيسات و مناطق توافق شده را طبق فقره 7 ماده اول اين قرارداد تنها به منظور تطبيق اهداف و احكام مندرج اين سند، با درنظرداشتن موقعيت نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي افغان و مناطق مسكوني، فراهم ميكند. چگونگي دسترسي و استفاده از اين مناطق و تاسيسات براي مقاصد ديگر، تابع توافق طرفين مي باشد.
2-  براساس اين قرارداد، نيروهاي ايالات متحده، بدينوسيله از سوي افغانستان اجازه مي يابند تا در داخل تأسيسات و مناطق توافق شده از تمامي حقوق و صلاحيت هاي مربوط به استفاده، فعال سازي، دفاع و يا كنترل اين تاسيسات، شامل حق تعمير و ايجاد ساختمان هاي جديد برخودار باشند. نيروهاي ايالات متحده ميتوانند فعاليت هاي مربوط امور تعميراتي را به وسيله افراد نظامي يا بخش محلي شان و يا از طريق قرارداد انجام دهند.
3- بدين وسيله، نيروهاي ايالات متحده از سوي افغانستان اجازه مي يابند تا به دلايل امنيتي و تامين مصئونيت شان، دخول به تأسيسات و مناطقي را كه براي استفاده اختصاصي اين نيروها فرآهم شده است، كنترل نمايند، اما دخول به تأسيسات و مناطقي كه براي استفاده مشترك تعيين شده است، در هماهنگي با مقامات افغان صورت مي گيرد. برحسب درخواست، ايالات متحده دسترسي مقامات ذيربط افغان را به هريك از مناطق يا تاسيسات كه مورد استفاده اختصاصي اين نيروها قرار دارد، فراهم مي آورد. طرفين با توافق با همديگر راهكار هايي را براي تنظيم دسترسي مقامات افغان به مناطق و تاسيسات مورد استفاده اختصاصي نيروهاي ايالات متحده ترتيب ميدهند. اين راهكار ها و چگونگي دسترسي به اين مناطق با رعايت كامل مقررات عملياتي و امنيتي نيروهاي ايالات متحده ترتيب ميگردند. با درنظرداشتن اينكه ممكن است نيروهاي ايالات متحده فعاليت هاي محافظت از نيروهاي شان را در داخل مناطق و تاسيسات توافق شده اتخاذكنند، طرفين توافق ميكنند تا طرح هاي شان را با هدف تامين امنيت و مصئونيت نيروهاي ايالات متحده با احترام كامل به حاكميت افغانستان و توجه جدي به مصئونيت و امنيت مردم افغانستان هماهنگ و همسو سازند. براي تحقق اين هدف، نيروهاي ايالات متحده مطابق با قوانين افغانستان و موازين جنگي اين نيروها، افراد محلي را در خانه هاي شان هدف قرار نمي دهند.
4- به منظور تحقق اهداف و ابعاد اين قرارداد و به ويژه تحقق مساعي ايالات متحده به منظور آموزش، مشورت، تجهيز، و تقويت پايدار نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي افغان، افغانستان تمامي تأسيسات و مناطق توافق شده را بدون دريافت محصول در دسترس نيروهاي ايالات متحده قرار ميدهد.
5-  نيروهاي ايالات متحده مسئول هزينه فعاليت هاي ساختماني، عملياتي و حفظ و مراقبت تأسيسات و مناطقي مي باشند كه براي استفاده اختصاصي آنها فرآهم شده است، مگر اينكه از جانب طرفين طوري ديگري موافقت گردد . هزينه فعاليت هاي ساختماني، عملياتي و حفظ و مراقبت تاسيسات و مناطقي كه مورد استفاده مشترك نيروهاي افغان و امريكا و يا براي استفاده مشترك اين نيروها و نهاد هاي ديگر قرار ميگيرد، بگونه مشترك و متناسب به ميزان استفاده از آنها پرداخت ميشود، مگر اينكه طور ديگري توافق گردد.
6-  ايالات متحده متعهد است تا در اجراي برنامه هاي مربوط، تمامي معيارها، مقررات و قوانين افغانستان، امريكا و بين المللي را درارتباط با حفظ محيط زيست، صحت و مصئونيت رعايت كند. تمامي عمليات و فعاليت هاي نيروهاي ايالات متحده در مناطق و تاسيسات توافق شده با توجه كامل به حفظ محيط زيست و مصئونيت جان و صحت انسانها و همچنان با رعايت كامل قوانين و مقررات نافذه افغانستان و ايالات متحده و نيز مطابق توافقات بين المللي صورت ميگيرد.
7- تمامي عمليات و فعاليت هاي نيروهاي ايالات متحده در مناطق و تاسيسات توافق شده در مطابقت كامل با قوانين و مقررات مربوط به حفظ آيدات و آثار تاريخي و ميراث هاي فرهنگي افغانستان، انجام ميشود. در صورت كشف آثار تاريخي و يا ميراث فرهنگي در يكي از مناطق و تاسيسات توافق شده، نيروهاي ايالات متحده مكلف اند موضوع را فوراً از طريق كميسيون مشترك به آگاهي مقامات ذيربط افغان رسانده و در اين مورد مشورت نمايند.
ماده هشتم
حق مالكيت
1-     نيروهاي ايالات متحده تمامي تأسيسات و مناطق توافق شده، شامل بخش هايي را كه در آن تعميرات، ساختمان هاي غيرمنقول و اجزاي ثابت ديگر از سوي اين نيروها تعمير، تعديل، و يا ترميم گرديده و ديگر مورد استفاده آنها قرار ندارد، به افغانستان واگذار مي كند. اما، نيروهاي ايالات متحده نياز به اين تأسيسات و مناطق توافق شده را به صورت منظم مورد ارزيابي مجدد قرار مي دهند. طرفين يا نماينده هاي اجرايي شان در مورد شرايط بازگرداندن اين تأسيسات يا مناطق توافق شده باهم مشورت ميكنند. طرفين باور دارند كه برنامه ها و روش هاي ايالات متحده بگونه اي طرح شده است كه از چنين آسيب ها و خطراتي جلوگيري مي كند، اما در عين حال توافق دارند تا برنامه ها و شيوه هاي هر طرفي را كه بيشتر مؤثر باشد، تطبيق نمايند.
2- تمامي ساختمان هاي غيرمنقول و اجزاي ديگري كه از جانب نيروهاي ايالات متحده تعمير، تعديل و يا مرمت شده اند، صرفاً براي استفاده نيروهاي ايالات متحده، نيروها و كارمندان قراردادي آنها و يا افراد ديگري كه مورد توافق قرار گرفته باشد، اختصاص دارند. تمامي ساختمان هاي غيرمنقول و اجزاي ديگري كه ازجانب نيروهاي ايالات متحده تعمير شده و يا براي دسترسي و استفاده اين نيروها فرآهم گرديده است، ميتواند توسط نيروهاي ايالات متحده مرمت، و تغيير بيابند و اين نيروها ميتوانند تا زمانيكه به اين تأسيسات نياز دارند به گونه اختصاصي از آنها استفاده كنند.
3- نيروهاي ايالات متحده و قراردادي هاي آنها حق مالكيت بر تمامي تجهيزات، مواد،  ساختمان هاي منقول و ساير دارائي هاي منقولي را دارند كه اين نيروها و قراردادي هاي آنها به خاطر حضور در قلمرو افغانستان نصب، وارد و يا آن را تأمين كرده اند. طرفين در مورد تحويل يا خريداري تجهيزات اضافي توسط افغانستان طوريكه قوانين و مقررات ايالات متحده اجازه ميدهد، باهم مشورت ميكنند.
ماده نهم
جابجايي و ذخيره وسايل و تجهيزات
1-    افغانستان به نيروهاي ايالات متحده اجازه ميدهد تا وسايل، تجهيزات خويش را در داخل تأسيسات و مناطق توافق شده و ديگر محلات مورد توافق طرفين، جابجا كنند. نيروهاي ايالات متحده حق مالكيت و كنترل بر استفاده و تعبيه وسايل و تجهيزات ذخيره شده در قلمرو افغانستان را داشته و نيز حق دارند اين وسايل را از قلمرو افغانستان خارج كنند.
2-  نيروهاي ايالات متحده تعهد مي كنند كه تمامي معيارها، مقررات و قوانين امنيتي افغانستان را رعايت كنند. نيروهاي ايالات متحده طبق قوانين و مقررات نافذه اين كشور، تمامي اقدامات لازم را براي حفاظت و ذخيره مصئون تجهيزات و مواد داراي ماهيت خطرناك اتخاذ ميكنند.

 نيروهاي ايالات متحده طبق برنامه هاي مربوط، اقدامات لازم را براي اين دو منظور اتخاذ ميكنند: (1) پاك كاري زباله از مناطق و تاسيسات توافق شده (2) رسيدگي به تاثيرات درماني و آسيب هاي ناشي از آلودگي محيط زيست در اثر فعاليت هاي نيروهاي اين كشور در داخل مناطق و تاسيسات توافق شده؛
3- ايالات متحده با در نظرداشتن تعهدات خويش طبق كنوانسيون منع گسترش، توليد، ذخيره و استفاده از تسليحات شيميايي و تخريب آن طبق كنوانسيون منع گسترش، توليد و ذخيره تسليحات بيولوژيكي و تخريب آن، منعقد 10  آوريل 1972 واشنگتن، لندن و مسكو، توافق ميكنند كه تسليحات شيميايي و بيولوژيكي را در قلمرو افغانستان ذخيره نمي كند. طرفين تأكيد ميدارند كه ايالات متحده امريكا، سلاح هسته اي را در قلمرو افغانستان مستقر و يا ذخيره نميكند.
ماده دهم
عبور و مرور وسايل نقليه ، كشتي ها و هواپيما
1-    افغانستان حق حاكميت كامل بر حريم فضائي، ارضي و آبي اش را دارا مي باشد. اداره و مديريت حريم فضائي و چگونگي ترانزيت هوائي افغانستان توسط مقامات ذيصلاح اين كشور صورت مي گيرد.
2-  با حفظ كامل حق حاكميت خويش، افغانستان راهكار هايي را براي تنظيم مسايل مربوط به اجازهء دخول، خروج، عبور از فضا، سوخت گيري هوايي، نشست و برخاست هواپيماهاي حكومت ايالات متحده و هواپيماهاي غيرنظامي كه توسط اين نيروها و يا براي استفاده اختصاصي آنها فعاليت مي نمايند، طبق اهداف و احكام اين قرارداد، طرح و ترتيب ميكند. هواپيماهاي حكومت ايالات متحده و هواپيماهاي غيرنظامي كه توسط نيروهاي ايالات متحده و يا براي استفاده اختصاصي آنها فعاليت ميكنند، تابع پرداخت حق العبور يا اجرت و ساير محصولات به خاطر نشست و يا توقف در فرودگاههاي حكومتي افغانستان نمي باشند. هواپيما هاي حكومت ايالات متحده با رعايت كامل مقررات مربوط به مصئونيت و گشت و گذار در افغانستان شامل رعايت مقررات اطلاع قبلي، فعاليت ميكنند.
هواپيما هاي غيرنظامي كه توسط يا براي استفاده اختصاصي نيروهاي ايالات متحده فعاليت ميكنند، تابع مقررات اطلاع قبلي از چگونگي دخول و يا خروج از افغانستان طبق درخواست ادارات هوانوردي محلي افغانستان مي باشند.
3- با حفظ كامل حق حاكميت خويش و در مطابقت با اهداف و ابعاد اين قرارداد، افغانستان به كشتي ها و وسايط نقليه حكومت ايالات متحده و ساير كشتي ها و وسايطي كه توسط نيرو هاي ايالات متحده و يا براي استفاده اختصاصي اين نيروها فعاليت ميكنند، اجازه ورود، خروج و فعاليت در داخل خاك افغانستان را ميدهد. تمامي اين كشتي ها و وسايط با رعايت كامل مقررات مصئونيت و گشت و گذار در افغانستان، فعاليت ميكنند.
4- سوار شدن بر هواپيما ها، كشتي ها و وسايط حكومت ايالات متحده بدون موافقت مقامات اين نيرو ها ممنوع مي باشد. هواپيما ها، كشتي ها و وسايط حكومت ايالات متحده در داخل افغانستان از هرگونه تفتيش، انتظام و يا ثبت معاف مي باشند، مقامات ذيصلاح افغانستان مي توانند براساس ايجابات امنيت ملي خويش، هواپيما ها، كشتي ها و وسايط ايالات متحده را به طور تصادفي بازرسي كنند.
5-  نيروهاي ايالات متحده در مقابل خدماتي كه براي هواپيما ها، وسايط و كشتي هايش تقاضا و دريافت ميكند حق الاجرت مناسبي را، بدون هيچ گونه ماليات و يا محصول مشابه مي پردازد.
6- طرفين توافق دارند تا راهكار هايي را به منظور تطبيق اين ماده تدوين كنند. طرفين، اين راهكار ها را حسب ضرورت مورد بازنگري و بررسي قرارداده و به مسايل احتمالي مرتبط با آنها در اسرع وقت از طريق كميسيون مشترك رسيدگي ميكنند.

ماده يازدهم
راهكار عقد قراردادها
1- نيروهاي ايالات متحده ميتوانند مطابق قوانين نافذه امريكا با هدف دريافت مواد و خدمات شامل كارهاي ساختماني در قلمرو افغانستان به عقد قرارداد بپردازند. افغانستان مي پذيرد كه نيروهاي ايالات متحده در امور مربوط به چگونگي درخواست، اعطا و مديريت اين قرارداد ها، مكلف به رعايت قوانين و مقررات كشور خود شان مي باشند. نيروهاي ايالات متحده سعي ميكنند تا حد امكان از شركت هاي افغان براي ارائه اموال، محصولات و خدمات مورد نياز، مطابق قوانين و مقررات ايالات متحده استفاده كنند.
2- نيروهاي قراردادي ايالات متحده در افغانستان تابع ثبت بوده و طبق قوانين و مقررات افغانستان از طريق يك پروسه سريع، جواز تجاري داراي اعتبار سه ساله را از “اداره حمايت از سرمايه گذاري هاي افغانستان” با پرداخت يكبار حق الزحمه مناسب و معين دريافت مي كنند. اين نيروها از دريافت هر گونه جواز ديگر و مقررات مشابه براي عقد يا اجراي قراردادهاي اصلي و فرعي با نيروهاي ايالات متحده يا به نمايندگي از آنها، معاف مي باشند.
3-  با درك اهميت تامين شفافيت از طريق تبادل معلومات و مشورت‎ها و ساير اقدامات مورد توافق دو طرف، نيروهاي ايالات متحده به نگراني ها و دعاوي كه از جانب مقامات افغان در رابطه با قراردادي هاي اين نيروها مطرح ميشود، توجه لازم مبذول ميدارند. طرفين به منظور بهبود شفافيت، حسابدهي و تأثير بيشتر روند عقد قراردادها با هدف پيش گيري از سؤ استفاده و جلوگيري از شيوه هاي نادرست اجراي قراردادها، باهم يكجا كار مي كنند.
4- بر حسب تقاضاي هر يك از طرفين، موضوعات مربوط به فعاليت نيروهاي قراردادي ايالات متحده و كارمندان قراردادي آنها و مسايل ناشي از تطبيق اين ماده، از جانب طرفين به اسرع وقت از طريق كميسيون مشترك مورد بررسي و مشورت قرار مي گيرد.

ماده دوازدهم
تأمينات و مخابرات
1-     نيرو هاي ايالات متحده ميتوانند نيازمندي هاي شامل، و نه محدود به، آب، برق و ساير ضروريات خويش را در مناطق و تاسيسات توافق شده و ديگر محلات مورد توافق طرفين توليد و فرآهم نمايند. توليد و تدارك خدماتي از اين قبيل بايد به كميسيون مشترك به صورت مداوم اطلاع داده شده و در هماهنگي با آن انجام گيرد. نيروهاي ايالات متحده و قراردادي هاي آنها  ميتوانند از خدمات آبرساني عامه، برق و ساير امكانات عمومي تحت عين شرايط و مقررات شامل قيمت و محصولي كه نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي افغان مي پردازند بدون ماليات و يا محصول مشابه يا مرتبط ديگر مستفيد شوند، مگر اينكه طرفين طور ديگري توافق كنند. قيمت محصول ناشي از مصارف نيروهاي ايالات متحده يا قراردادي هاي آنها، متناسب با ميزان استفاده از اين امكانات عمومي سنجيده مي شود.
2-  افغانستان مي پذيرد كه نيرو هاي ايالات متحده نياز به استفاده از فركانس هاي راديوئي در افغانستان دارد. طرف  افغان فركانس هاي متعلق به خود را طبق مقررات افغانستان در دسترس اين نيروها قرار ميدهد. ايالات متحده اجازه دارد تا از سيستم هاي مخابراتي امريكائي طبق تعريف مخابرات در “اساسنامه اتحاديه بين المللي مخابرات”، منعقد سال 1992 استفاده نمايد. اين اجازه همچنان شامل استفاده از وسايل و خدمات مورد نياز فعاليت درست سيستم هاي مخابراتي و فركانس هاي راديويي ميشود كه از جانب مقامات ذيربط افغانستان با اين هدف فراهم مي گردد. استفاده از اين فركانس هاي راديويي براي ايالات متحده رايگان مي باشد.
3- نيروهاي ايالات متحده با درك حق مالكيت افغانستان و صلاحيت اين كشور مبني بر تخصيص فركانس راديوئي در افغانستان و به منظور جلوگيري از هر گونه اختلال ، مسايل مربوط به فركانس هايي را كه براي نيروهاي مستقر درافغانستان اختصاص يافته است، با مقامات ذيصلاح افغان هماهنگ ميكنند.
نيروهاي ايالات متحده فركانس هايي راكه توسط شبكه هاي داخلي مورد استفاده قرار ميگيرد و يا براي آنها اختصاص يافته است، مختل نميسازد.
4- استفاده از وسايل مخابراتي توسط نيروهاي ايالات متحده بايد به گونه اي تنظيم شود كه باعث اخلال در ساير امواج راديويي و وسايل مخابراتي نشود كه حكومت افغانستان و يا ديگر سازمانهاي داراي مجوز حكومت افغانستان براي استفاده از امواج راديويي و وسايل مخابراتي از آن استفاده مي كنند.
ماده سيزدهم
جايگاه حقوقي پرسنل
1-    افغانستان، با حفظ حق حاكميت خويش مي پذيرد كه كنترل انضباطي كه شامل اتخاذ تدابير جزايي و غير جزايي است، از جانب مقامات نيرو هاي ايالات متحده بر اعضاي نظامي و بخش محلي آن اهميت به سزا دارد. بنابراين افغانستان توافق مي كند كه ايالات متحده بررسي صلاحيت قضايي در رسيدگي به تخطي هاي جنايي و مدني چنين افرادي در قلمرو افغانستان را حق اختصاصي خود مي داند. افغانستان به ايالات متحده اجازه ميدهد تا محاكمات قضايي و ساير اقدامات انظباطي مربوط به اين قضايا را، در صورت لزوم در قلمرو افغانستان انجام دهد.
2-  برحسب تقاضاي افغانستان، ايالات متحده ،دولت افغانستان را از جريان محاكمات، شامل نتايج نهايي تحقيقات يا محاكمات مربوط به جرايم مرتكب شده توسط افراد نظامي و يا محلي نيرو هاي اين كشور در برابر اتباع افغانستان، مطلع مي سازد. در صورت طرح چنين تقاضايي، ايالات متحده كوشش هاي خود را مبني بر اجازه و تسهيل اشتراك و نظارت بر چنين محاكماتي توسط نمايندگان افغانستان مبذول مي دارد.
3- به منظور تحقق عدالت، طرفين يكديگر را در زمينه تحقيق حوادث، شامل جمع آوري مدارك اثباتيه كمك مي نمايند. بمنظور تحقيق جرايم، مقامات ايالات متحده هرگونه گزارش تحقيقات انجام يافته توسط مقامات افغان را در نظر مي گيرند.
4- ايالات متحده نقش مهمي را كه مقامات تنفيذ قانون افغانستان در اجراي قانون، نظم و حراست از مردم افغانستان ايفا مي كنند، درك ميكند. در صورتيكه يكي از اعضاي نيروهاي نظامي يا بخش محلي ايالات متحده بخاطر ارتكاب جرمي از سوي مسولين افغانستان مورد سؤ ظن قرار بگيرد، مقامات ذيصلاح افغان موضوع را بلا فاصله به آگاهي مسوولين نيروهاي ايالات متحده ميرسانند تا مقامات نيرو هاي ايالات متحده بتوانند اقدامات عاجل را اتخاذ نمايند. اعضاي نيروهاي نظامي و بخش محلي ايالات متحده توسط مقامات افغان دستگير و توقيف نمي شوند. آن عده از اعضاي نيروهاي نظامي و بخش محلي كه به هر دليلي، توسط مقامات افغان، دستگير و يا توقيف شوند، در اسرع وقت به مقامات نيروهاي ايالات متحده تسليم مي شوند.
5-  افغانستان و ايالات متحده موافقت مي نمايند كه اعضاي نيروهاي نظامي يا بخش محلي آن بدون رضايت صريح ايالات متحده به هيچ محكمه بين المللي يا نهاد، و يا دولتي تسليم يا انتقال داده نمي شوند.
6- افغانستان حق اعمال صلاحيت قضائي را بر قراردادي هاي ايالات متحده و كارمندان قراردادي اين نيروها براي خود محفوظ ميدارد.
ماده چهاردهم
حمل سلاح و استفاده از يونيفورم
1-   اعضاي نيروها و بخش محلي نيروهاي ايالات متحده هنگام حضور در افغانستان طبق اين قرارداد، مي توانند به منظور اجراي وظايف و مطابق اوامر صادره، با خود سلاح حمل كنند. مقامات نيروهاي ايالات متحده هنگام صدور امر حمل سلاح، ديدگاه هاي مسئولين مربوطه افغان در مورد محلات مناسب براي حمل سلاح را با درنظرداشت مصونيت عامه در نظر مي گيرند. با در نظرداشت اين امر، نيرو هاي ايالات متحده به مساجد و يا ساير اماكن مقدسه كه براي مقاصد مذهبي از آنها استفاده مي شوند، به منظور عمليات نظامي وارد نمي شوند. اعضاي نيروهاي نظامي ميتوانند حين حضور در افغانستان يونيفورم به تن داشته باشند.
مقامات نيروهاي ايالات متحده تدابير مناسب را براي آگاهي اعضاي نيروهاي نظامي و بخش محلي از جمله در باره حمل سلاح در مكان هاي عمومي، اتخاذ مي كنند.
2- طرفين موافقت مي ‎كنند كه كارمندان قراردادي ايالات متحده اجازۀ استفاده از يونيفورم نظامي را در افغانستان نداشته و تنها ميتوانند در مطابقت با قوانين و مقررات افغانستان، سلاح حمل كنند.
3- قراردادي‎هاي ايالات متحده كه وظيفه ارائه خدمات امنيتي را دارند تابع تمامي قوانين و مقررات افغانستان مي باشند.
4- بر حسب درخواست هر يك از طرفين، مسايل ناشي از تطبيق اين ماده در اسرع وقت از طريق كميسيون مشترك مورد بررسي و مشورت قرار مي گيرد.
ماده پانزدهم
ورود و خروج
1-     اعضاي نيروهاي نظامي و بخش محلي آن ميتوانند به شكل انفرادي يا گروهي به مناطق و تاسيسات توافق شده مندرج ضميمه (الف) از طريق محل هاي رسمي مخصوص ورود و خروج مندرج ضميمه (ب) يا ساير محلات مورد توافق طرفين، با كارت هاي هويتي كه از جانب ايالات متحده صادر گرديده، داخل و يا خارج شوند. براي چنين ورود و خروجي، به پاسپورت و ويزا نياز نيست. اين افراد از قوانين و مقررات افغانستان راجع به ثبت و كنترل اتباع خارجي معاف مي باشند.
2-  كارمندان قراردادي ايالات متحده ميتوانند از طريق محلات ورود و خروج مندرج فقره 1 همين ماده به افغانستان وارد و يا از افغانستان خارج گردند. در چنين حالتي موجوديت پاسپورت و ويزا مطابق قوانين افغانستان، لازم پنداشته ميشود. در صورت تقاضاي ويزاي افغانستان از سوي كارمندان قراردادي اين نيروها، ويزاي صادره داراي اجازه ورود و خروج كثيرالمسافرت بوده و مدت اعتبار آن كمتر از يكسال نمي باشد. ادارات ذيربط افغانستان در مورد صدور و يا عدم صدور ويزاي مورد نياز تصميم سريع مي گيرند.
در صورت عدم صدور ويزا، اين ادارات به شخص درخواست كننده و مقامات نيروهاي ايالات متحده از تصميم خويش اطلاع مي دهند. در حالات استثنائي و در صورت توافق كميسيون مشترك، افغانستان راهكاري را ايجاد ميكند كه بر اساس آن صدور ويزا حين ورود كارمندان قراردادي ايالات متحده به افغانستان، ممكن گردد.
3- ايالات متحده حق حاكميت افغانستان مبني بر تقاضاي اخراج هر يك از اعضاي نظامي يا محلي ايالات متحده از افغانستان را به رسميت مي شناسد.  مقامات نيروهاي ايالات متحده تدابير لازم را براي اخراج فوري اين افراد از افغانستان بر اساس تقاضاي مقامات ذيصلاح افغان اتخاذ ميكنند.
4- طرفين توافق مي نمايند تا راهكارهايي را به منظور تطبيق اين ماده ايجاد نمايند. كميسيون مشترك وظيفه دارد تا اين راهكار‎ها را در مواقع مناسب مورد بازنگري و بررسي قرار دهد تا به اين ترتيب مقامات ذيربط افغان بتوانند مسايل مربوط به ورود و خروج و همچنان تفتيش اسناد اعضاي نيروها و بخش محلي ايالات متحده را طبق احكام مندرج فقره 1 اين ماده مورد بازرسي قرار دهند. در صورت لزوم، مقامات افغان ميتوانند فهرست اعضاي نيروهاي نظامي و بخش محلي را كه به قلمرو افغانستان و به مناطق و تاسيسات توافق شده داخل و خارج مي شوند، تهيه كنند.
ماده شانزدهم
واردات و صادرات
1-     نيرو هاي ايالات متحده و قراردادي هاي آنان مي توانند هرنوع تجهيزات، اجناس، تكنولوژي، آموزش و ساير خدمات را به افغانستان وارد، صادر، صدور مجدد، انتقال و يا مورد استفاده قرار دهند. حكم مندرج اين فقره شامل حال آنعده از فعاليت‎هاي نيروهاي قراردادي كه ارتباطي با حضور نيروهاي ايالات متحده در افغانستان ندارند، نمي شود. استفاده از اين تجهيزات، اجناس، تكنولوژي ،آموزش و ساير خدمات از سوي نيروهاي ايالات متحده و يا براي آنها، مستلزم ارائه اسنادي است كه نشان دهند اين تجهيزات و خدمات براي اهداف ياد شده بوده و براي اهداف خصوصي تجاري مورد استفاده قرار نمي گيرند.
2- اعضاي نيروها و بخش محلي آن، قراردادي ها و كارمندان غير افغان قرار دادي ميتوانند وسايل شخصي خويش را به افغانستان وارد، از افغانستان صادر، صدور مجدد، انتقال داده و يا از آن در اين كشور استفاده كنند. مقدار اين وسايل بايد متناسب و مطابق به نياز استفادۀ شخصي آنان باشد.
3- مقامات نيروهاي ايالات متحده يكجا با مسئولين ذيصلاح افغان اقدامات لازم را براي جلوگيري از خارج شدن اموال و يا اشياي داراي اهميت تاريخي يا فرهنگي از افغانستان اتخاذ ميكنند. همچنان مطابق حكم شماره (1) فرماندهي مركزي نيروهاي ايالات متحده، اشيايي مانند الكل، تصاوير و فيلم هاي مستهجن، مخدرات غيرقانوني، اسلحه شخصي و ساير اجناس كه از جانب طرفين ممنوع شده، نمي توانند، طبق احكام مندرج فقره 1 و 2 اين ماده وارد گردند.
4- ورود، صدور، صدور مجدد، انتقال و استفاده از اشيايي كه به تأسي از فقره هاي 1 و 2 اين ماده به افغانستان آورده مي شوند تابع تعزيراتي مانند اخذ جواز، بازرسي، پرداخت ماليات و ساير عوارض گمركي و محصولي نمي گردد كه از جانب حكومت افغانستان در قلمرو اين كشور وضع شده است، مگر اينكه اين ماده طور ديگري حكم نمايد. هرگاه مقامات ذيصلاح افغان بر سؤ استفاده از امتيازات مندرج فقره 2 اين ماده از جانب نيروهاي ايالات متحده و كارمندان قراردادي آنها مشكوك شوند، اين مقامات حق دارند اموال و اشياي شخصي مشكوك را كه از طريق فرودگاههاي محلي افغانستان و ساير مكانهاي ترانزيتي وارد و يا خارج مي شوند، مورد تفتيش و بازرسي قرار دهند.
5- مقامات ذيصلاح افغانستان حق بررسي تمامي كانتينر هاي حاوي اجناسي را دارند كه توسط كارمندان قراردادي ايالات متحده با هدف استفاده رسمي اين نيروها و يا مقاصد شخصي مجاز در فقره 1 و 2 اين ماده به افغانستان وارد ميگردد. در صورتيكه مقامات ذيصلاح افغان معلوماتي را مبني بر سؤ استفاده نيروهاي  ايالات متحده از فقره 1 يا 2 اين ماده به مقامات نيروهاي ايالات متحده ارائه دهند، مقامات اين نيروها مكلف اند بدون هيچ گونه تأخير ناموجه كانتينر و يا محموله هاي مشكوك را در حضور مقامات افغان باز كرده و آن را مورد بازرسي قرار دهند. مقامات افغان مقررات امنيتي نيروهاي ايالات متحده را در نظرگرفته و در صورت تقاضاي آنها، اجازه مي دهند تا اين بررسي در داخل مناطق و تاسيسات توافق شده و يا مكان ديگري كه مورد توافق طرفين باشد، انجام شود.
6- بر مبناي اهداف مشترك با افغانستان براي جلوگيري از ورود غيرمجاز اموال نيروهاي ايالات متحده به بازار هاي افغانستان كه طبق اين قرارداد به منظور استفاده اين نيروها وارد شده است، مقامات اين نيروها اقداماتي را به هدف جلوگيري از هر گونه سؤ استفاده از صلاحيت و مجوز مندرج فقرۀ (1) و (2) اين ماده، اتخاذ مي كنند. همچنان، اين مقامات با مسئولين ذيصلاح افغان در انجام تحقيقات و جمع‎آوري مدارك براي اثبات فعاليت هاي مشكوك در رابطه با ورود، صادر، صدور مجدد، انتقال يا جابجائي اموال توسط اعضاي نيروهاي نظامي و بخش محلي آن، قراردادي‎هاي ايالات متحده و كارمندان قراردادي شان، همكاري مي كنند.
7- مواد و وسايلي كه به افغانستان وارد شده و يا به تأسي از حكم اين ماده خريداري شده اند، ميتوانند با رعايت قوانين و مقررات افغانستان از استفاده خارج (و يا باطل ) گردند.
8-  بر حسب درخواست يكي از طرفين، مسايل ناشي از تطبيق اين ماده بايد توسط طرفين به اسرع وقت و از طريق كميسيون مشترك مورد بررسي و مشورت قرار گيرد.

ماده هفده
ماليات
1-    دريافت اموال و خدمات از سوي نيروهاي ايالات متحده و يا به نمايندگي از اين نيروها تابع ماليات يا محصولات مشابه و يا مرتبط ديگري كه در قلمرو افغانستان قابل تطبيق است، نمي گردد.
2- نيرو هاي ايالات متحده شامل اعضاي نظامي و بخش محلي آن، مكلف به پرداخت هيچگونه ماليات و يا محصولات مشابه يا مرتبط ديگري كه از جانب دولت افغانستان در قلمرو اين كشور قابل تطبيق است، نمي باشند.
3-  قراردادي هاي ايالات متحده مكلف به پرداخت ماليات يا ساير محصولات مشابه و يا مرتبط ديگر از فعاليت ها و عوايد ناشي از كار با نيروهاي ايالات متحده يا به نمايندگي از اين نيروها كه طبق قرارداد اصلي و فرعي يا به حمايت اين نيروها در قلمرو افغانستان انجام مي شود، نيستند. اما قراردادي هاي ايالات متحده كه داراي شخصيت حقوقي افغاني در قلمرو افغانستان مي باشند از پرداخت ماليات انتفاعي ناشي از عوايد كارشان كه مقدار آن توسط دولت افغانستان تعيين مي شود، معاف نمي باشند.
4-  قراردادي هاي ايالات متحده تابع مقررات وضع ماليات از عوايد شخصي آن عده از كارمندان خويش اند كه به گونه عادي در افغانستان اقامت دارند و يا داراي تابعيت افغانستان هستند و مكلف اند آنرا مطابق به قوانين و مقررات افغانستان، به اين كشور بپردازند.
5- كارمندان قراردادي ايالات متحده كه در افغانستان به گونه عادي اقامت ندارند و نيز كارمنداني كه تابعيت افغانستان را ندارند، تابع پرداخت هيچ گونه ماليات يا محصول مشابه ديگر از فعاليت ها و عوايد ناشي از قرارداد اصلي و فرعي با نيروهاي ايالات متحده، نمي باشند.
6- طبق اين قرارداد، كارمندان قراردادي آنها از پرداخت مالياتي معاف نمي باشند كه از جانب حكومت افغانستان بر فعاليت هاي غير مرتبط با خدمات  نيروهاي ايالات متحده از طريق قرارداد اصلي و فرعي با اين نيروها در افغانستان، وضع مي شود.
ماده هجدهم
رانندگي و جواز هاي محلي
1- جواز رانندگي و ساير جواز هاي كه از سوي ادارات ذيصلاح ايالات متحده به اعضاي نيروهاي نظامي و بخش محلي آن، كارمندان قراردادي آنها به منظور استفاده از وسايط، كشتي و هواپيما در قلمرو افغانستان صادر شده است، بدون اخذ امتحان يا حق الاجرت در افغانستان قابل اعتبار است.
2- افغانستان تمامي جوازهاي محلي را كه ادارات ذيصلاح ايالات متحده به اعضاي نيروهاي نظامي يا بخش محلي آن، كارمندان قراردادي آنها با هدف انجام وظايف رسمي يا قراردادي صادر كرده اند، قابل اعتبار ميداند.
3-  مقامات نيروهاي ايالات متحده بايد خود را مطمئن بسازند كه اعضاي نيروهاي نظامي و بخش محلي آن، كارمندان قراردادي آنها داراي جواز و اجازه نامه قابل اعتبار رانندگي وسايط، كشتي ‎و هواپيما ها در قلمرو افغانستان هستند. كميسيون مشترك مكانيزم‎هايي را براي تبادل معلومات در مورد جواز و اجازه نامه هاي رانندگي امريكا ايجاد ميكند. ايالات متحده در پاسخ به تقاضاي مقامات افغانستان صحت و اعتبار اين جواز ها را تصديق مي نمايد.
ماده نوزدهم
وسايط نقليه
افغانستان اسناد و جواز رفت وآمد را كه از جانب مقامات نيرو هاي ايالات متحده به وسايط رسمي اين نيروها صادر شده است، قابل اعتبار ميداند. بر حسب درخواست مسئولين نيروهاي ايالات متحده، مقامات ذيصلاح افغان بدون دريافت هيچگونه محصولي، براي وسايط رسمي اين نيروها، شماره صادر ميكنند. وسايط نقليه رسمي و غير تاكتيكي نيروهاي ايالات متحده مزين به شماره هاي رسمي مي باشد كه از جانب افغانستان صادر شده و با ساير شماره پلاك هاي افغانستان تفاوتي ندارد.
ماده بيستم
حمايت از نيروها
1-     نيرو هاي ايالات متحده ميتوانند به شكل مستقيم و يا از طريق قرارداد، فعاليت هاي حمايت از نيرو را شامل ايجاد پست خانه ، خدمات بانكي، كيوسك نظامي، فروشگاه ها، تفريحگاه ها و خدمات مخابراتي ايجاد كنند. ايالات متحده قصد ندارد تا خدمات مخابراتي، رسانه اي و تفريحي آنها فراتر از مناطق و تاسيسات توافق شده قابل دسترس باشد.
نيروهاي ايالات متحده ميتوانند با درنظرداشتن قوانين، رسوم و فرهنگ افغاني خدمات نشريات تصويري و صوتي شامل برنامه هاي رسانه اي و تفريحي را به منظور بالا بردن روحيه، آسايش و سرگرمي نيروهاي ايالات متحده و ساير استفاده كننده هاي مجاز در داخل مناطق و تاسيسات توافق شده، فرآهم كنند.
2-  نيروهاي ايالات متحده اقدامات لازم را اتخاذ مي كنند تا برنامه هاي تفريحي شامل برنامه هاي تلويزيوني، رسانه اي و ساير خدمات تفريحي تنها به استفاده كننده هاي مجاز و در داخل مناطق و تاسيسات معين محدود شود.
3- دسترسي به فعاليت هاي حمايت از نيروها طبق مقررات ايالات متحده تنظيم ميشود. نيرو هاي ايالات متحده براي جلوگيري از سؤ استفاده از فعاليت هاي مرتبط به حمايت از نيروها و فروش و يا فروش مجدد اجناس و خدمات به كساني كه اجازه معامله چنين خدماتي را نداشته باشند، اقدامات لازم را اتخاذ مي كنند.
4- براي انجام فعاليت حمايت از نيروها، به هيچگونه جواز، مجوز يا تفتيش از جانب افغانستان نياز نيست.
5- فعاليت هاي مندرج اين ماده و نهاد هاي مجري آن، بخش لاينفك نيروهاي ايالات متحده محسوب گرديده و از معافيت‎هاي گمركي و مالياتي كه نيروهاي ايالات متحده طبق مواد (16) و (17) اين قرارداد برخوردار اند، مستفيذ ميگردند. اين فعاليت‎ها و امور مربوط به نهاد هاي اجرا كننده آنها مطابق با مقررات نافذۀ ايالات متحده تنظيم مي شود. دسترسي به فعاليت‎هاي حمايت از نيرو تنها به اعضاي نيرو هاي نظامي و بخش محلي آن، كارمندان قراردادي آنها و ساير اشخاص مجاز، محدود مي باشد.
6- بسته هاي پستي كه از طريق سيستم خدمات پستي ارتش ايالات متحده انتقال داده مي شوند، از بازرسي، جستجو وضبط توسط مقامات افغان، معاف مي باشند.
7- كميسيون مشترك، فعاليت‎هاي حمايت از نيرو را به طور منظم مورد بازنگري قرارداده و مسايل ناشي از تطبيق اين ماده را با توافق طرفين حل و فصل ميكند.

ماده بيست و يكم
اسعار و تبادل آن
1- طرفين توافق ميكنند تا راهكارهايي را براي تنظيم امور مربوط به اسعار و تبادل آن ترتيب دهند. طرفين اين راهكار ها را برحسب ضرورت مورد بازنگري و نوسازي قرارداده و به مسايل ناشي از تطبيق اين راهكار ها در اسرع وقت از طريق كميسيون مشترك رسيدگي ميكنند.

ماده بيست و دوم
دعاوي
1-    هر يك از دو طرف از هر گونه دعوا ( به استثناي دعاوي ناشي از تطبيق قرارداد) عليه يكديگر مبني بر وارد شدن خسارت، ضايع شدن و يا تخريب دارائي يا جراحت يا فوت اعضاي نيروهاي ايالات متحده يا نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي افغان و بخش هاي محلي اين نيروها كه حين وظيفه رسمي واقع ميشود، منطرف  مي شوند.
2- براي دعاوي كه طبق فقره 1 اين ماده استثنا قرار نمي گيرند، مقامات ذيصلاح نيروهاي ايالات متحده مكلف به پرداخت جبران خسارت عادلانه و مناسب براي حل دعاوي برحق شخص ثالث ناشي از عملكرد و يا غفلت پرسنل نظامي و بخش محلي آن حين انجام وظيفه رسمي و نيز دعاوي ناشي از حادثه مربوط به فعاليت هاي غيرنظامي نيروهاي ايالات متحده، مي باشند. اين گونه دعاوي از جانب مقامات نيروهاي ايالات متحده طبق قوانين و مقررات ايالات متحده و با رعايت كامل قوانين، سنن و فرهنگ افغانستان، طي مراحل و فيصله مي گردد.

3-  مسئولين نيروهاي ايالات متحده هرگونه گزارش مبني بر تحقيقات و پيشنهاداتي را كه مقامات افغانستان در مورد مسئوليت مدني يا ميزان جبران خسارات وارده به منظور حل دعاوي شخص ثالث تهيه كرده است، در نظر ميگيرند.
4- حل و فصل و يا رسيدگي به دعاوي مربوط به قراردادها بايد طبق شرايط مندرج خود قرارداد ها صورت گيرد.
5-  بر حسب درخواست يكي از دو طرف، مسائل ناشي از تطبيق اين ماده بايد توسط طرفين به اسرع وقت و از طريق كميسيون مشترك مورد بررسي و مشورت قرار گيرد.
ماده بيست و سوم
ضمايم

تمامي ضمايم مربوط به اين قرارداد جزء  جدا ناپذير آن محسوب شده و مي تواند با توافق كتبي طرفين تعديل گردند.

ماده بيست و چهارم
اختلاف نظر و تطبيق قرارداد
1- هرگونه اختلاف نظر و يا منازعه در خصوص تفسير و تطبيق اين قرارداد بايد از سوي افراد با صلاحيت از طريق مشورت ميان طرفين حل گرديده و نبايد به هيچ گونه دادگاه ملي يا بين المللي، ديوان محاكمات و يا نهاد مشابه و يا طرف ثالث به منظور حل و فصل ارجاع گردد.
2-   طرفين يا نماينده هاي اجرايي آنها ميتوانند از طريق كميسيون مشترك روي اتخاذ تدابير اجرايي و راهكار هاي مربوط به تطبيق احكام مندرج اين قرارداد، توافق كنند.
3-  همكاري ها در چارچوب اين قرارداد تابع قوانين و مقررات نافذه كشورهاي متبوع طرفين بشمول قوانين تخصيص بودجه شان مي باشد.
4-  مسئولين نيروهاي ايالات متحده در مقابل خدمات و اموالي كه تقاضا و دريافت ميكنند قيمت مناسب و مطابق بازار را بدون ماليات مي پردازند.

ماده بيست و پنجم

كميسيون مشترك
1- طرفين بدينوسيله كميسيون مشتركي را براي نظارت بر تطبيق اين قرارداد، ايجاد مي كنند. اين كميسيون از جانب نماينده هاي اجرائي دو كشور مشتركاً رياست مي شود. در تركيب اين كميسيون نماينده هاي ساير نهادهاي حكومتي نيز مي توانند به پيشنهاد مسئولين اجرائي و تائيد طرفين منصوب شوند.
2- كميسيون مشترك بر حسب ضرورت بايد راهكار كاري خويش را ايجاد كرده و ادارات كمكي مانند گروه هاي كاري و خدمات اداري را ايجاد كند. هر نماينده اجرائي مسئول پرداخت مصارف مربوط به اشتراك خويش در كميسيون مي باشد.
3- كميسيون مشترك وظيفه دارد تا اطلاعات را بر حسب ضرورت با گروه كاري همكاري هاي امنيتي و دفاعي كه طبق موافقتنامه همكاري هاي استراتژيك ايجاد شده است، هماهنگ نموده و در ميان گذارد.
ماده بيست و ششم
انفاذ، تعديل و فسخ قرارداد
1- اين قرارداد از تاريخ اول ژانويه 2015 ميلادي پس از آن نافذ ميگردد كه طرفين از مجاري ديپلماتيك در مورد تكميل شرايط قانون گذاري داخلي شان كه براي اجراي اين قرارداد لازم مي باشد، به يكديگر اطلاع بدهند. اين قرارداد الي آخر سال 2024 ميلادي و فراتر از آن قابل اجرا مي باشد، مگر اينكه به تأسي از حكم فقره 4 اين ماده ملغي گردد.
2- بعد از تصويب و اجرا، اين قرارداد جايگزين ياداشت هاي متبادل 26 سپتامبر 2002، 12 دسامبر 2002 و 28 مي 2003 مبني بر چگونگي حضور نيروهاي نظامي ايالات متحده در افغانستان مي گردد. اين قرارداد هم چنان تمامي توافقات و تفاهمات مغاير احكام اين قرارداد را كه درگذشته ميان طرفين با تبادل يادداشت هاي ديپلماتيك صورت گرفته است، ملغي قرار ميدهد.
3-  اين قرارداد ميتواند با توافق كتبي طرفين از طريق تبادل يادداشت ديپلماتيك تعديل گردد.
4- اين قرارداد مي تواند با توافق كتبي طرفين و يا توسط هريك از دو طرف با ارائه اطلاعيه كتبي دوسال قبل به طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك فسخ گردد. فسخ ضمايم و يا تدابير اجرايي اين قرارداد نمي تواند باعث فسخ اين قرارداد شود. اما، فسخ اين قرارداد ميتواند مطابق اين فقره منتج به فسخ تمامي ضمايم و تدابير اجرايي آن گردد.
به اين ترتيب، ذيلاً نماينده هاي با صلاحيت هر دو دولت اين قرارداد را امضا كرده اند.

اين موافقت نامه در روز 20 ماه نوامبر سال 2013 در سه نسخه به زبان هاي انگليسي، دري و پشتو كه هر كدام داراي اعتبار مساوي مي باشد، به امضا رسيده است.

از جانب دولت جمهوري اسلامي افغانستان

از جانب ايالات متحده امريكا

فهرست مناطق و تأسيساتي كه توسط افغانستان براي دسترسي و استفاده نيرو هاي ايالات متحده در افغانستان در نظر گرفته شده است. (مناطق و تأسيسات مورد توافق)
• كابل
• بگرام
• مزارشريف
• هرات
• قندهار
• شوراب (هلمند)
• گرديز
• جلال آباد
• شيندند
تأسيسات و مناطق توافق شده همچنان شامل تأسيسات و مناطقي مي شود كه ممكن است از تاريخ آغاز انعقاد اين قرارداد از جانب ايالات متحده امريكا استفاده شوند و يا شامل آن تعداد از تأسيسات و مناطقي در مناطق ديگر افغانستان شود كه ممكن است در آينده روي آن توافق شده واز جانب وزير دفاع افغانستان اجازه داده شود.

ضميمه ب
نقاط رسمي ورود و خروج
ميدان هوايي بگرام
ميدان هوايي بين المللي كابل
ميدان هوايي قندهار
ميدان هوايي شيندند
ميدان هوايي بين المللي هرات
ميدان هوايي مزار شريف
شوراب (هلمند)

بنادر زميني:
تورخم، استان ننگرهار
سپين بولدك استان قندهار
تورغندي، استان هرات
حيرتان، استان بلخ
شيرخان بندر، استان كندز
و همچنان ساير نقاط رسمي ورود و خروج كه ممكن است در آينده از جانب طرفين روي آن توافق صورت گيرد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار