- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

علت و سبب تعیين آقاي انديشه معين اداري جديد در وزارت خارجه

آقاي انديشه معين اداري جديد در وزارت خارجه كه يك جوان بي تجربه است بنابر ملاحظات و ارتباطات شخصي با جناب وزير خارجه و مسوولين سياسي كشور تعیين گرديد. كه يگانه تخصص و كمالي كه جناب شان از ان برخوردار هستند امكان دارد كه همانا داشتن خانم تبعه خارجي از كشور دوست بزرگ افغانستان (هندوستان) باشد!

يا اينكه شايد تعيیني جناب شان بنابر بر اهداف سياسيي زمامدارن سياسي حاكم در كشور ويا شايد بنظر وگمانشان جهت انتقام گيري ازمداخله و تجاوزات كشور پاكستان در امور داخلي كشور ما بوده باشيد!

يا اينكه بمنظور مراعات حفظ توازن سياسي بين دوستي كشور افغانستان با كشورهاي همسايه هند و پاكستان اين تصميم و تقريري صادر شده باشد ؟

يا حتما دوستي شخصي شان با جناب صلاح الدين خان رباني وزير خارجه وعضويت شان در حزب جمعيت اسلامي در اين منصب تقرر يافته باشند! خدا خودش مي داند علت اصلي تقرري را!

 

شخصا علت و سبب و أسباب و مسببات اين تقرري را نيافتم. سوالي از اقاي انديشه دارم كه اميد است هرچه عاجل جواب انرا به ملت افغانستان بدهند!

اقاي انديشه! در اين روزهاي اخير لقب دكتور را ضميمه نام خود ساختيد وهمچنان در صفحه شخصي فيسبوك گذارش تقديم داشتن (تيز) داكتري خود را به دانشگاه ملي استراليا مزين با فوتوي جناب عاليقدر با يكي از أستاذان تان بنشر رسانديد و براي دوستان خود اين مژده را داديد و طوريكه از گزارش و فوتوي جنابعالي هويدا است كه امكان دارد شما فقط قبل از ترك كشور استراليا در اين روزهاي اخير كاپي تيز خودرا جهت ارزيابي هيات علمي به دانشگاه تقديم كرديد.

 

بهرصورت اقاي انديشه بايست اقلاً انتظار مي مانديد تا مراحل قانوني در دانشگاه به اتمام مي رسيد و در محفل تسليمي سند داكتري اشتراك مي كرديد بعداً لقب دكتور را براي خود ضميمه مي ساختيد؟

اما موضوع مهمتر از همه اينكه جناب شما چه زماني و در كدام سال اين فوق ليسانس داكتري خود را بدست اورديد؟

جناب شما بمدت چهار سال اخير بصفت مامور دولت در منصب سفير دركشور استراليا و چند كشور ديگري از همسايه هايش خدمت مي كرديد و صدها هزار دالر را از درك اين ماموريت دولتي از بودجه بيت المال ملت افغانستان بدست اورديد! آيا ملت افغانستان اينهمه امتيازات و صدها هزار دالر را بنام تحصيل و جهت گرفتن سند داكتري از استراليا برايتان و برأي فأميل محترم تان مي پرداخت؟ يا در مقابل خدمت و ماموريت تان در نمايندگي سياسي افغانستان در خارج از كشور؟ كه طبق وظيفه و معاش و امتيازات ديگري را كه انرا دريافت مي كرديد شما بايد همه أوقات و انرژي خود را در اين زمينه به خدمت و ماموريت دولتي بمصرف مي رسانديد؟

 

اقاي انديشه! اگر قرار بوده باشد كه شما درهنگام مدت خدمت دولتي تان در استراليا و باهمكاري دوستان استراليایی تان مصروف تحصيل بودند و اين سند داكتري را بدست اورديد، پس بايست جناب شما در حدود مبلغ (٥٠٠) پنجصد هزار دالري را كه از بودجه بيت المال كشور از درك معاش و بقيه امتيازات دپلوماتيك بدست اورديد انرا دوباره به بيت المال كشور برگردانيد؟ برعلاوه بايست به دادگاه كشور و بتهمت خيانت امانت داري وعدم اداي خدمت وماموريت دولتي بشكل قانوني ودرست ان جهت محاكمه معرفي شويد.

 

مامور وزارت خارجه