افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 27 جولای , 2013 لینک کوتاه خبر :

صلح؛ آرزويي كه تحقق آن يك رويا شده است

بيش از سي سال است كه مردم افغانستان صلح و امنيت در كشور را آرزو مي كنند. اما تا هنوز نتوانسته اند صلح واقعي را در زندگي شان تجربه نمايند. سقوط حكومت طالبان و روي كارآمدن حكومت جديد با حمايت هاي جامعه جهاني چشم انداز نوين و اميدوار كننده را در زمينه صلح پايدار و امنيت دوامدار به وجود آورد.

مولفه هاي دموكراسي و حقوق بشر از مهمترين موضوعاتي بود كه خوشبيني مردم را نسبت به آينده بيشتر و عميق تر كرد. همين اميدواري ها و خوشبيني ها بود كه انگيزه مردم را در حمايت از دولت افغانستان تقويت نمود و وحدت و يكپارچگي آنها را بر محور منافع مشترك ملي حفظ  كرد.
تشديد دوباره جنگ، انتحار و انفجار بار ديگر چشم انداز صلح را در هاله اي از ابهام قرار داد و سطح خوشبيني هاي اجتماعي را به شدت كاهش دادند. فقدان استراتژي و ناهماهنگي ها و ناسازگاري هايي كه در انجام عمليات هاي نظامي عليه مخالفان مسلح دولت موجود بود، پيشرفت و موفقيت پروسه مبارزه با تروريسم و حضور جامعه جهاني و كاركردها و سياست هاي دولت را با اشكالات و پرسش هاي بسياري مواجه نمود.
نابساماني هايي كه در عرصه نظامي به مشاهده مي رسيد در نهايت به برجسته سازي رويكرد صلح و مذاكره با مخالفان مسلح دولت منجر گرديد. مخالفاني كه هيچ تعريف و دسته بندي از آنها وجود نداشت و هيچ برنامه مشخصي براي صلح و مذاكره با آنها طرح ريزي نشده بود.
برنامه صلحي كه نه طرف آن معين بود و نه چارچوكات آن. معيارها و خط سرخ هاي آن نيز براي مردم معلوم نيست. از اينرو پديده صلح براي عده اي از شهروندان پيش از آن كه دلخوش كننده باشد،  ترس آور و وحشت زا مي باشد و دهها سوال بزرگ را در ذهنيت شهروندان خلق مي كند.
اگرچه مقامات دولتي و اعضاي شوراي عالي صلح بارها نسبت به حفظ دستاوردهاي ده سال گذشته در زمينه هاي دموكراسي و حقوق بشر اطمينان داده اند، و صلح با مخالفان مسلح را به معناي برگشت به دوره گذشته نمي دانند، اما از آنجايي كه در افغانستان هيچ چيز ثبات ندارد و موضوعات و رويدادها به مقتضاي حال و زمان تغيير مي كنند، مردم چندان به گفته هاي مسوولان حكومتي باور ندارند. از طرف ديگر گروه طالبان به صراحت تمام هر نوع صلح و مذاكره با دولت را رد كرده اند و بر فشارهاي نظامي بر دولت و نيروهاي بين المللي تاكيد ورزيده اند و هر بار با راه اندازي حملات خونين انتحاري در مراكز مهم ملكي و نظامي به آن پاسخ رد داده اند.
گشايش دفتر طالبان در قطر گرچه در ابتدا براي مردم افغانستان و جهان يك پيشرفت در پروسه صلح به نظر مي رسيد، اما اين خوش بيني در آغاز راه تبديل به بدبيني گرديد. طالبان با برافراشتن بيرق خود بر فراز دفتر قطر و نام امارت اسلامي براي خود ثابت كردند كه فراتر از يك دفتر مي خواهند. اكنون موضوع دفتر قطر به نظر مي رسد كه به سوي حل شدن يك معمي مي رود و هيچ اطميناني وجود ندارد كه دولت هاي افغانستان و امريكا بتوانند به توافقاتي در اين زمينه برسند، امري كه در وضعيت فعلي هم امريكا و افغانستان شديدا به آن احساس نياز مي كنند، اما در هر حالي براي گفتگو و مذاكره با طالبان و پيشرفت در اين عرصه زمان زيادي باقي مانده است. اولين اصل گفتگو يعني اينكه طرفين مذاكره واقعا به مذاكره و گفتگو به جاي منطق زور و تفنگ رسيده باشند، هنوز از سوي طالبان تحقق نيافته است. و اصل ديگر يعني برنامه ريزي و داشتن برنامه نيز با گذشت سالها از آغاز تلاش ها براي گفتگو با طالبان نيز هنوز تحقق نيافته است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار