- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

شبكه تلويزيوني جيو وگروه جنگ،دشمن تاريخي پاكستان هستند!

تلويزيوني جيو و گروه جنگ پر از دشمني و خيانت است. در اين شكايت نامه، شبكه تلويزيوني جيو متهم شده كه اخبار اين شبكه بعد از حمله به حامد مير انعكاس يافته است. اين اولين بار نبود بلكه در گذشته نيز مكررر اينگونه تبليغات عليه I.S.I صورت گرفته است.

به گفته روزنامه جنگ پاكستان،اگر بزرگترين سازمان استخباراتي پاكستان بدون هيچ مدركي اين اتهام هاي بزرگ را به شبكه تلويزيوني جيو وارد مي كند،در آنصورت چطور ممكن است تحقيقات حمله به حامد مير بطور شفاف، منصفانه و عادلانه در دادگاه صوت گيرد.آيا اين بدان معني است كه I.S.I با استفاده از زور،هر چيز را به نفع خود بچرخاند و نتايجي را كه مي خواهد بدست بياورد. لازم به ذكر است حامد مير قبل از حمله، به خانواده، رفقا و شبكه تلويزيوني جيو گفته بود، بخاطر حمايت از بلوچهايي كه سالهاست مفقود شده اند و خانواده هاي آنان كه هرازگاهي در اعتراض به آن تظاهرات مي كنند، از سوي I.S.I به مرگ تهديد شده است. رئيس شوراي علماي پاكستان هشدار داد، بستن شبكه تلويزيوني جيو و جنگ را قبول نخواهيم كرد .
بگزارش راديو پشتو مولانا حافظ طاهر اشرفي درسخناني در جمع خبرنگاران در اسلام آباد ضمن محكوم كردن حمله به حامد مير گفت: بستن شبكه تلويزيوني جيو و روزنامه جنگ را قبول نخواهيم كرد .
خارج از عدالت و قانون هيچ اداره اي نبايد تعطيل شود. مهاجمان حمله به حامد مير دستگير و تحقيقات بعمل آيد. آنان كه خواهان تعطيلي شبكه جيو و جنگ هستند خواهان بد نام كردن ارتش هستند.
تظاهرات در اعتراض به حمله به حامد مير و تعطيلي شكبه جيو و روزنامه جنگ در لاهور صورت گرفت كه در آن اتحاديه هاي مختلف رسانه اي شركت كردند. البته كساني مانند زيد حامد و غيره نيز هستند كه خواهان اعدام حامد ميرهستند كه بگفته روزنامه جنگ از جاهاي خاص هدايت مي شوند .
در 12 ماه گذشته در پاكستان؛ 5 خبرنگار و سه معاون رسانه اي به قتل رسيده اند. تفاوت بين حملات به حامد مير و ديگر خبرنگاران اين است كه ديگر رسانه ها صداي اعتراض بلند نكرده اند و شبكه تلويزيوني جيو بخاطر خبرنگار خود (حامد مير) I.S.I را به اين حمله متهم كرده است؛ چون خود حامد مير گفت، قبل از حمله از سوي I.S.I تهديد به مرگ شده است. البته عوامل I.S.I از طريق شبكه ها و رسانه هاي اجتماعي ادعا مي كنند كه شبكه جيو عامل دشمنان خارجي است و نقشه آنان را پياده مي كند .
روزنامه دنيا چاپ پاكستان نيز طي گزارشي در رابطه با حمله به حامد مير مي نويسد: در بيانات حامد مير كه به پليس و رسانه ها داده شده، تضاد وجود دارد. در بيان نخست، فرمانده I.S.I را و در بيان( اظهارات) دوم، I.S.I را به حمله متهم كرده است ولي در بياني كه به پليس داده شده است، ذكري از سازمان دفاعي يا I.S.I نيست و در اين اظهارات حامد مير گفته است كه مهاجمان را نمي شناسد، البته نبايد اين اظهارات را متضاد قلمداد كرد چون حامد مير كه از سوي چند تن تيرانداز (زننده) مورد حمله قرار گرفت واقعا” نيز آنها را نمي شناخت و لي از آنجا كه وي قبل از حمله از سوي I.S.I تهديد به مرگ شده بود در راستاي اين تهديد، I.S.I و رئيس اين سازمان را متهم به حمله به خود كرده است.