افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 4 آوریل , 2013 لینک کوتاه خبر :

زوال آمريكا نزديك است

كشوري كه زماني افتخار داشتن طاقت عظيم اقتصادي جهاني را دارا بود ، در نتيجهء سياست هاي غلط رهبران بي خرد خويش اكنون در يك بحران اقتصادي گير مانده است ، اگر سربلند كند ، پاهايش تا زانو در زنجير قرضداري است و اگر پاهايش را بالا بكشد، از گردن آويزان مي شود. ديموكراتها و جمهوريخواهان در كنگرهء آمريكا ،كه بطور مشترك مسئوليت زوال و سقوط نهائي اقتصاد آمريكا رابر عهده دارند ، براي مدتي چندي ديگرمي تواند در كالبد حكومت اوباما عمليهء تنفس مصنوعي  را انجام بدهند؟
تحليل گران و دانشمندان اقتصاد ، انگشت به دندان هستند كه چگونه اين قصر عظيم اقتصادي در حال زوال و سقوط بسوي نابودي است . قرض داري هايش از مرز ۱۶تريليون (۱۶ هزار ميليارد) دالر تجاوز نموده و اگر اين مقدار قرضهء حكومت امريكا را بر فرد فرد ملت آمريكا تقسيم نمائيم ،قرض داري هر خانواده ء چهار نفري آمريكا بيشتر از سيصد هزار( ۳۰۰۰۰۰) دالر آمريكائي بالغ ميشود . اين ارقام در حالي ارائه مي شود كه در سال ۲۰۰۰ميلادي قرضداري حكومت آمريكا كمتر از ۷ تريليون دالر بوده و رشد اقتصادي اين كشور روبه صعود بود. سئوال اينست كه چگونه در اين مدت بسيار كوتاه هر چيز بالعكس و وارونه گرديد. اين دولت قوي در سطح جهان اكنون در لب پرتگاه قرار گرفته و در حال سقوط به گودال تباهي و زوال ابدي قرار دارد.
ما دليل اين بحران اقتصادي و بر بادي اقتصاد آمريكا را در اوراق تاريخ گذشتگان و حاكمان ظالم و ستمگر مشاهده نموده ميتوانيم . كتاب خداوند تبارك و تعالي نيز برايمان گواهي اين خبر را ميدهد كه ظالمان در هر وقت و زمان ، اسباب نابودي خويش را بدست خود آماده نموده اند . افراد صالح را با بهانه هاي بي مورد به قتل رسانده ، خون بي گناهان را ريختانده ، براي هوا و هوس خويش شهرها را خراب نموده ، خانه ها را ويران كرده ، در زمين فساد را گسترش داده و انسانها رابه ناحق آزار و اذيت نموده و به خاطر اين اعمال و كردار غير انساني ، الله تعالي آنها را تباه نموده و براي عبرت ديگران درس عبرت داده است.
در طي يازده سال گذشته آمريكا با زور و استعمال سلاحهاي كيمياوي و بيولوژيكي قرن بيست و يكم ، جنگهاي تباه كننده اي را بر افغانستان و عراق تحميل نمود. افغانان مظلوم را هدف بمبهاي سنگين و خوشه اي از طريق هوا قرار داد ،خانه هاي كهنه و گلي آنها را نابود ساخته ، مادران را در سوگ فرزندان خويش به ماتم نشانده ، مسلمانان زيادي را پشت ميله هاي تاريك زندان حبس نموده. براي به بيراهه كشاندن ملت افغان تلاشهاي گوناگوني را انجام داد و در اين راستا كساني كه براي قبول اشغال و اطاعت از تجاوزگران حاضر نبوده و تسليم نگرديدند را يا شهيد نموده و يا هم  آنها را با بهانه هاي پوچ و واهي متهم ساخته و مجبور به ترك خانه و كاشانهء خويش كردند . يك رژيم دست نشانده و بي كفايت را بر ملت حاكم نموده و ملت را مجبور به اطاعت كور كورانه از رژيم كرده و براي كسب حمايت عمومي راهكارها و دسيسه هاي گوناگوني را بكار انداختند.
ايالات متحدهء امريكا با توجه به قوانين و حكمت الهي و نظر به اوضاع كنوني (ان شاء الله ) به سوي نابودي حتمي به پيش مي رود و زمان رسوائي ، ذلت و هلاكتش بسيار كوتاه و نزديك خواهد بود. قرض داري هاي آمريكا در نتيجهء كاغذ پرانيها و سياست هاي حكومت اوباما و كنگرس،  نه كم ميشود و نه هم نجات مي يابد ، بلكه بيشتر و بيشتر به سوي گودال تباهي كشيده و نزديك ميشود.
ملت آمريكا براي نجات خويش تنها يك راه در پيش دارد و آن اينكه جنگهاي ناروا و مظالم رهبران و جنرالان مغرور و مستكبر خويش را متوقف سازد. حقوق ملتهاي مستضعف را اعاده كند. نيروهاي نظامي خويش را بصورت عاجل از كشور هاي ديگر خارج نمايد و بجاي بحران و فساد در راه اصلاح آن تلاش به خرج دهد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار