- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دورنماي بازي اشغالگران در افغانستان

بيش از يك دهه از اشغال كشور ما توسط دولت متجاوز و ضد بشري آمريكا زير شعار عوام فريبانه مبارزه عليه تروريزم، دموكراسي، حقوق بشر و … گذشت.

آمريكا، طالب را كه در يك روز خلق نموده بود در هفت روز از ديد “مطبوعات آزاد جهان” و جغرافياي افغانستان ناپديد ساخت، در مقابل درين مدت ده ها هزار هموطن بيگناه ما را زير بمب هاي طيارات و عمليات هاي شبانه به شنيع ترين شكل پاره پاره كرد. بعد با راه اندازي جنگ هاي مجازي با طالبان بر حضور نظاميش در كشور ادامه داد و براي فريب ملل جهان و توده هاي نگون بخت ما تبليغات و توجيهات سراپا دروغين و درعين حال “آكادميك” را توسط مطبوعات و روشنفكران جيره خوارش راه انداخت.
آمريكا با اين عملش براي ثابت مي سازد كه از مزدبگيران بنيادگراي طالباني دست بردار نيست و آنان را هنوزهم وسيله مناسبي براي اسارت مردم افغانستان و ساير اهداف آزمندانه‌اش در منطقه قابل استفاده ميداند.
آمريكا چون بيشتر ازين توان پرداخت مصارف جنگ به دو طرف منازعه در كشورما را ندارد و بحران مالي جاري سرانجام شاهرگ اردوي چند صد هزارنفري اش را فشرده بنأ ميخواهد افغانستان را با مصارف كمتري در چنگالش داشته و بازگشت مأموران سابقش را در قدرت را مهيا سازد، چيزي كه براي مردم ما ارمغان ديگري جز اختناق، سركوب، چپاول و مصايب هولناك تري به دنبال نخواهد داشت. ايجاد پايگاه نظامي و سپردن اراضي كشور به متجاوزين عزت و عصمت هم ميهنان ما بصورت رسمي و قانوني، مهمترين دغدغه استراتژيك آمريكا بود، هدفي كه استعمار انگليس و روس سالها نتوانستند به آن دست يابند. آمريكا با توسل به مأمورين سياسي اش در لويه جرگه دستوري بسادگي به تحقق آن نزديك شد.
مردم ما مي پرسند، تا ديروز كه گلبدين و ملاعمر در ليست سياه آمريكا و متحدين قرار داشتند؛ بر كله بي قيمت هر يك شان ميليون ها دلار جايزه گذاشتند؛ خون هاي فراواني زير نام مبارزه با آنان بر زمين ريختند؛ چه شد كه يكباره اين تروريست ها شامل ليست سفيد گرديدند و با اعزاز و احترام به كاخ رياست جمهوري راه داده شدند تا اين دو جاني و دو باند آدم كش ديگر هم بر سرنوشت ملت ما حاكم باشند؟ مسئوليت اين همه خون بيگناهاني كه طي ده سال تجاوز، انتحار، ترور وكشتار ريخته شد و منجر به تباهي هستي مردم ستمديده ما گرديد بدوش كيست جز آمريكا، متحدين ناتو ونوكران رنگارنگش در دستگاه حاكم.

كرزي با وجود نمايش اختلافات ساختگي و مسخره اش با آمريكا، به ايجاد دفتر سياسي طالبان در قطر موافقت نمود و با سران شان بصورت رسمي و علني وارد معامله شد؛ با گلبدين هم آغوش گرديد، طرح او را در دولت آينده “رسانه‌اي” كرد و به رسم احترام دستار سياه با مارك آمريكايي را به وي اهدا نمود. از جانب ديگر جوبايدن معاون رئيس جمهور آمريكا بعد از دهسال موش و پشك بازي با تروريست هاي بنيادگرا گفت “طالبان دشمن آمريكا نيستند”، واقعيتي كه مردم افغانستان از ابتدا مي دانستند كه يك گروه مزدور و دست پرورده بيگانگان و دستگاه هاي جهنمي “سيا” و “آي اس آي” چطور ممكن است دشمن آمريكا باشند؟ آنان تنها دشمنان قسم خورده مردم افغانستان اند و بس.
ازين همه معامله و ساخت و باخت ها معلوم است كه آمريكا هنوز هم پدر و مادر تني تمامي تروريست ها از جنس طالبي است و سياست اتكا به آدم كشان بنيادگرا كماكان در راس برنامه‌هاي منطقوي اش قرار دارد چون آنان را نيروهاي خودفروخته و خاين به ‌وطني ميداند كه مي شود همه را به آساني در بدل پول و مقام خريد و منحيث چوب دست هايش در افغانستان مورد استفاده قرار داد.بر اساس اين سياست، دور نخواهد بود روزي كه آمريكا همانگونه كه سركردگان مزدور و ستمكار طالبي چون ملا متوكل، ارسلا رحماني، ملا ضعيف و ديگران را صاحب آرگاه و بارگاه ساخت، ساير رهبران اين گروه خاين و خونخوار مانند خيرالله خيرخواه، ملا عبيدالله آخوند، ملا ترابي،‌ نورالله نوري، عبدالحق واثق، محمد فضل و ديگران را از بند رها نموده بعد از زدن مارك “دموكرات” بر پيشاني شان در دستگاه پوشالي كابل نصب كند. اما آمريكا بازي‌اش را در افغانستان از مجرا هاي مختلفي پيش مي برد. همزمان با پيشبرد مغازله با تروريست هاي طالبي، مشتي از مزدوران جنايتكارش را با دلالي آلمان كله به كله ساخت تا اين منفورترين عناصر با حضور نمايندگان كانگرس آمريكا باهم روي طرح تجزيه افغانستان زير نام فدراليزم گفتگو نمايند. آمريكا مثل هر قدرت استعمارگر ديگر سياست تفرقه بيانداز و حكومت كن را پيش ميبرد.