- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

خشونت مدرن در دنیای مدرن

جهان به سوی خشونت کانالیزه شده ای در حرکت است. هر چه زمان می گذرد خشونت به شکل مدرن آن ظهور می کند. این چیزی است که ما را ناخودآگاه به آن سو سوق می دهد. جهان عصر نوین آنگونه ای که انتظار می رفت و انتظار می رود پایانی برای خشونت نبوده است. فقدان این اندیشه از جایی ناشی شده است که خلاء بوجود آمده است. این خلاء، شکافها را در این زمینه برجسته کرده است.
خشونت در پیش گرفته شده در جهان عصر نوین چه چیزی را می خواهد ثابت نماید. پایان این خشونت در کجا قرار دارد. این پایان چیزی مجهولی است. شاید هیچ زمانی عملی نگردد. بشر عصر نوین بخوبی می داند که این همه خشونت بکارگرفته شده چیزی را که می خواهد ثابت نماید این است که با این خشونت در پیش گرفته شده بسازد و دم برنیارود چرا که این ارمغان عصر نوین است.
همانگونه که بشر ماقبل عصر نوین هم به نوعی دیگری با خشونت کنار آمده بود. حالا این بشر عصر نوین است که یکبار دیگر، خشونت بر او مستولی شده است بدون اینکه خود نقشی در آن داشته باشد. منفعت همگانی جهان عصر نوین و در این بین، قدرتهای بزرگ در راه اندازی خشونت کانالیره شده ای است که این عصر را به سر منزل مقصود برساند. دراین بین بشر این عصر چه سهمی و جایگاهی دارد برای هیچ کسی اهمیت ندارد. این قدرتهای بزرگ هستند که نقش بازی می کنند و سهمی ویژه در کنترل جهان عصر نوین دارند.
تئوری پرهیز از خشونت با همه تبلیغاتی که روی آن شده است کاهشی در خشونت در پیش گرفته شده نداشته است. حالا همه چیز به گونه ای پیش می رود که به نظر می آِید گریزی از وضعیت موجود نیست. روشن است که این وضعیت تحمیلی بشر این عصر را به گونه ای درگیر روزمره گی ساخته است. مبارزه با تروریسم به شکل بارزی دچار روزمره گی شده است. بشر این عصر کم کم باورش می شود که تروریسم پدیده ای است که قرار است در عصر نوین او را همراهی کند و بخشی از کابوسهای او باشد.

این چیزی است که حالا به عینه این وضعیت را مشاهده می کنیم. دلخوشی بشر این عصر به این است که روزی بدون خبر و گزارش حادثه ای تروریستی و یا در رابطه با تروریسم از خواب برخیزد. حالا این موضوع به یکی از شعارهای تبلیغاتی انتخاباتی کشورهای بزرگ هم تبدیل شده است.
حالا همه چیز به این خلاصه شده است که چگونه می توان از خشونت رهایی یافت. خشونت در پیش گرفته شده در عصر نوین ریشه در سده های گذشته دارد. این چیزی است که کار مبارزه با تروریسم را هم با مشکل روبه رو ساخته است. مهم این است که خشونت را چگونه می توان مهار کرد و یا به شکل واقعی آن ریشه کن کرد.
مادامی که کار مبارزه با تروریسم به عنوان یک وظیفه درآید می توان شاهد موفقیت در این زمینه بود. هرگونه موفقیتی در این زمینه بستگی به این دارد که تا چه اندازه صداقت و تعهدی در این زمینه وجود دارد. این کار به این هم بستگی دارد که هزینه ای که برای مبارزه با مهار خشونت در نظر گرفته شده است تا چه اندازه پاسخگوی این ضرورت است.
حالا در وضعیتی که مبارزه با خشونت با گذشت هر روز به سوی نامعلومی در حرکت است غایتِ این مبارزه به کجا خواهد انجامید. این چیزی است که در جهان عصر نوین می توان به عنوان یک راهکار به آن نگاه کرد. مادامی که راهکارهای موجود در این زمینه ره بجایی نمی برد جستجوی راهکارهای جدید الزامی است. این الزام از چیزی ناشی شده است که می توان در مسیر مبارزه با تروریسم از آن سود برد.
وضعیت جهان عصر نوین درحال حاضر به گونه-ای است که هیچ ثبات و امنیتی برای آن متصور نیست. عامل این بی ثباتی و ناامنی به نگاه قدرتهای بزرگ به پدیده تروریسم برمی گردد. به همین خاطر است که با همه هزینه و زمانی که صرف مبارزه با تروریسم می شود این مبارزه وضعیت نامعلومی دارد. چیزی که این وضعیت را بوجود آورده است استفاده ابزاری از پدیده تروریسم است که برای مقاصد خاصی در پیش گرفته شده است. این برمی گردد به وضعیت آن بخشهایی از جهان عصر نوین که به صورت مستقیم درگیر مبارزه با تروریسم است.