- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

جايگاه منافع آمريكا و افغانستان در پروسه صلح با طالبان

حكومت افغانستان، آمريكا را در مورد چگونگي گشايش دفتر طالبان در قطر مقصر مي داند و از همين رو در واكنش به آن، مذاكرات روي موافقتنامه امنيتي افغانستان و آمريكا را به حالت تعليق در آورد.

تعليق مذاكرات امنيتي ميان دو كشور، مقامات آمريكا را وادار كرد، تا از هر كوششي براي جلب رضايت مقامات حكومتي استفاده كرده و زمينه آغاز مذاكرات روي سند همكاري هاي امنيتي را فراهم سازند.
در يك هفته گذشته، شاهد تلاش هاي زيادي از سوي ايالات متحده آمريكا براي رفع سوتفاهماتي بوديم كه در جريان بازگشايي دفتر طالبان در قطر به وجود آمده بود. مذاكرات پي هم تلفني با رييس جمهور و هشدارهايي كه از سوي ايالات متحده آمريكا به طالبان داده شد و سفر نماينده ويژه آن كشور به افغانستان، همه نشانه هاي اين است كه آمريكا نمي خواهد به بهاي باز شدن دفتر طالبان در قطر، موافقنامه امنيتي با افغانستان را از دست بدهد. در اين مدت آمريكا سعي كرده در ارتباط با پروسه قطر و نحوه گشايش دفتر طالبان در آن كشور با مقامات حكومتي، توضيح دهد و نگراني آنها را در اين زمينه برطرف سازد.
پس از انجام گفتگو هاي فشرده و پيهم، رييس جمهور ايالت متحده آمريكا از طريق يك ويديو كنفرانس با حامد كرزي در مورد گفتگو هاي صلح و آغاز دوباره مذاكرات روي سند امنيتي صحبت مي كند. در همه اين ديدار ها و گفتگو ها، آمريكا تاكيد كرده است كه روند صلح و مصالحه به رهبري افغان ها صورت بگيرد؛ زيرا اين تنها راه براي پايان بخشيدن به خشونت و تامين ثبات پايدار در افغانستان مي باشد. با اين همه معلوم نيست كه موضع گيري هاي نرم و ملايم آمريكا تا چه حد توانسته است خشم و نارضايتي حكومت افغانستان را فرو نشاند؟ اما از آنجايي كه رييس جمهور پس از گفتگو با اوباما، از گفتگو با طالبان در قطر حمايت كرد، مي شود فهميد كه مقامات حكومتي هم نمي خواهد بيش از اين خود را از روند چانه زني ها و گفتگو ها دورنگهدارد.
اكنون كه پرچم و لوحه دفتر طالبان پايين كشيده شده و رهبري افغان ها در مذاكرات صلح ضروري و اجتناب ناپذير دانسته شده است و دست كشيدن از خشونت و پذيرفتن قانون اساسي و قطع ارتباط با گروههاي تروريستي، باز هم به عنوان شرط شروع مذاكرات مطرح مي گردد، ديگر از دست دادن فرصت هاي سياسي براي حكومت افغانستان نيز چندان معقول به نظر نمي رسد. ما تا سال 2014 فرصت اندكي پيشرو داريم و در اين فرصت اندك ما دو پروسه بسيار مهم ديگر را نيز بايد به پيش ببريم؛ مساله انتقال مسووليت هاي امنيتي و برگزاري انتخابات رياست جمهوري خود يك روند پيچيده، پر هزينه و حساسي است كه چشم انداز پس از سال 2014 تا حدودي زيادي به انجام موفقيت آميز آنها بستگي پيدا مي كند. اگر حكومت مي خواهد روند انتقال مسووليت هاي امنيتي و نيز انتخابات رياست جمهوري به خوبي و با كمترين مشكل به سرانجام برسد؛ بايد روي پروسه صلح و مذاكره با طالبان به صورت جدي مكث نمايد. ميزان پيشرفت در پروسه صلح به ميزان تامين امنيت در كشور پيوند مستقيم دارد. چنانچه مذاكرات صلح به هر دليلي به بن بست برسد، امنيت نسبي و شكننده موجود با خطر روبرو مي گردد. وقتي امنيت كشور و شهروندان با تهديد مواجه باشد، پيشرفت هر پروسه ملي ديگر نيز با چالش و توقف همراه خواهد شد.
حكومت نياز دارد تا بار ديگر حمايت خود را از گفتگوهاي صلح قطر به رهبري افغان ها اعلام نمايد و مذاكرات روي سند همكاري هاي امنيتي را كه در مرحله حساس و پاياني خود رسيده، از سرگيرد و يك استراتيژي همه جانبه و مورد توافق همه احزاب سياسي و گروه ها و نهادهاي مدني و مردم افغانستان در  ارتباط با صلح و چگونگي مذاكره با مخالفان مسلح تنظيم كرده و با يك موضع روشن، ثابت و شفاف كه از جانب مردم افغانستان قاطعانه حمايت و پشتيباني شود، با جامعه جهاني، كشورهاي منطقه و نيز گروه طالبان به گفتگو و چانه زني بپردازد؛ زيرا اصرار بر ادامه رويكردهاي گذشته باردگر پروسه صلح را به بن بست و ناكامي خواهد كشاند.