- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تقابل اسلام ستیزی آمریکا ونهضت بیداری اسلامی

تحلیل محتوایی رسانه‌ها و اظهارات برخی از مقامات غربی نشان‌گر آن است که‌ آنها تلاش دارند با برجسته کردن اقدامات برخی گروه‌های افراطی، اسلام را به عنوان‌ یک تهدید علیه غرب مطرح سازند و با کمک رسانه‌های گروهی تلاش می‌شود با طرح اسلام‌ به عنوان یک تهدید،شکل‌دهی هویت غربی را این بار به ضرر مسلمانان رقم بزنند. البته برخورد با مسلمانان و اسلام و مسأله اسلام‌ستیزی در جهان غرب پدیده جدیدی‌ نیست.این مسأله ریشه تاریخی دارد و عکس العملی به گسترش اسلام می‌باشد.تاریخ اسلام‌ شاهد چند مرحله توسعه به سمت غرب بوده است.قرن‌های اولیه هجرت،جنگ‌های‌ صلیبی،توسعه امپراطوری عثمانی و دهه‌های اخیر شاهد چند مرحله متمایز از گسترش‌ اسلام بوده است.گسترش اسلام در قرن‌های اولیه هجرت نوعی هراس از مسلمانان و اسلام در جهان مسیحیت به وجود آورد. حضور مسلمانان در اسپانیا(آندلس)هشت قرن به طول انجامید.در قرون یازده تا سیزده‌ میلادی،اعلان جهاد علیه مسلمانان در طول جنگ‌های صلبیبی،برخورد با اسلام و مسلمانان‌ را ابعاد جدیدی بخشید.تسلط مسلمانان عثمانی بر بیزانس پایتخت روم شرقی در قرن 51 میلادی و تحت کنترل درآوردن بخش‌های گسترده‌ای از اروپا مسیحیان ارتدکس را در مناطق گسترده‌ای تحت کنترل مسلمانان قرار داد و قلمرو مسیحیت کاتولیک را هم‌مرز با مسلمانان ساخت.

پس از احیای مجدد و بازیابی‌ هویت جهان اسلام که از اواخر قرن بیستم و به ویژه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران آغاز گردید،به تدریج مجددا احساس ترس از اسلام و مقابله با مسلمانان در غرب در ابعاد جدیدی‌ آغاز شد.

آغاز قرن 21 همزمان با واقعه 11 سپتامبر بود.این واقعه و پیامدهای آن،ضدیت با اسلام و اسلام‌هراسی را در جهان غرب فراگیر ساخت.وقایع 11 سپتامبر ،انفجار ایستگاه مرکز قطار مادرید در مارس سال 2004 و انفجار بمب در ایستگاه متروی لندن در 2005 به سرعت به مسلمانان نسبت داده شد و نماد رفتار و فرهنگ مسلمانان معرفی گردید.

موج جریان‌های ضد مسلمانان در جوامع غربی همانند سایر جریانات بیگانه‌ستیز و نژادپرستانه،رنگ و بوی خشونت به خود گرفت.

حوادث متعدد در جامعه آمریکا و جوامع اروپایی اتفاق افتاد که قربانی آن مسلمانان و به ویژه افرادی بودند که ظواهر و شعائر اسلامی را رعایت می‌کردند.در طول این دوران و به ویژه روزهای پس از حوادث ذکر شده صدها عمل جنایتکارانه علیه مسلمانان،مساجد و اماکن متعلق به مسلمانان صورت گرفت.شدت این اقدامات خشونت‌بار در مواردی حتی به‌ کشته شدن مسلمانان این جوامع منجر گردید.اینگونه احساسات و اقدامات ضد مسلمانان‌ تنها در سطح جوامع محدود نبود.این مباحث در سخنان و مواضع مسؤولان سیاسی و رهبران مذهبی این جوامع،فیلم‌ها و کتب و مطبوعات این جوامع نیز انعکاس داشته است.

اسلام‌ستیزی به عنوان حمله به تمامیت مذهب اسلام به عنوان مشکل اصلی جهان و معرفی دین اسلام به عنوان افراط گرایی،امروزه حضوری جدی و تأثیرگذار در جوامع غربی و حتی رسانه‌های مؤثر بر افکار عمومی جهان پیدا کرده است.از این منظر در تمام‌ درگیری‌هایی که مسلمانان در آن درگیر هستند،مقصر اصلی مسلمانان هستند.
نکته قابل ذکر آن است که در حالیکه عقاید ضد یهودیان به عنوان یهودی‌ستیزی‌ مطرح می‌شود،دیدگاه‌های ضد مسلمانان،اسلام‌هراسی‌نامیده می‌شود که در این اصطلاح‌ مشکل،به اسلام نسبت داده می‌شود و در این نامگذاری‌ها نوعی بار ارزشی ملاحظه می‌شود.