افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 4 آوریل , 2013 لینک کوتاه خبر :

بقاي آمريكا بر پايه تجاوز و ترور

انجام ضربات، حملات و يا جنگ هاي پيش دستانه و يا به تعبيري ضربه ي اول زماني است كه حمله ي قريب الوقوع، مشخص، نزديك و مطمئن در پيش باشد.

اما جنگ پيشگيرانه ابعاد گسترده تري دارد و به معني پيشگيري از احتمال تحقق تهديدهاي دراز مدت كه در حال تكوين است مي باشد، به همين دليل مفهوم پيشگيري از پيشدستي وسيع تر است. در حمله ي پيش دستانه تهديد مسلم است ولي در پيشگيري تهديد مسلم نيست و اطلاعات موجود حاكي از احتمال بروز آن در آينده است.
اين استراتژي در دهه هاي قبل هم مورد استفاده قرار مي گرفته است ولي شكل گيري كامل آن پس از حادثه 11 سپتامبر بوده است و هم از لحاظ ماهيت سياسي و هم از نظر كار ويژه نظامي به تكامل تدريجي رسيده بود. كاندوليزا رايس در اين خصوص مي گويد : «اين استراتژي فوق العاده ريسك گريز است و با كمترين اشاره خطر و هشدار مي تواند حملات خود را به شكل مبرم و پنهان در ابعاد دوجانبه يا چند جانبه به اجرا درآورد»
حملات پيش دستانه و پيشگيرانه به عبارتي به دنبال كسب و حفظ توانايي مطلق است و طراحان اين حملات منتظر مراحل تكميلي تهديدهاي نامتقارن نمي مانند و آنها را در نقطه ي صفر نابود مي كنند.
نكته لازم و ضروري تفاوت بين استراتژي بازدارندگي و استراتژي حملات پيش دستانه و پيشگيرانه است كه بايد دانست استراتژي بازدارندگي بين دولت ها است ولي استراتژي ضربات پيش دستانه و پيشگيرانه عليه شبكه هاي به هم پيوسته تروريستي در سطوح بين المللي و منطقه اي مي باشد. ويليام پري، وزير دفاع ريگان، معتقد است ويژگي اصلي استراتژي ضربات پيش دستانه و پيشگيرانه، مقابله ي جدي با تهديدهاي نامتقارن شبكه هاي به هم پيوسته ي تروريستي است.
هرچند كه اساساً تفاوت ميان استراتژي حملات پيش دستانه و پيشگيرانه با ساير دكترين هاي امنيتي آمريكا، بي بنياد است و بايد گفت كه با نگاهي ژرف، مي توان فهميد كه همگي آنها از نقطه تشابه معين و خط تداوم مستمر با بافت موقعيتي آمريكا است كه هدف اصلي آن توسعه طلبي گام به گام آمريكا و تثبيت موقعيت هژموني آمريكا مي باشدامابايد حضور نظامي آمريكا در افغانستان، گسترش ايده ي جنگ با تروريزم به حوزه ي خاورميانه بزرگ و جنوب شرق آسيا، حضور نظامي در آسياي مركزي، حمله به عراق بدون كسب مجوزهاي بين المللي و عدم توجه به رژيم و معاهدات كنترل تسليحات،را همه دليلي بر تأكيد نقش مداخله گرايانه آمريكا در منطقه ي خاورميانه و حتي جهان مي باشد كه در كنار نقش يكجانبه گرايانه آمريكا از آن مي توان به عنوان استراتژي «پسا نظم نوين جهاني»  ياد كرد.
چنين به نظر مي رسد كه آمريكا با تهاجم به افغانستان دقيقا يك تلقي تهديد از نوع غير متقارن آن از افغانستان داشته،كه مبادرت به ورود به چنين مخمصه بزرگي براي آمريكا نموده  است .
علاوه براين نظريه از سه ديدگاه  ديگرهم به مسئله جنگ و اشغال افغانستان مي توان نگاه كرد. يكي از آنها ديدگاه ماركسيستي است. از اين منظر، سرمايه داران و در پي آنها دولت هاي كشورهاي مختلف دنيا با يكديگر براي كسب موقعيت اقتصادي مناسب تر رقابت مي كنند و اين رقابت مي تواند در برخي مواقع منجر به جنگ و خونريزي شود. اين مجادلات در طول تاريخ ادامه دارد، چون منازعه طبقاتي همچنان ادامه دارد. امروزه هم سرمايه داران بزرگ از آنجا كه در برخي موارد براي بهبود موقعيت خود نمي توانند به اتفاق نظر  برسند در نتيجه با هم اختلاف پيدا مي كنند و اين عامل باعث مي شود دولت ها از طريق به كارگيري زور و خشونت به اهداف خود نائل شوند..
از نگاه مكتب رئاليسم، اصولاً نظام بين الملل مبتني بر هرج و مرج و آنارشي است و معلوم نيست كه امنيت كشور چه زماني و توسط چه كسي به خطر مي افتد، لذا كشورها براساس همين عدم قطعيت و بي اعتمادي همواره در آمادگي به سر مي برند و ناگزير توانمندي هاي نظامي تهاجمي تدارك مي بينند تا بتوانند از حاكميت خود دفاع نمايندو امنيت را تأمين نمايند ، به عبارتي در اين ديدگاه بايد تنها از موضع قدرت با كشورهاي ديگر برخورد كرد و با آنها بر سر مسايل مختلف گفتگو كرد.
اما طبق ديدگاه سوم، هرگاه بين ديدگاه هاي رهبران سياسي كشورهاي مختلف همخواني وجود نداشته باشد، اين احتمال وجود دارد كه آنان با يكديگر اختلاف پيدا كنند و در برخي موارد هم كه براي كسب موقعيت مناسب تر در صحنه بين المللي نمي توانند با يكديگر به اتفاق نظر برسند ممكن است به زور متوسل شوند به عبارت ديگر، جنگ و خونريزي حاصل سوء تعبير طرفين مي باشد.
البته احتمال دارد سران كشورها بتوانند با يكديگر مذاكره كنند و زمينه براي ايجاد روابط صلح آميز بين آنان هموار شود اما در برخي موارد اين امر ميسر نمي شود و در نتيجه جنگ و خونريزي شروع شود و طرفين با تحمل هزينه هاي هنگفت براي دست يابي به اهداف خاص مورد نظر خود اقدام و از اين طريق منافع خود را تأمين نمايند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار