افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 12 ژوئن , 2013 لینک کوتاه خبر :

افغانستان؛ دولت ضعيف و جامعه پراكنده

بايد گفت كه حكومت ضعيف و ناكارآمد، غلبه فرهنگ قانونگريزي و قانون ستيزي در جامعه و نا نهادينگي اصل مشاركت ملي در عرصه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي در سطوح فرمانروايان و فرمانبران، ضربه هاي جبران ناپذيري به اصل اعتمادسازي ملي وارد نموده است.

دولت و ملت دو پديده اي است كه در يك كشور فرايند تأثيرگذاري بر همديگر را تكميل مي كند. دولت بدون ملت امكان تحقق پيدا نمي كند و ملت بدون دولت به هرج و مرج و نابساماني انجاميده و نابودي و سقوط آن را به دنبال مي آورد.
در كشورهاي ديگر اين دو پديده، به صورت يك كل تجزيه ناپذير تبارز پيدا كرده و به فعليت رسيده است و اكنون تصور يكي بدون ديگري دشوار و ناممكن گرديده است. در افغانستان هنوز فرايند ملت سازي تكميل نشده است و اين فرايند زماني تكميل خواهد شد كه رويكرد عمومي بر محور منافع مشترك ملي، شكل بگيرد و نه منافع يك جمع، حلقه، حزب يا يك كتله اجتماعي.
در كشور ما هنوز منفعت جمعي به گونه اي كه ساير منافع را تحت الشعاع قرار بدهد، بازتوليد نگرديده است و هنوز خرده فرهنگ ها و خرده گرايش ها در حد بالاتر از منافع جمعي مطرح مي شود و هر دسته و يا حلقه اجتماعي همان برداشتي را از منافع جمع دارد كه در سايه آن خواست ها و مطالبات خود را قابل تحقق بداند؛ اگرچه با تحقق اين خواست ها، حقوق بخش هاي ديگر اجتماع را ضايع شده تلقي نمايد. عليرغم شعارهايي كه داده مي شود، مردم افغانستان نتوانسته اند خود را از تارهاي عنكبوتي قومي، قبيله اي، سمتي، زباني و مذهبي رهايي بخشند و روندهاي سياسي را با همگرايي، هم انديشي و همپذيري دنبال كنند.
بسياري از بحران هاي اجتماعي، سياسي و امنيتي در افغانستان معلول نابساماني هايي است كه در روابط متقابل دولت و ملت و در فرايند شكل گيري منافع جمعي وجود دارد. به همين خاطر مردم افغانستان در حال حاضر حتا از برآوردن ضروري ترين نيازهاي خود عاجز بوده و محتاج كمك هاي خارجي مي باشد. امروزه اهميت امنيت و آرامش در يك كشور بر هيچ كسي پوشيده نيست؛ بازسازي و نوسازي، اقتدار و مشروعيت نظام و ثبات و پايداري آن به پديده امنيت بستگي دارد.
ناامني شالوده نظام سياسي را متزلزل و ناپايدار مي سازد و از اقتدار سياسي-نظامي آن مي كاهد. ناامني تمام رويكردها، برنامه ها و استراتژي ها را تحت تأثير قرار مي دهد و حجم عظيمي از سرمايه هاي انساني و مالي را به سوي خود سوق مي دهد.
امنيت فيزيكي، رواني و اجتماعي يكي از دغدغه هاي ديرينه مردم افغانستان است كه حتا در مطلوب ترين شرايط هم نتوانسته اند از آن بهره كافي داشته باشند. مردم افغانستان به دليل مناسبات ناسالم اجتماعي و سياست هاي سلطه جويانه و انحصارگرايانه سياسي، تبعيضات نارواي قومي، نژادي و مذهبي، هيچگاه در داخل قلمرو جغرافيايي كشور احساس امنيت و آرامش نكرده اند. صرف نظر از دو و نيم دهه جنگ در افغانستان، شهروندان كشور در دوره جديد حيات سياسي خود نيز از امنيت كامل برخوردار نبوده اند. شبح ترس آلود مرگ با لحظه لحظه زندگي اين مردم همراه گرديده و بر كاركردها و رويكردهاي ملي و اجتماعي او تأثير گذاشته است. ناباورانه بايد گفت كه حضور چهل كشور پر قدرت خارجي و با بيش از صد هزار نيروي نظامي و مجهز با سلاح هاي مدرن و پيشرفته، در طي يك دهه گذشته، نتوانسته مردم را نسبت به بهبود امنيت اميدوار سازد.
دولت و فرماندهان نظامي و مقامات سياسي كشورهاي كمك كننده به افغانستان؛ اگرچه مردم افغانستان را به بهبود اوضاع امنيتي وعده مي دهند. اما تاهنوز اين وعده ها جامه عمل نپوشيده است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار