- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

از ويرانگي كشور تا وارونگي هويت

افغانستان طي سي سال گذشـته نسبت به هر زمان ديگر از دست استعمارگران سلطه طلب و متجاوز آسيب ديده است.

از زمان شروع  تجاوز شوروي تا اشغال كشور توسط غول استعمارگر غرب و متحدينش ،هستي ، نيسـتي ، موجوديت جغرافيايي، تماميت ارضي و استقلال افغانستان تحت سوال و زوال بوده است. ولي آنچه كه بسيار مهم و قابل نقد است مفكوره و روش جنگ نوين امريكا در افغانستان است.
امريكا بعد از ايجاد كشور يهودي اسرائيلي در كنار و جوار كشورهاي عرب و قانوني نمودن بالادستي و اقتدار اسرائيل ميخواست در طرح هاي  شيطاني صفت خويش،  افغانستان را به مثابه  دست دوم خويش بعد از اشغال و ايجاد كشور يهودي اسرائيل  در منطقهء مهم و حساس آسياي ميانه به شكل نويني در آورد.
آمريكا براي اين هدف ميبايست دو عمل و تغيير مهمي را انجام مي داد اول اينكه زمينه را براي تجاوز افغانستان طوري مهيا ميساخت  كه اگر اشغال افغانستان براي مدت طولاني به درازا كشيده شود جهانيان نسبت به آن اعتراض و شكوه نداشته باشند و ثانيا در داخل نيز اوضاع  را براي از بين بردن هويت ديني و اسلامي يعني شريعت محمدي صلي ا… عليه و سلم زمينه سازي نمايد چيزي كه سردمداري و جهان يك قطبي يهوديان از آن ترس و واهمه داشتند و آن را همانند يك نقطهء مركزي كه جهان و جهانيان را به طرف خويش تمايل ميداد مينگريستند. برداشتن و بدنام كردن اين هويت (اسلام ) عمل سهل و آساني نبود و آمريكا در تلاش شبانه روزي آن بودند كه حمله به امريكا زمينه انجام هردو را مساعد كرد.
اشغال افغانستان توسط بي۵۲، جهنمي سبز براي افغانان آفريد و شيرازه اصلي كشور را درهم كوبيد و بدتر از همه اين كه هويت ملي افغانستان (اسلام) را نشانه رفت و براي اولين بار به تجاوز خارجي مشروعيت بخشيده شد و فراخوان لشكر كشي امريكائيان را به افغانستان خير مقدم خواندند.
آن‌سوتر از هر اعتبار ديني، انساني و حس ملي و تعهد وجداني، سركوب مقاومت ها و كشتار بيگناه افغانان مظلوم و بي دفاع، انجام توطئه ها، اعدام ها، ترور، محو و فريب را در همسويي با تجاوز خارجي به يك رسم روزمره دستگاه قدرت سياسي و امنيتي در كشور بدل كردند و انواع فجايع و بربريت و ظلم و استبداد را در صحنه عمل و در امتداد معامله دولت با ملت پياده ساختند.
گذشته از هر بعد ديگر قضيه، با به‌ميان‌آمدن مرحله جديد اشغال امريكائي در افغانستان، هويت ملي با تمام مؤلفه‌هاي اساسي آن مورد ستيز قرار گرفت كه مهم‌ترين نماد اين هويت، دين مبين اسلام بود كه شيرازه اصلي فرهنگ و هويت ملي مردم افغانستان را تشكيل مي‌دهد.آمريكائيان و متحدانش با شيوه‌هاي مختلف فكري و عملي جنگ عليه اسلام را دنبال كردند و ميكانيزم‌هاي ديگر هويت ملي را نيز مورد تاخت و تاز قرار دادند. اين موضوع در واقع انكشاف جديدي در ماجراي اشغال افغانستان بود كه با اين طريقه و شيوه اش درتاريخ كشور  سابقه ندارد.
هيچ ملتي به آن اندازه به شور و فرياد نمي‌آيد كه هويتش را در معرض خطر ببيند. گرفتن هويت از يك ملت، گرفتن همه هستي او است و اين امري است كه كمتر ملتي در جهان آن را تحمل نموده ميتواند. هر ملتي هستي خود را با هويت خود تعريف مي‌كند و هر هويتي با زيرساخت‌هاي اصلي آن دوام و قوام مي‌يابد كه مهم‌ترين اين زيرساخت‌ها «دين» است. ستيزه با دين يك ملت در واقعي‌ترين معناي آن، ستيزه با هويت آن ملت است.
امريكائيان و متحدانش در تئوري و عمل با اسلام درافتادند كه در واقع با هويت ملي مردم افغانستان و تمام مسلمانان جهان اعلان جنگ دادند و لاجرم با همه ملت طرف قرار گرفتند و بدين ترتيب موج خيزش در افغانستان با انگيزه‌هاي اسلامي و ملي برانگيخته شد كه در اين ميان، جريان بيداري اسلامي در نوع خودش توانست ابتكار عمل را به دست گيرد و ملت را در نبرد هويت ديني و اسلامي با مزدوران داخلي  و دشمنان خارجي آن رهبري كند.
اشغالگران كور خوانده بودند آن ها در اين فكر بودند كه ميتوانند با نامگذاري اسمي جديد به اسلام و شريعت بنام اسلامگرائي افراطي، مبارزهء مستقيم برضد مسلمانان و تضعيف اسلام و آن هم با همكاري حكومت ها و دولت هايي بنام اسلامي را موفقانه عملي نمايند ولي آن ها نميدانستند كه دين وعقيدهء اسلامي مانند يك دست لباس نيست كه با تعويض آن مردم را عاري از دين و اسلام بسازد.
در حقيقت هويت و عمق اين دين و عقيدهء اسلامي روزبروز برايشان روشنتر و اشكارتر ميشود حتي كساني كه براي ماه ها و سالها زير دست مربيان نظامي تعليم و تربيه ميشوند و نان و آب آن ها را ميخورند نيز بر عليه آن ها دست به سلاح ميزنند. اين حوادث به اندازه اي زياد گرديده و رواج يافته است كه آرامش روز و آسايش شب را از چشم نظاميان و عساكر اشغالگر در قرارگاها و باركهاي نظامي برده است و آن ها هر لحظه از ترس اينكه از طرف يكي از عساكر افغاني مورد حمله قرار گيرند نسبت به تمام آنها بدگمان بوده و به آنها به چشم دشمن مينگرد.