افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 9 آوریل , 2013 لینک کوتاه خبر :

آيا در سال 2014 سرنوشت افغانستان را مردم انتخاب خواهد كرد؟

حقيقتا تنها انتخابات است كه مي تواند افغانستان را ازبحران جاري عبوربدهد، به شرطي كه سلامت وشفافيت آن تضمين گردد.
هرنظام سياسي عملكردهايش بستگي دارد به ميزان حمايت مردم ازحكومت ومشاركت در انتخابات. حكومت درصورتي قادراست كه درعرصه هاي سياست خارجي نقش فعال ايفا كند كه از “راي” وحمايت وسيع مردم برخوردارباشد؛ اين نظام همچنان كه درمناسبات بين المللي؛ تواناي برقراري روابط وسيع وحل مشكلاتش را درسياست هاي خارجي دارد، درداخل كشورنيز مي توانند منشا پيشرفت وتحول در زندگي مردم باشد. باتوجه به نقش واهميت انتخابات درتصميم گيري هاي كلان سياسي درجوامع غربي، امروزدرسايرجوامع نيزاهميت انتخابات كم وبيش احساس مي شود.
مخصوصا جوامعي كه همواره طعم تلخ نظام هاي  استبدادي را تجربه كرده است. افغانستان يكي ازمحدود جوامعي است كه درطول تاريخ سياسي اش حكومت ملي راكمترتجربه كرده وبيشترازهمين ناحيه صدمات جبران نا پذيررا متحمل شده است. اكنون كه مردم افغانستان پس ازسه دهه جنگ وبحران، زمينه آن فراهم شده كه از رهگذرقانون بتوانند حكومت فراگير ومبتني بر راي ومشاركت همگاني را برمعيارهاي دموكراتيك به وجود بياورد، نيازمند برگزاري انتخابات عادلانه وحضورگسترده مردم دراين انتخابات است.
اميد است كه اين انتخابات نقطه پايان باشد برهمه نارضايتي ها ومنازعات درحيات سياسي مردم افغانستان. مردم افغانستان تا يك سال ديگرشاهد تحولات عمده درعرصه ي سياسي خواهد بود. برگذاري انتخابات رياست جمهوري سال آينده مي تواند نقش مهم درتامين ثبات پايداروآوردن صلح وامنيت داشته باشد. براستي همه اميد ها وچشم ها دوخته شده به چگونگي برگزاري انتخابات دركشور. زيرا انتخابات ازيك طرف شرايطي رافراهم مي كند براي گردش قدرت وجابجاي مديران اجرايي كشوردرسطح بالاي تصميم گيري وازسوي ديگر مي تواند نقش مستقيم داشته باشد روي امنيت وبهبود وضعيت اقتصادي وسياسي مردم.
برگزاري “انتخابات سالم” تنها راه ” گذارازبحران” به ثبات دايمي دركشوراست. درصورت انتخابات زمينه هاي گذار ازبحران به ثبات را فراهم مي كند كه درچگونگي اجرايي شدن آن به حمايت مردم وهمكاري جامعه جهاني توجه كافي صورت بگيرد واين خود نيازمند گفتگو ودريافت ديدگاه هاي همه جريانها وحلقات موثردرجهت برگذاري هرچه بهترانتخابات است . انتخابات سال آينده تنها نقطه اميد است كه مي تواند كشور را ازبحران بسوي يك حركت مثبت وسازنده سوق بدهد.
درغيرآن صورت ديگرراه بيرون رفت ازنابساماني ها و رفع مشكلات وجود ندارد كه بتواند مردم  را حول يك محورقابل قبول براي همه طرف ها جمع كند. يكي ازمواردي كه مي تواند دربرگزاري انتخابات كمك كند توجه به مسايل تخنيكي انتخابات مي باشد .آغازو تسريع  درروند توزيع تذكره الكترونيكي ازمواردي است كه تاثيرسازنده ي دربرگذاري انتخابات شفاف خواهد داشت.
توزيع تذكره تا انتخابات سال آينده  براي تمامي مردم ، به سلامت وشفافيت هرچه بهترانتخابات كمك خواهدكرد. توزيع مجدد كارت راي دهي باتوجه به محدوديت زماني شايد امكان نداشته باشد وتقلبات احتمالي ازاين ناحيه را مي شود بانظارت دقيق جبران كرد. تجربه انتخابات سالهاي گذشته نشان داد كه دربعضي ازمناطق ” ورقه راي دهي” باكمبود مواجه شد واين به نوبه خود مشكل ديگري است كه بايد مورد توجه دست اندركاران كميسيون مستقل انتخابات قراربگيرد.
ازسوي ديگرافرادي كه تازه به سن قانوني رسيده ومي توانند راي بدهند وكساني كه ممكن است مهاجربوده وتازه وارد كشور گرديده بصورت دقيق “كارت راي دهي” توزيع گردد وميتواند به پروسه برگزاري هرچه بهتر انتخابات درسال آينده كمك كند. افغانستان دريك دهه گذشته انتخابات را براساس فرمان تقنيني رييس جمهور برگذار كرده بود. حال كه انتخابات تايك سال ديگربرگذارمي گردد وپيش نويس قانون انتخابات نزديك به دوماه پيش ازسوي وزارت عدليه به پارلمان كشورفرستاده شد ؛ حال نزديك است كه مسوده قانون انتخابات مورد بررسي وبازنگري قراربگيرد و درنتيجه انتظارمي رود كه ازتصويب نمايندگان بگذرد.
ساختن نظام انتخاباتي درهركشوري ازاهميت بنيادي درجهت تمثيل اراده مردم ومشاركت آنان درساختارهاي سياسي برخوردارمي باشد. قانون انتخابات ميكانيزيم را طراحي ودرنظرمي گيرد كه انتخابات كشوربا معيارها وشاخصه هاي دموكراسي سازگاري داشته باشد. معياري كردن انتخابات درافغانستان نقش تعيين كننده خواهد داشت دربرگزاري سالم انتخابات آينده ي كشور.
چگونگي تدوين ساختارانتخابات ازسوي نمايندگان تاثيرمستقيم خواهد داشت روي اجرا وعملياتي كردن انتخابات وتامين رضايت مندي همه طرف ها دركشور. اگرقانون انتخابات درآينده ي نزديك ازسوي اعضاي پارلمان به تصويب برسد انتخابات آينده كشورازسلامت وشفافيت بيشتربرخوردار خواهد بود. درآن صورت اعتماد نهاد هاي مرتبط ودست اندركاران مسايل انتخابات كشوردرميان مردم افزايش خواهد يافت .
اعتماد سازي نسبت به انتخابات آينده بنيادي ترين كاري است كه بايد همه جريان ها ونهاد هاي مدني درراستاي چنين هدفي گام بردارند. ايجاد اعتماد وقبول اينكه همه چيزازمجاري انتخابات عادلانه رقم خواهد خورد درتمامي ابعاد زندگي مردم نقش حياتي دارد. ازسوي ديگرايجاد فضاي اعتماد واطمينان درميان مردم؛ مشاركت گسترده مردم را درانتخابات تضمين خواهد كرد.

مشاركت آحاد مردم  درانتخابات مهم ترين عنصرمشروعيت سازنظام سياسي كشوراست كه فلسفه وضرورت اصل انتخابات را درجامعه معني مي بخشد. ميزان حضورمردم درپاي صندوق هاي راي شرط اساسي يك نظام مردم سالار وانتخابات مشروع است . مشاركت گسترده شهروندان  ازيك سو؛ ميزان شوروشعور، آگاهي وعلاقمندي آنان را نسبت به سرنوشت سياسي را نشان مي دهد وازجانب ديگرنظام برآمده ازمشاركت فراگير، داراي تواناي موثر و برخوردارازپشتوانه ملي خواهد بود كه ؛ درآن صورت قادربه پاسخگويي نيازها وحل معضلات سياسي امنيتي درداخل كشور وبرقراري روابط وسيع باكشورها ويافتن جايگاه شايسته درعرصه ي بين المللي خواهد بود.
درنظام بين الملل؛ كشوري مي تواند درمعادلات بين المللي تاثيرگذاروجايگاه مطلوب را كسب كند كه مشروعيت كافي وحمايت مردمي را به همرا ه داشته باشد. حمايت مردم، نهاد هاي مدني واحزاب سياسي شرط موفقيت انتخابات است. رييس كميسيون مستقل انتخابات نيز برضرورت همكاري احزاب سياسي  ونهاد هاي مدني دريك كانفرانس خبري درجهت پيشبرد انتخابات تاكيد كرد.
چون مسأله انتخابات يك پروسه ملي است ، بدون همكاري واجماع ملي عملي شدن آن كارآساني نيست . انتخابات سال آينده با انتخابات گذشته بسيارمتفاوت خواهد بود. قبل ازهمه لازم است كه ديدگاه هاي مردم ونقطه نظرات حلقات را درچگونگي ساختن نظام انتخاباتي وبرگزاري انتخابات عادلانه مورد توجه قراربگيرد. اجماع ملي و همكاري جامعه جهاني درتامين امنيت ونظارت بين المللي دربرگزاري انتخابات قابل قبول براي مردم افغانستان، شرط اساسي درموفقيت انتخابات است. حقيقتا تنها انتخابات است كه مي تواند افغانستان را ازبحران جاري عبوربدهد، به شرطي كه سلامت وشفافيت آن تضمين گردد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار