- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آیا حزب جمعیت به عبدالكريم خدام خیانت کرده است؟!

عبدالکریم خدام حزب جمعیت اسلامی افغانستان [1]

به نقل از افغان پیپر، بنظر نمی رسد توافق حزب جمعيت با حکومت در بركناری خدام بدون مشورت با ديگران صورت گرفته باشد.
اگر توافق حزب جمعيت با حکومت در بركناری عبدالكريم خدام بدون مشورت ترک تباران، دوستم و محقق بوده باشد اشتباه ديگر اين حزب را نشان می دهد اما بنظر نمی رسد بدون مشورت حزب جمعيت با ديگران اين توافق صورت گرفته باشد.

متاسفانه هر چند اين موضوع را جمعيت با تركمن ها، محمد محقق و دوستم درميان می گذاشت و از موضوع خدام همه دفاع جانانه می كردند بهتر بود اما افسوس نشد كه نشد در واقع حزب جمعيت فاقد اهداف و پروگرام های بلندمدت و آينده نگرا است اين يكی از چالش های فراروی حزب جمعیت است.

چطور نمی توانند از افراد خود در برابر فاشيسم غنی دفاع كنند؟ اما اگر عبدالله عبدالله در بركناری مصمم بود بحث جداگانه است زیرا عبدالله عبدالله جلاد صدای بخشی از مردم در مجامع بين المللی در حکومت محسوب می شود.

شرايط عطا باخدام متفاوت است احتمالا از گزينه نظامی عليه خدام استفاده می كردند شايد بدين علت نتوانستند دفاع كنند موافقت صورت گرفته است هر چه باشد ایتلاف نجات در موضوع والی سمنگان باخته است و اينها پله های شكست آنها را نشان می دهد شايد ديگر صدایی عليه غنی بلند نشود.

وقتی كسانیکه نمی توانند از حق دوستان و همكاران خود مثل خدام كه اين همه تركمن تباران در كنارشان بودند دفاع كنند چگونه ديگران به اينها اعتماد كنند؟

گل امیری