- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پناهجویان افغان را اخراج نکنید…

[1]

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمامی کشورهای میزبان بخصوص کشورهای اروپایی درخواست کرد که با در نظر داشت وضعیت امنیتی داخل افغانستان درخواستی پناهجویان افغان را مورد بازنگری قرار دهند.

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از تصمیم اخیر دولت فدرال جرمنی مبنی بر توقف اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور، قدردانی نموده و از دولت جرمنی دراین زمینه سپاسگزاری می نماید.

در اثر ترغیب دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خصوص وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، دولت فدرال جرمنی وضعیت فعلی افغانستان را بخصوص پس از حمله انتحاری ماه می در نزدیکی سفارت جرمنی در کابل، مورد بررسی مجدد قرار داده و این تصمیم را اتخاذ نمود.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای اینکه شرایط افغانستان برای اخراج اجباری مساعد نمیباشد از تمامی کشورهای میزبان بخصوص کشورهای اروپایی میخواهد که مانند دولت فدرال جرمنی وضعیت فعلی افغانستان را مورد بررسی مجدد قرار دهند.

همچنان این وزارت در واکنش به تحصن پناهجویان افغان در مقابل پارلمان کشور سویدن از دولت آن کشور می خواهد که با در نظر داشت وضعیت امنیتی داخل افغانستان درخواستی پناهجویان افغان را مورد بازنگری قرار دهد.