- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مهلت 20 روزه جنبش رستاخیز تغییر به حکومت وحدت ملی!

جنبش رستاخیز تغییر

تظاهرات امروز جنبش رستاخیز تغییر با خوانش یک قطعنامه به پایان رسید. این جنبش به حکومت وحدت ملی ۲۰ روز وقت داده تا به خواست هایشان رسیده‎گی کند.

این تظاهرات که صبح امروز به اشتراک صدها تن از منطقه لب جر خیرخانه آغاز شد در چهاراهی میدان هوایی حامد کرزی با خوانش یک قطعنامه به پایان رسید.

درین قطعنامه ۵ خواست شامل است که در آن از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه کشور خواسته شده از وظایف شان کنار روند.

همچنان اعضای این جنبش از حکومت وحدت ملی خواسته‎اند که جلو حرکت‎های مدنی را نگیرد و به دوسیه‎های قربانیان اعتراضات دوازدهم جوزا نیز رسیده‎گی کند.

این جنبش به حکومت وحدت ملی ۲۰ روز وقت داده تا به خواست هایشان رسیده‎گی کند در غیر آن دست به تظاهرات گسترده زده و خیمه‎های تحصن را در سرتاسر شهر کابل برپا خواهند کرد.