- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رفع مشکل مواصلاتی ۵ قریه با احداث ۱۱ کیلومتر سرک در کنرها

احداث سرک

با پایان کار ساخت این سرک جدید، ۵ قریه با هم وصل می‌شوند.

کار احداث سرک قریه‌ی برکندى ولسوالى پیچ ولایت کنرها، به طول ۱۱.۱ کیلومتر و عرض ۶ متر، با تعمیر‌هاى مربوط آن آغاز شد.

هزینه‌ی این پروژه، ۳۴ ملیون افغانى بوده که از بودیجه‌ی انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات تمویل می‌شود. این سرک توسط برنامه‌ی ملی راه‌سازی قریه یی تطبیق می‌شود.

با پایان کار ساخت این سرک جدید، ۵ قریه با هم وصل می‌شوند. قابل یادآوری است که این قریه ها پیش از این، هیچ گونه راه مواصلاتی نداشته‌اند.