- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تطبیق پروژۀ شبکۀ آب‌رسانی در ولایت کنر

شبکه‌ی آب‌رسانی در کنر

کار ساخت یک شبکه‌ی آب‌رسانی در کنر توسط ریاست احیا و انکشاف دهات این ولایت کنر،  آغاز گردید.

مسوولان این ریاست می‌گویند که با تطبیق این پروژه، ۲۵۰ خانواده در قریه ی پالکوت لاهور داک از آب صحی آشامیدنی بهره‌مند می‌شوند و به مشکل کم‌بود آب آشامیدنی‌شان پایان داده می‌شود.

این شبکه را برنامه‌ی ملی آب‌رسانی، حفظ‌الصحه محیطی و آب‌یاری قریه یی وزارت احیا و انکشاف دهات، به کمک یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان تطبیق می‌کند.

هزینه‌ی جمعی این پروژه، ۲ ملیون و ۵۶۳ هزار و ۴۰۵ افغانی است. این شبکه‌ی آب‌رسانی، قرار است تا شش ماه آینده، به بهره‌برداری سپرده شود