- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

انتخاب احمد پروانی به عنوان رئیس اتحادیه ملی کارگران و کارمندان در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

احمد پروانی

جلسه ای پیرامون انتخاب رئیس اتحادیه ملی کارگران و کارمندان افغانستان در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان با حضورداشت معین مالی و اداری و معاون اول اتحادیه ملی برگزار شد.

احمد ولی حکمی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، فعالیت­های اتحادیه ملی کارگران و کارمندان افغانستان را موثر خوانده، و از دست اندرکاران این اتحادیه ستایش نمود .

در همین حال محمد شهباز یادگاری معاون اول اتحادیه ملی کارگران و کارمندان افغانستان، معاش و امتیازات کاری کارگران و کارمندان را ناچیز دانسته، و از حکومت خواست تا توجه بیشتر در راستای افزایش معاش کارگران و کارمندان نماید .

در اخیر انتخابات که روی برگزیدن رئیس اتحادیه ملی کارگران و کارمندان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان بر گزار گردید، احمد پروانی به حیث رئیس و اسدالله انوشه به حیث معاون اتحادیه کارگران و کارمندان این وزارت انتخاب شده اند .