- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ادغام مجدد عودت کنندگان مورد بررسی قرار گرفت

بلخی

دردیدار وزیر امور مهاجرین با معاون مجلس نمایندگان شورای ملی، ادغام مجدد عودت کنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

در این ملاقات که بعد از ظهر روز گذشته در مقر وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان دایر شده بود، در رابطه به چگونگی ادغام دوباره عودت کنندگان، کمک های بشری و پروسه توزیع زمین به آنان بحث و تبادل نظر شد.

 

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان در این نشست با تاکید اش به کمک های بشری و دایمی برای عودت کنندگان گفت که اکنون توزیع زمین در شهر کابل متوقف بوده و با تکمیل شدن پروسه اداری و تخنیکی انتقال زمین، توزیع زمین دوباره برای عودت کنندگان در کابل آغاز می گردد.

 

به گفته وی طرح کمیته تخنیکی برای تهیه طرز العمل تخنیکی توزیع زمین که جای گزین فرمان 104 می شود در حال نهایی شدن است و پس از آنکه این طرزالعمل توسط فرمان مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تایید شود پروسه جدید توزیع زمین آغاز خواهد شد.

 

معاون مجلس نمایندگان شورای ملی در این نشست خواهان کمک و همکاری بیشتر وزارت امور مهاجرین در بخش کمک های بشری به عودت کنندگان و توزیع زمین به آنان گردید.