- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

حضور محترمه عادله راز در کنفرانس آسیایی ۲۰۱۷ سازمان امنیت و همکاری اروپا

معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه

معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه در رأس هیأت افغانستان در کنفرانس مذکور اشتراک کرد.

در این کنفرانس که در شهر برلین دایر گردید، هیأت های ۵۷ کشور عضو در سازمان امنیت و همکاری اروپا و پنج کشور مشارک ( افغانستان، آسترالیا، جاپان، جمهوری کوریا و تایلند) و نمایندگان سازمان های بین المللی با هدف گفتگو و تبادل نظر پیرامون چالش ها و فرصت های مشترک در منطقه، دور هم جمع شده و با در نظرداشت فعالیت های مشترک در راستای تطبیق و اجرای اهداف توسعه پایدار ملل متحد، زمینه های تحکیم پیوندها و برقراری ارتباطات و همکاری های اقتصادی در منطقه را مورد بحث و مذاکره قرار می دهند.

خانم عادله راز، با ایراد بیانیه ی در اولین جلسه اختصاصی هیأت های سیاسی بلند رتبه کنفرانس در رابطه با اعتماد سازی در عصر تغییرات جیوپولیتیک صحبت نمود. خانم عادله راز همچنان یک جلسه حاشیوی را پیرامون همکاری و تعامل سازمان امنیت و همکاری اروپا با افغانستان و همسایگانش در آسیای میانه ریاست نمود که مشارکت سازمان یادشده در فرایند اعتماد سازی در منطقه از طریق ارتقای ظرفیت و توانمند سازی زنان، یکی از موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.