- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

راه اندازی مسابقات دوش و نشان زنی در کابل

دوش و نشان

در این مسابقات بازیکنان از ولایات لوگر، بلخ، پنجشیر، غزنی، فراه و ننگرهار اشتراک می‌کنند.

فدراسیون ملی ورزش های پنج گانهء افغانستان می‌گوید که انتظار می‌رود امروز مسابقات دوش و نشان زنی راه اندازی گردد.

فرید رضایی معاون فنی این فدراسیون گفت که در این مسابقات بازیکنان از ولایات لوگر، بلخ، پنجشیر، غزنی، فراه و ننگرهار اشتراک می‌کنند.

او افزود که این مسابقات به مدت یک روز در کابل برگزار می‌شود.

ورزش های پنج گانه شامل دوش، نشان زنی، آب بازی، شمشیر بازی و اسپ رانی می‌باشد.