- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

بانک انکشاف آسیایی دست به جیب شد/کمک 11 میلیون دالری در بخش زراعت

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه با رییس بانک انکشاف آسیایی قرارداد 11 میلیون دالر که از طرف کشور انگلستان برای صندوق امانتی زیربنایی افغانستان در اختیار بانک انکشاف آسیایی گذاشته می شود، را به خاطر بهبود بخش زراعت که در این اواخر در اثر جنگ ها و خشکسالی ها متاثر گردیده اند، به امضا رساند.

 

به نقل از روزنامه اقتصادی، وزیر مالیه گفت: بهبود بخش زراعت از جمله اولویت های حکومت افغانستان بشمار می رود تا از این طریق افغانستان به خودکفایی اقتصادی دست یابد.

 

توماس پنیلا، رییس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان گفت: از سال 2001 بدینسو در کمیت محصولات باغداری و تعداد مواشی افزایش به سزایی بوجود آمده ولی هنوز هم این بخش به انکشاف بیشتر نیازمند می باشد و این کمک جدید در ساخت پنج مسلخ، نگهداری و بسته بندی میوه ها به مصرف می رسد.

 

قابل تذکر است که، بانک انکشاف آسیایی و حکومت افغانستان قبلا به این پروژه مبلغ 31 میلیون دالر اختصاص داده بود که مبلغ 30 میلیون آن از طرف بانک انکشاف آسیایی و یک میلیون دالر آن سهم افغانستان بوده است.