- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

195 پروژه درسمنگان بازسازی و نوسازی شد

 

از طریق برنامه کاریابی، حفظ و مراقبت در۱۶۲ قریه چهار ولسوالی ولایت سمنگان، کار بازسازی و نوسازی۱۹۵ پروژه تکمیل شد.

پروژه های متذکره دربرگیرنده  بازسازی و جغل اندازی(۲۳۳) کیلو متر سرک دهاتی، ترمیم(۳) مرکز اجتماعی،(۲۸۶۰) متر شبکه آب آشامیدنی،(۱۲۲) ذخیره آب آشامیدنی،(۷۵۵) متر دیوار استنادی و محافظوی، (۴) پل، (۷) پلچک،(۴) ساختمان تنظیم حقابه و یک ذخیره آب زراعتی،(۲۵) دستگاه برق آبی، اعمار(۶۴۰) متر احاطه دو مکتب و دو مرکز اجتماعی، پخته کاری یکهزار متر جویچه اطراف سرک و پاککاری(۳۳۳۵۰) متر کانال می باشد که به هزینه(۸۶) میلیون افغانی از طریق برنامه کاریابی، حفظ و مراقبت وزارت احیا و انکشاف دهات در روستاهایی ولسوالی های دره صوف، حضرت سلطان، خرم و سارباغ و رویی دوآب سمنگان به پایه اکمال رسیده، مشکلات محیطی(۳۷۸۷۰) خانواده مرفوع گردیده و در کوتاه مدت زمینه خوب کاری برای، (۹۴۷۲) تن باشنده آن محلات فراهم کرده است.