- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

یک انفجاردر نزدیک زندان قندهار رخ داد

یک انفجار دیروز در نزدیک زندان قندهار رخ داد. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار گفت که در نتیجهء این انفجار دو فرد ملکی به شمول یک زن کشته شده اند.

 

خپلواک افزود که مواد انفجاری در داخل یک خریطه پنهان شده بود.

 

مسوولیت انفجار در قندهار را کسی به دوش نگرفته است، اما در گذشته طالبان مسوول رویدادهای مشابه دانسته شده اند.