- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

گزارشی از جلسۀ روز گذشته شورای عالی اقتصادی در ارگ ریاست جمهوری

 

روزگذشته جلسۀ شورای عالی اقتصادی با ریاست اشرف غنی در ارگ برگزار شد.

 

در این جلسه مباحثی پیرامون سرمایه گذاری گروپ کمپنی گلبهار به ارزش ۱,۳ میلیارد دالر، ایجاد اتاق تجارت زنان و گزارش ریفورماتیکس مطرح گردید.

 

در جلسه مذکور ابتدا نمایندۀ شرکت گلبهار “طرح مارشال” که شامل کامپلیکس های رهایشی، تولید سمنت، ساخت کاشی و سرامیک، دوا، کاغذ و تولید آرد به ارزش ۱,۳ میلیارد دالر می باشد، مطرح کرد.

 

نماینده شرکت گلبهار گفت، این سرمایه گذاری که حداقل پنج سال را دربر خواهد گرفت به گونۀ مستقیم برای ده هزار و غیر مستقیم برای ۲۵ هزار تن زمینۀ کار را فراهم میکند.  وی اضافه کرد که با عملی شدن این طرح، در بخش تولید و سرمایه گذاری به خودکفایی نزدیک میشویم، عواید مالی دولت افزایش می یابد، واردات کاهش خواهد یافت و زمینۀ رشد اقتصادی مهیا و تسریع میگردد.

 

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ حکومت از این سرمایه گذاری استقبال کرده گفت: حکومت وحدت ملی در چنین موارد اولویت قایل می شود و اطمینان داد که زمینۀ هرگونه سرمایه گذاری در این بخش فراهم خواهد شد. وی اضافه کرد که تولید سگرت باید از این حالت بیرون شود و به تولیداتی تأکید شود که مردم به آن شدید نیاز دارند و بالای آن باید بحث جداگانه صورت گیرد.

 

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد گفت، با این سرمایه گذاری زمینه های بیشتری کاری فراهم میگردد و پیشنهاد کرد که در این بسته برای تطبیق هر فاز پروژه یک کمیسیون نظارت ایجاد گردد تا هر بخش آن به گونۀ دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

 

خلیل صدیق رئیس دافغانستان بانک سرمایه گذاری را از جانب شرکت متذکره به فال نیک گرفته گفت، شرکت گلبهار تا اکنون قرض دار کابل بانک می باشد، ابتدا باید این حساب را تصفیه و سپس اقدام به سرمایه گذاری کند.

 

محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور در خصوص بُعد امنیت این سرمایه گذاری اطمینان داده گفت، مانند پروژه های دیگر اقتصادی و تولیدی از این سرمایه گذاری حمایت و حفاظت میگردد.

 

رئیس جمهورغنی ضمن ستایش و استقبال از طرح سرمایه گذاری شرکت گلبهار، این سرمایه گذاری را مشروط بر حل موضوع رفع مقروضات کابل بانک از جانب شرکت نامبرده تأیید کرده، هدایت داد تا کمیتۀ بین الوزارتی تحت نظر اجمل احمدی مشاور رئیس جمهور  تشکیل و برای تطبیق هر پروژه ضرب الاجل تعیین گردد.

 

رئیس جمهور افزود، در بخش تولید سمنت باید به خودکفایی برسیم و به نماینده شرکت گلبهار گفت که فابریکۀ سمنت جبل السراج نیازمندیهای سرمایه گذاری شرکت آنها را پوره کرده نمی تواند بناً در بخش غوری سوم باید سرمایه گذاری صورت گیرد.

 

رئیس جمهور با اشاره به درخواست شرکت گلبهار که سیلوی کابل را برای تولید آرد تقاضا نموده بود گفت، منطقه صنعتی و اقتصادی باریکاب ساحۀ مناسب برای تأسیسات تولید آرد می باشد. همچنان رئیس جمهور بر جداسازی تولید سیگار از بخش های دیگر سرمایه گذاری تأکید کرد.

 

نماینده شرکت گلبهار گفت، شرکت گلبهار از کابل بانک مقروضیت ندارد و حاضر است در این باره اسناد را به محاکم ارائه نماید. رئیس جمهور دراین خصوص به اکلیل حکیمی وزیر مالیه هدایت داد که در هماهنگی با شرکت گلبهار، موضوع مقروضیت شرکت متذکره را از طریق محکمه پی گیری و تعقیب نماید.

 

منیژه وافق، پیشنهاد طرح تغییر نام اتحادیۀ متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان را تحت نام “اتاق تجارت و صنایع زنان” به جلسه ارائه نموده گفت، هدف این طرح معرفی زنان تجارت پیشه در سطح ملی و بین المللی می باشد و طرح متذکره می تواند سهم زنان تجارت پیشه را در  انکشاف اقتصاد پایدار افزایش دهد.

 

وی افزود، با ایجاد اتاق تجارت و صنایع زنان، باید در بخش اقتصادی و تجارت از زنان نمایندگی خوب صورت گیرد و نظریات زنان در تدوین قوانین اقتصادی و تجارتی شامل گردد.

 

منیژه وافق از حکومت خواست که ابتدا ایجاد اتاق تجارت و صنایع زنان را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داده و سپس در کابل و ولایات برای ایجاد اتاق تجارت و صنایع زنان زمین توزیع گردد. او اضافه کرد که برعلاوه حمایت مالی، برای اتاق تجارت و صنایع زنان نیز در شورای عالی اقتصادی عضویت داده شود.

 

خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع کشور، سهم زنان تجارت پیشه را در بخش صنعت ستایش کرده گفت، تلاش ما باید این باشد که زنان را در عرصۀ تجارت تشویق نماییم، در صورتی که برای ایجاد اتاق تجارت زنان کدام مانع قانونی وجود نداشته باشد، آنان در این زمینه همکاری خواهند کرد.

 

شیرباز کمین زاده رئیس اتحادیۀ صنعتکاران گفت، بخش صنایع باید از اتاق تجارت جدا گردد، به گفته وی، اکنون تجار در بخش صنعت توجه زیاد ندارند، در صورتیکه بخش صنایع جدا شود، برای صنعتکاران تسهیلات فراهم خواهد شد.

 

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد از طرح ایجاد اتاق تجارت زنان استقبال نمود و این طرح را یک گام مؤثر در راستای توانمندسازی اقتصادی و تجارتی زنان دانسته گفت، هدف ما توانمندسازی زنان است که با تطبیق این طرح به این هدف نزدیک می شویم.

 

رئیس جمهورمحمداشرف غنی ضمن حمایت از طرح ایجاد اتاق تجارت زنان گفت، بخاطر مبدل نشدن این نهاد به انجو، راه مناسب این است که اتاق تجارت زنان در مرحلۀ ابتدایی سه سال فعالیت نماید و هر سال فعالیت های این نهاد مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

رئیس جمهور افزود که جایدادهای کوپراتیف ها در کابل و ولایات برای فعالیت اتاق تجارت زنان به کرایه داده شود و با ایجاد اتاق تجارت زنان، باید هیچ زن تجارت پیشه مجبور به ترک عضویت از اتاق تجارت و صنایع کشور نگردد. او همچنان اطمینان داد که به اتاق تجارت زنان در شورای عالی اقتصادی نیز عضویت داده خواهد شد.

 

در بخش دیگری از جلسه، وزارت تجارت و اقتصاد گزارش پیشرفت کار کمیتۀ تخنیکی شاخص های فضای کسب و کار”ریفورماتیکس” را ارائه کردند. براساس این گزارش جریان روند اصلاحی این شرکت ها سنجش میگردد، در صورتیکه سرمایه گذار بخواهد شرکت تأسیس نماید و یا هم کسب و کار رسمی تجارتی، خدماتی و صنعتی را آغاز کند، شاخص های “ریفورماتیکس” بالای آن تطبیق میگردد.

 

رئیس جمهور پس از استماع این گزارش، با اشاره به کاستی های این گزارش، به ریاست ادارۀ امور هدایت داد که حکم رئیس جمهور در این زمینه ترتیب و به همه ادارات ابلاغ گردد تا در خصوص تکمیل شدن این گزارش همکاری کنند.