- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کنفرانس دستاوردهای باستان شناسی افغانستان برگزار شد

وزارت اطلاعات وفرهنگ

ریاست باستان شناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ، کنفرانس یک دهه دستاوردهای باستان شناسی افغانستان را در موزیم ملی برگزار کرد .

 

دراین کنفرانس داکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ومعین امور جوانان درصحبتی به اهمیت آثار باستانی در ا فغانستان اشاره کرد وافزود که در جریان جنگ های داخلی آثار باستانی زیادی از افغانستان غارت شده است و وزارت اطلاعات  وفرهنگ از مردم  تقاضا می کند با موزیم ملی همکاری کنند و همچنان از  جامعه بین المللی خواست تا در برگرداندن آثار که درخارج از افغانستان است مطابق به معیار های جهانی به افغانستان همکاری نمایند .

همینگونه داکتر سادات یکی از مشکلات فرا راه باستان شناسی در افغانستان را نبود کادرهای مسلکی در بخش باستان شناسی دانسته  واز جوانان  خواست  که در بخش باستان شناسی تحصیل نمایند .

دراین کنفرانس عبدالقدیر تیموری رئیس باستان شناسی در صحبت هایش بهترین دستاورد های این ریاست را حفر تثبیت هشت معبد در ساحه مس عینک ، انتقال 2392 قلم آثار باستانی به موزیم ملی ، ساخت موزیم ساحوی مس عینک که در آن آثار باستانی مس عینک به نمایش گذاشته می شود واعزام  تیم های باستانی به ولایات افغانستان دانست .

همینگونه دراین کنفرانس محمد فهیم رحیمی سرپرست موزیم ملی از نبود یک تعمیر معیاری موزیم ملی ، برای حفظ ونگهداری آثار باستانی در یاد کرد وافزود ما آثار باستانی زیادی داریم اما مشکل مانبود و جای  مناسب میباشد .