- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

کشته شدن یک تبعهء افغان در نزدیک سرحد صربیا با هنگری

پولیس صربیا می گوید، یک تبعهء افغان دیروز در جریان درگیری بین پناهجویان در نزدیک سرحد صربیا با هنگری کشته شد. دو تن دیگر در این حادثه که میان دو گروهء از مهاجرین رخ داد، جراحت برداشتند.

 

صربیا در مسیر آنچه که راهء بالکان برای مهاجرین خوانده می شود قرار دارد، مهاجرینی که امیدوار رسیدن به کشورهای اتحادیه اروپا اند.

 

هنگری همسایه صربیا، به هدف جلوگیری از سیل مهاجرین به این کشور از صربیا، یک دیوار را بنا کرده است.

 

مقامات هنگری در سال 2012دوهزار پناهجو را ثبت و راجستر کرده بودند که این رقم در سال 2014 به 43 هزار افزایش یافت و امسال به بیش از 80 هزار نفر رسیده است. اکثر این پناهجویان از افغانستان، عراق، سوریه و کشورهای افریقایی آمده اند.