- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

چین در رقابت با آمریکا به افغانستان نمی آید

چین، پاکستان و ایران از همسایگان افغانستان هستند. افغانستان با ایران و پاکستان گاهی خوب بوده و گاهی بد. از میان این کشورها چین تا به حال همسایه ای بی دردسر و مرفه بوده است و به امور افغانستان جز موارد اقتصادی، مداخله کمتری می کرده است. به گفته ی رییس جمهور همکاری های منطقه ای نوعی ثروت ایجاد می کند که ما را از فقر به رفاه می رساند. به همین دلیل با تعدادی از همراهان خود راهی چین شد تا بتواند این گفته را تحقق یابد.

سید مسعود استاد دانشگاه در گفتگوی خبری گفت: نباید در ارتباط با قدرتهای بزرگ آرمانی فکر کرد. قدرتهای بزرگ چه منطقه ای، چه جهانی مانند آمریکا و در قدیم شوروی، منافع خاص خود را از لحاظ سیاسی و اقتصادی، در قالب مشخص ژیوپولتیک و ژیوکونومیک رهبری می کنند. به این ترتیب این کشورها مانند آتش هستند که هم گرم می کنند و هم اگر فاصله معین با آنها حفظ و معقولانه کار نشود، می سوزاند.

وی عنوان کرد: از سال 2001 به بعد چینی ها در یک رقابت ناجوانمردانه باعث از میان برداشن تمامی صنایع افغانستان که در آسیای میانه رقابت می کرد، شد. چین یکی از قدرتهای بزرگ منطقه است و در رقابت با حریف قوی خود،هند است و هم چنین روابط استراتژیک نیز با پاکستان دارد. چین نمی خواهد در سیاست افغانستان فقط هند و آمریکا حضور داشته باشد. این به معنای رقابت شدید با آنها نیست زیرا بازارهای بزرگ چین را غرب و آمریکا تشکیل می دهد و چین حاضر نیست با بازی با افغانستان این بازارها را از دست بدهد. به همین دلیل رییس جمهور بعد از امضای قرارد امنیتی، چین را انتخاب می کند.

استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که رییس جمهور با چه دیدی وارد چین شد، آیا می خواهد این کشور همراهی قوی در اقتصاد افغانستان باشد؟ گفت: همگرایی منطقه ای جزو شعارهای ما است اما این به معنی فراموشی سرمایه ی غرب نیست. دولت باید بتواند رقابت سالم را بین قدرت های منطقه به منظور ایجاد منافع ملی به وجود آورد. چین دارای ظرفیت های بالای سرمایه گذاری است و منافع خود را نیز ازافغانستان می برد. از لحاظ سیاسی همسایگی افغانستان با هند،پاکستان، آسیای میانه و جنوب آسیا است که دلیل ماندن چین در کشور است.

به باور سید مسعود، اشرف غنی به منظور دو هدف استراتژی که عبارت است از: زدودن فقر و بالا بردن استقلال به چین رفت. مبارزه با فساد و تروریزم دو مساله ای است که که چین هم نگاهی به آن خواهد داشت. آمریکا و چین در این مورد دارای اهداف مشترک هستند.

وی در پایان گفت: چین با سازمان بزرگی به نام برکس که با شوروی، برزیل و آفریقای جنوبی و… ایجاد شده و 65 درصد آن که حدود 100میلیارد دالر است و هم ردیف با بانک جهانی نیز می شود، می تواند به کشورهای روبه انکشاف کمک کنند.