افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 27 اکتبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

چگونگی رعایت حقوق بشر توسط پولیس در وزارت داخله مورد بررسی قرار گرفت

%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%87

در نهمین نشست جلسه کمیته«نگرش بر رعایت حقوق بشر توسط پولیس» به ریاست استرپاسوال تاج محمد جاهد وزیر امور داخله کشور، در مقر این وزارت برگزار شده بود، چگونگی رعایت حقوق بشر توسط پولیس مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر امور داخله، در نشست متذکره گفت که رعایت حقوق بشر توسط پولیس، یکی از اصول اساسی رفتار پولیس بوده و وزارت امور داخله پیوسته تلاش می کند تا از چگونگی رعایت حقوق بشر توسط پولیس اطمینان حاصل کند.

وزیر امور داخله با اشاره به ایجاد کمیته نگرش بر رعایت حقوق بشر توسط پولیس در وزارت امور داخله، گفت که این کمیته موضوع رعایت حقوق بشر توسط پولیس را به گونه دقیق و همه جانبه مورد بررسی قرار می دهد و در دوره های زمانی مشخص گزارش کاری خود را در مورد پیشرفت های حاصله به رهبری وزارت ارایه می کند.

وزیر امور داخله، با تاکید بر این که رعایت حقوق بشری شهروندان توسط پولیس می تواند در افزایش اعتماد مردم نسبت به پولیس نقش اساسی بازی کند، افزود که برای نیروهای پولیس ملی تامین روابط حسنه با مردم از اهمیت راهبردی برخوردار است.

وی با بیان این که وزارت امور داخله، تلاش های خویش را در زمینه شناسایی ناقضین حقوق بشر و سپردن آن ها به نهاد های عدلی و قضایی کشور، شدت بخشیده، گفت که رعایت حقوق بشری شهروندان در هنگام اجرای وظایف پولیسی، یکی از مکلفیت های وظیفه یی نیروهای پولیس ملی می باشد و ایجاب توجه و رسیده گی جدی را می نماید.

وزیر امور داخله تصریح کرد که، مسوولیت نیروهای پولیس ملی در قبال رعیات حقوق بشری شهروندان، تحت هیچ شرایطی رفع نمی شود و نیروهای پولیس ملی مکلف اند در بدترین شرایط نیز با شهروندان، مجرمین، متهمین، مظنونین، زندانیان و بازداشت شده گان، رفتار احترام آمیز و مبتنی بر ارزش های حقوق بشری داشته باشند.

همچنان شماری از اعضای کمیته نگرش بر رعایت حقوق بشر توسط پولیس، ضمن ارایه گزارش کاری شان به وزیر امور داخله، گفتند که در زمینه رعایت حقوق بشری شهروندان توسط پولیس اقدامات موثری صورت گرفته است.

آنان با اشاره به اخراج برخی از منسوبین پولیس ملی که به نقض حقوق بشری شهروندان متهم شده بودند و معرفی برخی از ناقضین حقوق بشر به نهاد های عدلی و قضایی، بیان داشتند که در نتیجه این اقدامات، نشانه هایی از بهبود وضعیت به چشم می خورد و این امیدواری را ایجاد کرده است که با افزایش و تشدید اقدامات در این خصوص، نتایج بهتری بدست آید.

کمیته نگرش بر رعایت حقوق بشر توسط پولیس، سال گذشته با ترکیبی از نماینده گان نهاد های کشفی و استخباراتی وزارت امور داخله، ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان، ماموریت حمایت قاطع از نیروهای امنیتی افغانستان، کمیسیون حقوق بشر افغانستان و دفترمعاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان-یونما، ایجاد و آغاز به کار کرد.

این کمیته در دوره های زمانی معین، نشست هایی را برگزار می کند تا چگونگی پیشرفت کار در این عرصه را مورد بررسی قرار دهد.

رعایت حقوق بشر توسط نیروهای پولیس ملی افغانستان، برای این نیروها از اهمیت اساسی برخوردار است. این اهمیت از دو لحاظ قابل بحث است: یکی، از این لحاظ که رعایت حقوق بشری شهروندان توسط نیروهای پولیس در هنگام اجرای وظایف پولیسی می تواند در بهبود رابطه پولیس و مردم و افزایش اعتماد مردم نسبت به نیروهای پولیس ملی موثر واقع شود؛ و دوم ، از این لحاظ که رعایت حقوق بشر توسط نیروهای پولیس ملی، برای کشور های کمک کننده به پولیس ملی افغانستان از اولویت و اهمیت زیادی برخورد است و این کشور ها پیوسته کمک های خود به پولیس ملی را مشروط به بهبود عملکرد و رفتار پولیس در قبال شهروندان نموده و از آن به عنوان یک معیار در ارزیابی های خود نسبت به پیشرفت نیروهای پولیس ملی افغانستان نیز استفاده می کنند.

برای حامیان بیرونی نیروهای پولیس ملی افغانستان، پاسخ این پرسش بسیار مهم است که یک مامور پولیس افغانستان در هنگام اجرای وظیفه و مواجهه با شهروندان چگونه و با در نظرداشت چه معیار هایی رفتار می کند. بدون شک این پرسش مهمی است. رهبری وزارت امور داخله نیز پیوسته تاکید داشته که در این زمینه کار و پیکار بیشتر می نماید تا پرسش اخیر برای مردم افغانستان و حامیان بیرونی نیروهای پولیس ملی، پاسخ مقنع و رضایت بخشی داشته باشد.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار