- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پیوستن چندین رهبر و قومندان دیگر طالبان به روند صلح

[1]

قومندان پولس کندهار از احتمال پیوستن چندین رهبر و قومندان دیگر طالبان به روند صلح خبر ‎داد.

جنرال عبدالرازق، می گوید در این اواخر نزدیک به بیست تن از قوماندان هان و رهبران طالبان به روند صلح در کندهار پیوسته‎اند و امیدوار است شمار بیشتری از طالبان به این روند بپیوندند.

او می‎افزاید که با برقراری تماس با طالبان در درون کشور و نیز در پاکستان توانسته است تا آنان را به بازگشت به کشور و پیوستن به روند صلح راضی بسازد.

به گفته وی، این رهبران و قوماندان‎هان طالبان اکنون در فضای امن در بخش هایی زیرحاکمیت دولت در کندهار زنده گی می کنند.

وی در این باره بیان داشت: ما با این بزرگان طالبان ارتباط برقرار کردیم و به آن ها اطمینان دادیم که هر زمانی که از جنگ دست بکشند، به آن ها این مشکلی ایجاد نخواهد شد و هر جایی که خواسته باشند می توانند زنده گی خود را ادامه بدهند.

این نظامی پرنفوذ در جنوب کشور تأکید می‎کند طالبانی که به روند صلح پیوسته اند، سمت های مهمی در این گروه داشتند.

آقای رازق تصریح کرد: افرادی که امروز از جنگ دست کشیده اند از افراد کلیدی طالبان هستند، به شمول والیان طالبان، قوماندان و حتا وزرای طالبان شامل می باشند و یک یا دو تن شان اعضای بعضی از کمسیون ها شورای کویته نیز می باشند.

به گفته وی، هرگاه رهبران و قوماندان هان دیگر طالبان بخواهند به روند صلح بپیوندند، به آنان نیز زمینه زنده گی آرام در کشور فراهم خواهد شد.

با این وجود، جنرال رازق می‏گوید که در این کار، شورای عالی صلح هیچ نقشی نداشته است، بل نقش بزرگان اقوام در این راستا برجسته بوده است.