- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پوهنتون خصوصی حکمتیار، مجوز ندارد!

حکمتیار [1]

وزارت تحصیلات عالی، فعالیت های پوهنتون اسلامی متعلق به گلبدین حکمتیار، را غیر قانونی اعلام کرد.

پوهنتون اسلامی که متعلق به گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی است، از سوی وزارت تحصیلات عالی غیر قانونی اعلام شده، در حالی این پوهنتون ماه ها است که در حال تبلیغات برای جذب محصل است.

از چند ماه به این سو، پوهنتونی به نام پوهنتون اسلامی در یک تعمیر در منطقۀ کارته سۀ شهر کابل به فعالیت آغاز کرده و محصل جذب می‎کند.

یک منبع در وزارت تحصیلات عالی گفته است، که این پوهنتون خصوصی از سوی گلبدین حکمتیار، رهبرحزب اسلامی بی‎آنکه از سوی وزارت تحصیلات عالی جواز داشته باشد، ساخته شده و فعالیت می کند.

اما، نجیب الله خواجه عمری، وزیر تحصیلات عالی می‎گوید که این وزارت جوازی برای چنین پوهنتونی صادر نشده است و فعالیت این پوهنتون، غیرقانونی است: تاهنوز پوهنتونی ایجاد نشده است.

با این حال این پوهنتون بی مجوز قانونی به کارش ادامه می دهد.