- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پاکستان باید به تعهداتش در نشست چهارجانبۀ صلح عمل کند

معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید که پالیسی آن کشور در قبال پاکستان تغییر کرده اما کابل به تعهدات داده شدۀ خود در نشست چهارجانبۀ صلح پابند است.

دواخان مینه پال گفت که پاکستان باید به تعهداتش در نشست چهارجانبۀ صلح عمل کند و گر نه به گفتۀ آقای مینه پال “مذکرات صلح به نتیجۀ مثبتی برسد.”

معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی شبکۀ حقانی را مسوول حملۀ روز سه شنبه در کابل خوانده گفت که آن شبکه “با حمایت استخبارات پاکستان” حملۀ انتحاری را انجام داده است.