- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

پافشاری اشرف غنی بر ادامه همکاری با امریکا

اشرف غنی [1]

اشرف غنی، نسبت به پیمان میان امریکا و افغانستان خیالی خوش در سر دارد.

جلسه کمیته اجرایی سند میثاق همکاری‌ها میان افغانستان و امریکا در ارگ دایر گردید.

ابتدا، اعضای کمیته‌های چهارگانه حکومتداری خوب و مبازره با فساد اداری، صلح و ادغام مجدد، امنیتی و دفاعی و اقتصاد، راپور پیشرفت‌های کاری شان را در این زمینه ارایه کردند.

رییس‌جمهور کشور از پیشرفت‌ها در تطبیق سند متذکره ابراز خرسندی کرده گفت که سند میثاق همکاری‌ها میان افغانستان و امریکا، تعهدات دوجانبه دارد و تطبیق کامل آن در عرصه‎های مختلف، به‌خصوص در ارایه خدمات برای مردم تأثیرات مثبت خواهد داشت.

رییس‌جمهور روند تطبیق تعهدات این سند را در بخش امنیتی و دفاعی مورد ستایش قرار داده، هدایت داد که تعهدات تسجیل‌یافته در سند میثاق همکاری‌ها که پیشرفت اندک داشته و نظر به‌جدول زمانی فرصت کم دارد، امور تطبیق آن تسریع یابد و شاخصه‌های باقی‌مانده آن نیز تکمیل گردد.