- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وقتی فرافکنی یگانه راه مصون ماندن است

شورای ولايتی به حيث يک مجمع انتخابی به هدف ايجاد ساختاری که مشارکت و سهم گيری مردم و نهادهای جامعه مدنی را با ادارات دولتی در سطح ولايت تامين و ادارات ولايتی را در امور مربوط مشوره دهد، فعاليت می نمايد.

عضو شورای ولايتی در اجرای وظايف خويش از ساکنين محل نمايندگی نموده، منافع عليای افغانستان را درنظر گرفته، صداقت، امانت داری و بی طرفی را معيار عمل قرار داده، نزد مردم خود را مسئول پنداشته و نظر ساير اعضای شورا را احترام می نمايد.

عضو شورای ولايتی بدون تبعيض و ملحوظات قومی، دينی، مذهبی، لسانی، جنسی و معلوليت، سلوک خويش را عيار نموده از قانون حمايت و با نظرداشت اعتمادی که از طرف مردم به آنها شده است، عمل می نمايد.

این مختصری از شرح وظایف و صلاحیت های قانونی شوراهای ولایتی بود که نه در دوره های گذشته رخ نمایاند و جامه عمل پوشید و نه زین پس کاری از پیش خواهد برد. آیا براستی افرادی که امروز به نشانه اعتراض و انتقاد از تخلف ها و تخطی ها و بازماندن از کرسی ادارات ولایت غیر متمدنانه و بی منطق به تظاهرات می پردازند و جاده ها را می بندند بدنبال خدمت به مردم ملکی هستند؟

درخصوص عملکرد ضعیف و خیانت و خباثت اعضا و روسای کمیسیون های انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی جای هیچ حرف و حدیثی نمانده است اما در این میان نحوه رقابت ناسالم، شعارهای فراواقع گرایانه و بدهی های کلان نامزدها به زورمندان محلی را نباید از نظر دور داشت.

اعتراض و برپایی خیمه ها در داخل شوراهای ولایتی، مسدود کردن سرک ها و جاده ها، افشاگری مبنی بر تضرر دوسویه از سوی کارمندان کمیسیون های انتخاباتی (هم دادن پول و رشوت و هم بازماندن از لیست نهایی) و تظاهرات در پایتخت نمونه ای از رفتارهای غیراصولی و غیرمنطقی نامزدان راه نیافته به معاشات دولتی است.

عدالت طلبانی که خود، مظهر ظلم و جور و چور و چپاول و سوء استفاده و فساد و خیانت هستند؛ این روزها یگانه راه مصون ماندن را در فرافکنی و مغلطه نسبت به کمیسیون های انتخاباتی دیده اند به گونه ای که براحتی به رشوت دادن خود اقرار و چوکی مطالبه می کنند.

تمامی موارد مذکور نه برای اغماض درخصوص عملکرد متخلفین و خاطیان جرایم ملی که برای یادآوری زوایای پنهان فساد گسترده و لایه های پنهانی زدوبندهای حکومتی بود؛ قبل از محاکمه و مجازات ستار سعادت و یوسف نورستانی می بایست چگونگی موثر یا فرمالیته بودن شوراهای ولایتی و نحوه پرداخت معاشات و امتیازات و تسهیلات جانبی به آن بررسی گردد.

مدتهای مدیدی است که مشارکت در تعیین اهداف انکشافی حکومت، مشوره درباره منابع مالی ولایت، مشارکت در حل اختلافات و منازعات قومی، سهم گیری فعال برای از بین بردن رسوم و عنعنات غیر اسلامی و غیر انسانی و جلوگیری از تخریب ابنیه تاریخی و قاچاق و غیره جای خود را تجارت پرسود و تضمین شده شوراهای ولایتی داده است.