- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزیر مالیه به مشکلات تجار رسیده گی می کند!

اکلیل حکیمی

وزیر مالیه در دیدار با شماری از تجار زون شرق کشور برایشان اطمینان داد تا در زمینه حل مشکلات شان رسیده گی و همکاری لازم صورت خواهد گرفت.
در این دیدار که شماری از وکلای ولسی جرگه و مسئولین اطاق های تجارت و صنایع نیز حضور داشتند، در رابطه به تعرفه گمرکی، ترازوهای تناژ بلند، خاک پولی، تشریح اموال و سهولت های ایجاد شده از طرف حکومت برای تجار و سرمایه گذاران ملی، بحث و تبادل نظر نمودند.

وزیر مالیه بعد از استماع مشکلات تجار ملی برایشان اطمینان داد تا در زمینه حل مشکلات شان رسیده گی و همکاری لازم صورت خواهد گرفت.

در اخیر جلسه فیصله بعمل آمد تا نماینده گان ادارات ذیدخل در جلسه بعدی حضور یابند تا به مشکلات تجار رسیده گی بعمل آمده و سهولت های هر چی بیشتر برایشان فراهم گردد.