- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

وزیرمالیه با جنرال ریچارد کیسر دیدار و گفتگو کرد

ریچارد کیسر

روزگذشته اکلیل حکیمی با  قوماندان انتقال امنیت برای افغانستان (SCTC-A) و معاون حمایت قاطع نیروی های خارجی (RS) دیدار و گفتگو کرد.

 

در این ملاقات که معینان محترم وزارت دفاع ملی و امور داخله نیز حضور داشتند، در رابطه به پرداخت مقروضیت های اعاشوی قراردادیان وزارت امور داخله طی سالهای (١٣٩٠ الی ١٣٩٣)، معافیت مالیاتی نیروهای خارجی، معافیت تیل وزارت دفاع ملی و امور داخله، سیستم اسیکودا در گمرکات و دیگر مسایل مهم و ذیعلاقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.