- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

معین مالی واداری وزارت معادن وپترولیم با نماینده بانک انکشاف آسیایی در کابل دیدار کرد

غزال حبیب یارصافی [1]

روزگذشته محترمه غزال حبیب یار صافی با محترم اسدالله حلیم دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار محترمه غزال حبیب یار صافی ضمن موثریت همکاری‌ های بانک انکشاف آسیایی در روند معدنکاری، خواهان پیشرفت کار روی بازسازی دوحلقه چاه های گازدار31و37 ساحه گازدار یتیم تاق که از جانب پروژه بانک آسیایی تمویل میگردد، شد.

محترم اسدالله حلیم مسوول و متخصص ارشد انرژی بانک انکشاف آسیایی از تعهد همکاری های دوامدار در زمینه معدنکاری به خصوص بازسازی چاه های گازدار شبرغان اطمینان داد.

محترمه صافی به نوبه خود از همکاری‌های ارزنده و مؤثربانک انکشاف آسیایی در راستای معدنکاری ابراز سپاس نموده و خواهان گسترش همکاری های بیشتر شان با وزارت معادن و پترولیم شد.