- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نژاد پرستی برخی ادعای رهبران ایران را زیر سوال برد!

کارگران بی جیره و مواجب و بعضا … افغانستانی مهاجر مقیم در ایران، که نه خیری از یک عمر کارگری در بدترین شرایط و کمترین امکانات رفاهی دیده اند و نه منفعتی از مزدهای زیر خط نرمال و خدمات فوق استاندارد خود برده اند؛ بازهم خبرساز شدند.

 

انگار رسم است که هر از چندی برخی عناصر نژادپرست ایرانی تبار که کاری جز غرض ورزی و دمیدن بر شعله های مناسبات دو کشور ندارند؛ به اولین دستاویزی که می توانند چنگ بیاندازند تا برای مدتی افکار عمومی دو کشور متشنج و متشت باشد.

 

اینبار در روز جهانی کارگر، کارگران زیاده خواه و بعضا راحت طلب ایرانی که کاری جز حساب و کتاب ذره بینی حقوق کار و بیمه و مزایا از کارفرمایان ندارند و به تعریف مشخصی از خدمت صادقانه نرسیده اند؛ پیکان انتقادات خود را بر پهلوی کارگران مهاجر افغانستانی فرو کردند.

 

هنوز چند روزی بیشتر از سفر اشرف غنی به تهران و دیدار و گفتگو و پیمان همکاری و تعهد به ترمیم و توسعه روابط تهران کابل نگذشته است که این چند هزار نفر بعضا مغرض یا بی خبر و احساساتی ایرانی تبار حرمت تعهدات رهبر و رییس جمهور خود را می شکنند و به خیابان ها می ریزند.

 

مگر نه اینکه کارگران افغانستانی با تمدید سه ماهه کارت های کارگری با مبالغ قابل توجه، بدون بیمه و هرگونه مزایا در مشاغل سخت با حقوقی به مراتب کمتر از کارگران ایرانی به کارهایی همچون گاوداری، چوپانی، معدن، ساختمان، چاه های فاضلاب و امثالهم گرفته می شوند؟!

 

مگر نه اینکه کارگران ایرانی برای عمران و آبادانی و سازندگی کشور خود تن به هر کاری نمی دهند و توقع استخدام با هر شرایط و در هر مرحله ای را دارند؟ مگر نه اینکه کارفرمایان ایرانی به مراتب از کار نهایی کارگران غیرمجاز افغانستانی راضی ترند تا کارگران هموطن خود؟!

 

با این همه دیگر سخنی باقی نمی ماند. در شرایطی که برخی مطبوعات و رسانه ها و جریان های سیاسی ایران بسته به موقعیت استراتژیک کنونی افغانستان در منطقه بر طبل اشتی و ترمیم و اصلاح روابط و زنده کردن مشترکات فرهنگی و مذهبی می کوبند؛ این تظاهرات چه معنایی می تواند داشته باشد جز جهت گیری نابخردانه و سوء برخی….

 

در روز جهانی کارگر درحالی مشتی از خروار کارگران ایرانی به خیابان های پایتخت کشورشان می ریزند و خواهان توقف کار کارگران مهاجر می شوند که بیش از 8 هزار کودک در خیابان های هرات مصروف کارهای شاق هستند و همچنین 60 درصد از واجدان شرایط کار در افغانستان بیکارند و…

 

القصه، اینچنین موضعگیری های خصمانه و مغرضانه که حاکی از نژادپرستی و تعصب کورکورانه است صرفا ادعای فرهنگ و تمدن و پذیرش و نوعدوستی رهبران و روسای جمهور ایران را زیر سوال می برد؟ مگر اینکه مشت نمونه خروار نباشد و پاسخی دندان شکن به کارگران مغرض و بی منطق و زیاده خواه ایرانی شرکت کننده در تظاهرات داده شود.