- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نظام انتخاباتی کشورنیاز به تغییر دارد

آقای عاکفی گفت که نظام انتخاباتی نیاز به تغییر دارد زیرا سیستم کنونی دیگر در جهان قابل استفاده نیست و در افغانستان هم بُعد عملی ندارد.

 

مسوولان کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان بر تغییرات در سیستم انتخابات تأکید کرده و می گویند که در این خصوص یک سلسله پیشنهادات را نیز به حکومت ارائه کرده اند.

 

شاه سلطان عاکفی رئیس این کمیسیون روز گذشته در یک نشست مشورتی با برخی از اعضای شورای ملی و حقوق دانان گفت که تغییر نظام انتخابات از ده مورد پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به حکومت بوده است.

 

آقای عاکفی گفت که نظام انتخاباتی نیاز به تغییر دارد زیرا سیستم کنونی دیگر در جهان قابل استفاده نیست و در افغانستان هم بُعد عملی ندارد.

 

وی گفت:

 

” برخی ها می گویند که باید نظام تغییر کند و برخی ها می گویند که نه لازم نیست و حوصله کنیم. اگرچه ما در مرحله نخست کار خود وقتی بحث داشتیم به اتفاق آرا فیصله کردیم که نظام SNTV بیش از این برای افغانستان کاربرد ندارد.”

 

آقای عاکفی گفت، بخاطر تغییر نظام کنونی انتخابات، به حکومت نخست سیستم موازی و سپس چند بُعدی را رائه کرده اند.

 

به اساس معلومات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، سیستم موازی سیستمی است که نقاط مثبت دو سیستم برای یک روند انتخابات مد نظر گرفته می شود که حکومت خواهان مطالعات بیشتر در زمینه شده بود.

 

مسوولان کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می گویند که سیستم چند بُعدی، سیستمی است که در آن خواست ها و منافع گروه های متضاد و مخالف مد نظر گرفته شده است.

 

کمیسیون اصلاحات انتخاباتی چندی قبل برای اصلاح نظام انتخابات ده مورد را پیشنهاد نمود که حکومت از آن جمله در سه بخش سیستم انتخاباتی، چگونگی تعین حوزه های انتخاباتی و ایجاد نهاد ها برای تطبیق شفافیت خواهان باز نگری شد.

 

تفکیک جرم های انتخاباتی، انتخابات نوبتی، شرایط اشتراک رئیس جمهور، معاونین اش و اعضای ولسی جرگه، اشتراک مهاجرین در انتخابات و هزینه های انتخابات موارد دیگر اند که به گفته رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی روی آن کار می شود.

 

اما برخی از اعضای ولسی جرگه طرح تغییر نظام انتخاباتی را در شرایط کنونی برای افغانستان عملی نمی دانند.

 

عبدالقادر ځاځی یک عضو این جرگه به خبرنگاران گفت که سیستم های پیشنهادی از سوی کمیسیون اصلاحات انتخابات، در تضاد با قانون اساسی افغانستان قرار دارد.

 

وی گفت:

 

” نظام موجود را کهSNTVمی گویند، بهترین نظام است درست است که تقلب شده اما سیستم باید جور شود. نظام را که آنها اکنون پیشنهاد کردند با قانون اساسی افغانستان تصادم می کند و فکر نمی کنم که عملی شود.”

 

آقای ځاځی می گوید که سطح آگاهی در افغانستان پایین است و برای مردم مشکل ساز خواهد بود که سیستم چند بُعدی را درک کنند.

 

آنان سفارش می کنند که حکومت روند توزیع تذکره های الکترونیکی را آغاز کند، رقم نفوس افغانستان روشن شود و سیستم های بیشتر ایجاد شوند تا مشکلات کنونی نظام انتخابات مرفوع گردد.