افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 22 سپتامبر , 2012 لینک کوتاه خبر :

نصرالله ستانکزی:حکومت میتواند زندانیان بگرام را نگهداری کند.

alt

رییس هیئت عدلی و قضایی ریاست جمهوری گفته است که حکومت توانمندی برای نگهداری ومحاکمه زندانیان بگرام را دارد.

رئیس هیئت عدلی وقضایی ریاست جمهوری افزوده است که هیچ بهانه یی پذیرفتنی نیست تا کشورهای خارجی درافغانستان، بنام زندانیان خطرناک، افرادی را دربند داشته باشند.

پس از واگذاری مسؤولیت های زندان بگرام به افغانان، این بار موضوع نگهداری بیش ازشش صد زندانی افغان هنوزهم دربند نیروهای امریکایی در این بازداشتگاه، واکنش برانگیزاست.

ظاهرآ گزارش هایی وجود دارند که بسیاری ازاین زندانیان، افراد برجستۀ طالبان وبسیارخطرناک استند از همین رواین زندانیان را امریکایی ها به افغانان واگذارنکرده اند.

دراین میان، نگرانی هایی هم وجود دارند که ممکن است برخی از این زندانیان با پادرمیانی بزرگان قوم و فرمان های رییس جمهورکرزی ازبند رها شوند.

رییس هیئت عدلی وقضایی ریاست جمهوری، نصرالله ستانکزی گفته است که:« هیچ گونه تشویشی نداریم که این زندانیان رانگهداری نتوانیم وهیچ بهانه یی را هم دراین ارتباط نمی پذیریم که زندانی یی بنام خطرناک ویا غیرخطرناک دردسترس کشورهای دیگرقرارداشته باشند.»

درهمین حال ،شماری از آگاهان هشدارداده اند که اگرزندانیان بازداشتگاۀ بگرام به گونۀ عادلانه محاکمه ومجازات نشوند، این کارسبب گسترش فرهنگ معافیت ازمجازات درافغانستان،خواهد شد.

فعال جامعۀ مدنی،اجمل بلوچ زاده گفته است که:« حکومت افغانستان توانمندی نگهداری این زندانیان را نخواهد داشت.اگر این زندانیان محاکمه نشوند ودریک محاکمه عادلانه پرونده آنان بررسی نشود، این کارفرهنگ معافیت ازمجازات را در کشور، گسترش خواهد بخشید.»

با این همه، هراس آن میرود که اگراین زندانیان ازسوی حکومت رها شوند،آنان دوباره با مخالفان مسلح دولت خواهند پیوست واین کارعواقب ناگواری بدنبال خواهد داشت، زندانیانی که بسیاری از آنان در پیوند به رویدادهای هراس افگنانه ویاهم ازمیدان های نبرد بازداشت شده اند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار