- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نشست شورای مشوره دهی هندوستان وافغانستان برگزار می گردد

قربان حقجو

محترم محمد قربان حقجو معین امورتجارتی وزارت تجارت وصنایع روز گذشته با محترم سیدمجتبی احمدی معاون اول دیسک سیاسی وزارت خارجه و شماری از همکاران تخنیکی ایشان در مقر وزارت تجارت وصنایع دیدار وملاقات نمودند.

هدف ازاین دیدار بحث وتبادل افکار روی توسعه ، مناسبات ، اقتصادی وتجارتی میان افغانستان وکشورهای جنوب آسیا به ویژه هندوستان تشکیل میداد .

در جلسه روی برگزاری دومین  نشست ، گروپ کاری، تجارت وسرمایه گذاری ، میان دوکشور قبل از تدویر اجلاس شورای مشوره دهی هندوستان وافغانستان برای بلند بردن ظرفیت کاری از سوی وزارت تجارت وصنایع تاکید شد.

قراراست در آینده نزدیک نشست شورای مشوره دهی هندوستان وافغانستان برگزار گردد.