- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

نجاتِ معارف از انحطاط، وظیفه حکومت است!

مشرانوجرگه

بگفته سناتوران ولایات مختلف، وضعیت معارف به خصوص در ولایات ناامن، مثل وضع امنیتی ناگوار وغیرقابل تحمل است!

درجلسه مشرانوجرگه به ریاست داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مجلس، سناتوران ولایات مختلف صدا بلند کردند که وضعیت معارف به خصوص در ولایات ناامن، مثل وضع امنیتی ناگوار وغیرقابل تحمل است که شامل مسدود بودن مکاتب، نرسیدن کتب، کمبود معلمان مسلکی وامثالهم؛ دستآوردهای اندک دهه اخیر را هم زیرخطر قرار داده و زمان آن فرارسیده است که حکومت یک پالیسی وعملکرد خوب برای رفع چالش‌های موجود را روی دست گیرد ومعارف کشور را از انحطاط نجات دهد.

هم‌چنان برخی سناتوران پیرامون موضوع خط فرضی دیورند نظریاتی ارایه نموده گفتند تصمیم گیری در مورد این خط، ازصلاحیت هیچ شخصی و هیچ مرجعی نمی باشد و نباید اشخاص وافراد به خاطرمنافع شخصی خود دراین مرحله حساس با طرح به رسمیت شناختن خط دیورند؛ حساسیت های مردمی را برانگیزاند و تنها شهروندان می توانند ازطریق لویه جرگه ویا همه پرسی روی این مساله جنجالی با درنظر داشت منافع ملی تصمیم اتخاذ نمایند.

 

همین گونه جمعه دین گیانوال سناتور ولایت پکتیکا، درمورد شهادت عبدالوهاب معاون ریاست امنیت ملی آن ولایت وسه تن ازسربازان همراه اش درمسیر راه ولسوالی اندر ولایت غزنی وحاجی خیرمحمد یکی ازمتنفذین قومی درولسوالی برمل پکتیکا ازسوی باند های مسلح طالبان و سناتورلطف الله بابا از شهادت دو بزرگ قومی دیگر در ولایت ننگرهار توسط این گروه معلومات دادند که ضمن اتحاف دعا، خواهان رسیدگی حکومت به جلوگیری ازهمچون حملات تروریستی شدند و نیزسناتورمولوی غلام محی الدین منصف ازشهادت قاضی محمد امان مبارزمنشی شورای ولایتی کاپیسا که چندی قبل دراثرانفجارماین زمینی درولسوالی حصه اول کوهستان به شهادت رسید معلومات داد وضمن اتحاف دعا به روح این نماینده مردم، خاطر نشان گردید که مسوولان محلی آن ولایت دراین مورد وضاحت دهند زیرا این مساله گنگ ومغلق بوده ایجاب می‌نماید که مورد پیگرد جدی قرار گیرد ونیزرئیس جمهور کشور به فرزندان آن شهید که خورد سال می باشند؛ توجه نماید.

 

درجلسه سناتوران از وضعیت بد امنیتی درولایات کندز، هلمند، فاریاب، سرپل وجوزجان ابراز نگرانی نموده گفتند ارگان های امنیتی بایست درفصل سرما که بهترین موقع سرکوب دشمنان بود اقدامات لازم را به خرچ نداده اند وحالا دوباره وضعیت این ولایات درحالت وخیم شدن قراردارد که باید عملیات منظم ودقیق انجام پذیرد زیراکه دراین اواخردرهلمند درانفجار ذخیرگاه مهمات طالبان ده عضویک فامیل جان‌های شانرا ازدست دادند. ونیزدرجلسه تذکر رفت که حدود صد تن ازمحبوسان زندان پلچرخی به نسبت عدم تبدیلی شان به ولایات مربوطه به اثرنافذ شدن فرمان رئیس جمهور دهن های شانرا دوخته اند که ایجاب می نماید مقامات مسوول درزمینه توجه لازم به خرچ دهد.

 

شماری ازاعضای مجلس ازنشرفلم ها و برنامه های مبتذل ازسوی برخی رسانه های خصوصی به شدت انتقاد نموده آنرامخالف قوانین نافذه به ویژه قانون رسانه های همگانی دانسته تاکید داشتند که وزارت اطلاعات وفرهنگ جلوچنین رسانه وکاربران فیسبوکی که اخبارنادرست را به نشرمی رسانند بگیرد زیرا دراین اواخربعضی کاربران فیسبوکی، علیه افراد وشخصیت ها دست به اتهامات بی اساسی می زنند.

 

استقبال ازسفررئیس جمهوربه کشورهای آسترالیا، اندونیزیا وسنگاپوروامیدواری ها از نتایج بهترآن،  انتقاد ازاظهارات بانوی نخست کشور درمورد سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری که وی را درحبس خانه گی به معرفی گرفته است با اینکه جایگاه بانوی اول در نظام سیاسی کشور نامشخص می باشد، استقبال از طرح مدغم شدن پولیس نظم عامه و پولیس سرحدی با وزارت دفاع، تاکید بربرگزاری انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی، ابرازنظرپیرامون نشست مسکودرباره افغانستان،  رسیده گی به خواست یک تعداد باشنده گان ولایت لوگر که درجوار شورای ملی به نسبت قتل چند نفر اقارب شان از سوی پولیس محلی دست به اعتراض زده بودند، جلوگیری از راکت پراگنی پاکستان برولسوالی دند پتان ولایت پکتیا، تاکید برراجسترشدن سیم کارتهای مخابراتی، تاکید برتوزیع تذکره های برقی، شناسایی کسانیکه درنظام اند ولی خانواده های شان در پاکستان زندگی می کند، تاکید برتطبیق قانون شورای‌های ولایتی ازسوی مسوولان محلی، ابرازتشکری ازدست اندرکاران تلویزیون خصوصی طلوع بخاطرنشرگزارشات ازوضعیت معلولان نیروهای امنیتی و ووضع وخیم برخی افراد نادار، مد نظرنگرفتن دیدگاه های سناتوران در بودجه ملی ازسوی وزیرمالیه و برخی مسایل دیگرمطرح شد.

 

درختم جلسه نایب دوم مشرانوجرگه به جمع بندی مواردیادشده پرداخته ساحات خط فرضی دیورندرا مربوط به خاک افغانستان دانسته، صلاحیت هرگونه تصمیم گیری را ازآن مردم کشورخواند وخواستارآن گردیدکه اجازه داده نشود کسی دراین زمینه به منفعت بیگانه ها اظهارنظرنماید وگفت نیروهای امنیتی کشوربایدهنگام راه اندازی عملیات ها به جان ومال مردم ملکی دقت لازم نماید تا باردیگرحادثه غم انگیزمانند ولایت هلمند تکرارنشود.

 

موصوف ازرهبری سکتور امنیتی کشورخواست تا برای بهبود وضعیت امنیتی ولایات کندز، ارزگان، فاریاب وسایرمناطق ناامن تدابیر و برنامه های عملی را روی دست گرفته تامردم باردیگرشاهدافزایش تهدیدات دشمن اجیرنباشند.

 

نایب دوم همچنان ازسفرهای درحال اجرای محمداشرف غنی رییس جمهوری، تیم همراهش و ازکمک های بیشتراز300میلیون دالری کشورآسترالیا استقبال وازموجودیت فساد گسترده وضعف مدیریت دررهبری وزارت معارف انتقاد نموده خاطرنشان ساخت اگرحکومت خواهان آوردن اصلاحات وتقویت نظام معارف درکشورمی باشد تغییرات بنیادی را درآن  وزارت به وجود آورد.

موصوف شناسایی وبه قانون سپردن افراد نفوذی وجاسوسان دشمن درداخل نظام را از مکلفیت اساسی حکومت خوانده گفت نشست مسکوکه قراراست تا چند روزدیگر پیرامون مساله افغانستان تدویرگردد انتظاربرده می شود که فدراتیف روسیه وجمهوری خلق چین افغانستان را صادقانه دربرابر تروریستان همکاری نموده فشارهای لازم را بالای پاکستان که حامی وتمویل کننده دهشت افگنان است؛ وارد نمایند.

 

همچنان نایب دوم مجلس سنا به کمیسیون های مربوطه وظیفه سپرد تا موضوعات نشروپخش برنامه های مبتذل ازسوی برخی رسانه ها، موضوع شهادت معاون امنیت ملی ولایت پکتیکا،عدم راجسترشدن سیم کارتهای مخابراتی و تحصن محبوسین درمحبس پلچرخی وبرخی موارد دیگر را بامسئولین ذیربط حکومتی مطرح نمایند.

 

درپایان جلسه؛ داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مجلس، با ارایه گزارش مختصری ازنشست هیئت مشترک مجلسین شورای ملی درمورد مسایل امنیتی محیط پارلمان را با سناتوران شریک ساخت .