- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ناامنی از کنر تا کابل

ما امنیت می خواهیم شعار شهروندانی است که همواره مورد آماج برنامه های فرمالیته و نمادین و مقطعی نهادهای مدنی، مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشری بر افکار و اندیشه های خود بوده اند.

 

ناامنی در ولایات مرزی و برخی جاده های مرکزی منتهی به پایتخت امری معمول، مرسوم و معروف بوده است که دیگر نه تامل و نه تاثر مسوولان ذی ربط یا مردم دیگر مناطق را برنمی انگیزاند اما ناامنی در خیابان های کابل و برخی ولایات پیش از این امن تر، بلافاصله منجر به واکنش می گردد.

از آنجا که مردم پایتخت نشین بیش از سایر مردم ولایات بزرگ و کوچک دور و نزدیک به حقوق و آزادی های مشروع و حدود شهروندی خود واقفند لذا در کمتر از چند ساعت از وقوع موشک پرانی ها به کابل دست به تظاهرات مسالمت آمیز شبه راهپیمایی برای امنیت زدند.

ما امنیت می خواهیم شعار شهروندانی است که همواره مورد آماج برنامه های فرمالیته و نمادین و مقطعی نهادهای مدنی، مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشری بر افکار و اندیشه های خود بوده اند. واکنش آنی به ناامنی فزاینده و راکت باران بر کابل مصداقی بر این مدعا است.

پیش از این ماه ها و سالها رگبار موشک های کشورهای همسایه بر سر زنان و کودکان و خانه و کاشانه و اعصاب و روان مردم کنر نشین، نورستان نشین و توابع اطراف، در سکوت مرگبار ارگ و بلندپایگان حکومتی همچنان ادامه یافت تا اینکه…

تا اینکه سرانجام دشمن پشت دروازه ها رسید و شد آنچه نباید می شد؛ البته که اقدامات عاجل و قاطع اشرف غنی در تحول و اصلاحات درخور توجه و تحسین است اما روی گردانی از اصل اول امنیت برای روزمره ملت و روال عادی زندگی امری مذموم شمرده می شود.

به عبارتی دیگر مردم پایتخت نشین که به تازگی حس همدردی و همذات پنداری خود با مردم ولسوالی های دانگام، شینگل و مروه و کامدیش را تقویت کرده اند صبح امروز با وقوع دو موشک پرانی پیاپی بر آسمان کابل در هفته گذشته به خیابان ها ریختند.

ا م ن ی ت اصل اولیه و اساسی در نظر گرفته نشده ای است که تمام تحرکات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را تحت الشعاع خود قرار داده، می دهد و خواهد داد؛ از این رو حاجی اشرف غنی احمدزی نباید در این خصوص کوچکترین اغماضی انجام دهد.

ناامنی از کنر تا کابل فاصله ای کمتر و کوتاه تر از آنچه ارگ نشینان می اندیشند و مسوولین امنیت ملی می پندارند دارد چه اگر اصول نظامی و مدیریت بحران در نقاط مرزی جدی گرفته نشود مرکزیت افغانستان به سهولت و سرعت شاهد راکت باران خواهد بود.