- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ملاقات کاری وزیر احیا و انکشاف دهات با ریس عملیاتی موسسه G I Z

نصیر احمد درانی

 

محترم نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات در دفتر کار اش با آقای تیمو ” منکن ”  ریس عملیاتی موسسه  G I Z  ملاقات نمود.

 

وزیر احیا و انکشاف دهات از کمک های آن اداره در جهت تمویل مالی و ظرفیت سازی در  برنامه همبستگی ملی قدردانی نموده، برای ادامه کمک های مالی و تخنیکی آن اداره تاکید نموده و همکاری آنان را در رابطه به رسیدن به اهداف توسعه در دهات افغانستان ضروری دانست.

 

همچنان ایشان در رابطه به تطبیق پروژه های فارم که یک برنامه مشترک میان وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و موسسه  G I Z  می باشد، بحث و گفتگو نمودند.

 

در اخیر ریس G I Z   ابراز نمود که این موسسه علاقه دارد تا از طریق برنامه های انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات به روستایان شرافتمند افغانستان خدمات  بیشتر نماید.